Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A köztársasági elnök kitűzte az országgyűlési képviselők 2018. évi választását.

A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Részletek a jobb oldalon található képre kattintva kinagyítva olvashatók.

Feladó: Városháza

Választás 2018 [2018. április 14., szombat]

PEST MEGYE 04. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 52/2018. (IV.14.) HATÁROZATA

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva meghozta az alábbi

határozatot:

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 294.§ (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületben a választás eredményes volt. Megállapítja továbbá, hogy a megválasztott képviselő dr. Rétvári Bence Máté, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek közös jelöltje.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2018. április 14. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.


Indokolás:

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 14. §-a szerint a választási bizottságok elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a 294. § (2) bekezdése szerint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb a szavazást követő hatodik napon megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét.
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 17.§ k.) pontja alapján a Pest Megye 04. OEVI a választási bizottság elé tárta az egyéni választókerületi szavazóköri jegyzőkönyveket, valamint a választás egyéni választókerületi eredményét tartalmazó jegyzőkönyv informatikai rendszerből kinyomtatott tervezetét.

A mellékelt írásbeli jelentés és a szavazóköri eredmények alapján a választási bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat Ve.14. §-án, a 200. §-án, a 294. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, és a 241. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.


Vác, 2018. április 14.

Dr. Oroszi Sándor
OEVB elnök

Választás 2018 [2018. április 14., szombat]

PEST MEGYE 04. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 51/2018. (IV.14.) HATÁROZATA

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297.§ (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297.§ (1) bekezdés alapján a K.J. (…………...) által benyújtott, 2018. április 11. napján érkezett kifogást elutasítja.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2018. április 14. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2018. április 17-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

K.J. (……………….) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján kifogást nyújtott be. A kifogás a Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához (OEVI) 2018. április 11-én érkezett.
K.J. kifogásolja, hogy dr. Jakab Zoltán országgyűlési képviselőjelölt szerepelt a szavazólapon, annak ellenére, hogy fent nevezett jelöltségéről írásban lemondott, amely tényről a kifogást benyújtó csupán a szavazás után szerzett tudomást, így véleménye szerint nem tudott tájékozottan élni választójogával.

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága (OEVB) 15/2018. (III.09.) számú határozatával a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §, valamint a 252. § alapján Dr. Jakab Zoltán Attilát,az Együtt – A Korszakváltók Pártja jelölő szervezet országgyűlési képviselő jelöltjét az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választásán nyilvántartásba vette.

A Ve. 135. § (1) bekezdése alapján a bejelentett és a nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles, elektronikus nyilvántartását – a Ve. 4. melléklete szerinti adattartalommal – a Nemzeti Választási Iroda vezeti. A nyilvántartás változásait a nyilvántartásba vevő vagy abból törlő választási bizottság mellett működő választási iroda vezeti át a nyilvántartáson.

A Ve. 137. § rendelkezése szerint a jelölt kiesik, ha a szavazás megkezdése előtt a jelölésről írásban lemond, a központi névjegyzékből törlésre kerül, a választhatóság jogát elveszíti, továbbá ha a választási bizottság a jelöltet állító jelölő szervezetet törli a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából. A kiesett jelölt nevét a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartásából, valamint az egyéni szavazólapokról törölni kell.
A Nemzeti Választási Bizottság 4/2018. számú iránymutatása alapján az egyéni választókerületi jelölt a szavazást megelőző nap közép-európai idő szerinti 11 óráig teheti meg lemondását.
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.) IM rendelet 14. sz. melléklete szerinti nyomtatvány (E1) kitöltésével és személyes aláírásával, valamint a nyilvántartásba vételről döntött választási bizottság mellett működő választási iroda részére személyes, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás eredeti példányával rendelkező meghatalmazott általi átadásával mondhat le.

Dr. Jakab Zoltán Attila,az Együtt – A Korszakváltók Pártja (Jelölt) jelölő szervezet országgyűlési képviselő jelöltje törvényes határidőn belül, hivatalos formában nem jelentette be az OEVB felé lemondását, érvényesen szerepelt a Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerület jelöltjeit tartalmazó szavazólapon.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220. §-on, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.


Vác, 2018. április 14.

Dr. Oroszi Sándor
OEVB elnök

Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. április 14. napján (szombat) 18 óra 30 perckor tartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15. tér 11.
101. sz. terem


N A P I R E N D

1. Kifogás elbírálása,
2. Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerület eredményének megállapítása,
3. Egyebek


Kérem a Tisztelt Tagot, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Vác, 2018. április 14.Tisztelettel:
Dr. Oroszi Sándor sk.
Választási Biz. Elnöke

Csatolt dokumentumok:
Meghivo_OEVB_kifogas_eredmeny.pdf

Választás 2018 [2018. április 8., vasárnap]

PEST MEGYE 04. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 50/2018. (IV.06.) HATÁROZATA

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297.§ (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215.§ alapján az dr. S.J. (……………...) kifogásolótól a Rétvári Bence és Fehér Zsolt egyéni országgyűlési képviselőjelölt plakátjai ellen benyújtott, 2018. április 08. napján érkezett kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2018. április 8. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2018. április 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

Dr. S.J. (……………….) kifogásolótól a Rétvári Bence és Fehér Zsolt egyéni országgyűlési képviselőjelölt plakátjai ellen a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján kifogást nyújtott be. A kifogás a Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához 2018. április 08-án érkezett.

A választási bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a választási eljárásról szóló törvény (Ve.) 212. § (2) bekezdésében felsorolt tartalmi elemek közül a jogszabálysértés bizonyítékát. A Ve. 215. § szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220. §-on, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2018. április 8.

Dr. Oroszi Sándor
OEVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
50_2018_OEVB_hatarozat_kifogas_anonim.pdf

Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. április 08. napján (vasárnap) 10 órakor tartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15. tér 11.
124. sz. terem


N A P I R E N D

1. Kifogás(ok) elbírálása
2. Egyebek


Kérem a Tisztelt Tagot, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.


Vác, 2018. április 08.Tisztelettel:

Dr. Oroszi Sándor s.k.
Választási Biz. Elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Meghivo_20180408.pdf

Választás 2018 [2018. április 6., péntek]

PEST MEGYE 04. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 49/2018. (IV.06) HATÁROZATA

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297.§ (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 218.§ alapján a dr. Rétvári Bence Máté (………………….) által a Vác, Széchenyi I. u. 5-7. szám előtt található hirdetési hengeroszlopon elhelyezett választási plakát megrongálása tárgyában benyújtott, 2018. április 6. napján érkezett kifogásnak helyt ad, továbbá megállapítja, hogy a Közös Ország Mozgalom érdekében elhelyezett választási plakát sérti a Ve. 144.§ (7) bekezdésben foglaltakat, valamint a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2018. április 06. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2018. április 9-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

Dr. Rétvári Bence Máté (………………...) a mellékelt kifogást nyújtotta be 2018. április 6-án a Vác, Széchenyi I. u. 5-7. szám előtt található hirdetési hengeroszlopon elhelyezett választási plakát megrongálása tárgyában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 144. § (7) bekezdésében foglaltak megsértése miatt, amely kimondja, hogy a plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A kifogást benyújtó előadta, hogy a Közös Ország Mozgalom érdekében elhelyezett plakát jogsértő módon került kihelyezésre.
Bizonyítékul csatolta a helyszínen készült fényképfelvételt.

A választási bizottság megállapította a csatolt bizonyítékok alapján, hogy a kifogás alapos és egyértelműen megállapítható, hogy dr. Rétvári Bence Máté választási plakátját a Közös Ország Mozgalom jogszabálysértő módon fedi el.

A határozat a fenti jogszabályhelyeken, valamint a a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220. §-on, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2018. április 6.

Dr. Oroszi Sándor
OEVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
49_2018_OEVB_hatarozat_kifogas_anonim.pdf

Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. április 06. napján (péntek) 18 órakor tartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15. tér 11.
101. sz. szoba


N A P I R E N D

1. Kifogás(ok) elbírálása
2. Egyebek


Kérem a Tisztelt Tagot, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.Vác, 2018. április 06.Tisztelettel:Dr. Oroszi Sándor sk.
Választási Biz. Elnöke

Csatolt dokumentumok:
Meghivo_20180406.pdf

Választás 2018 [2018. március 29., csütörtök]

PEST MEGYE 04. SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁNAK 48/2018. (III.29) HATÁROZATA

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 297.§ (1) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva meghozta az alábbi

határozatot:

A Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215.§ alapján az ismeretlen kifogásolótól a Lehet Más a Politika jelölő szervezet plakátjai ellen benyújtott, 2018. március 28. napján érkezett kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Nemzeti Választási Bizottsághoz címzett, de a Pest Megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2018. március 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2018. április 1-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

Ismeretlen személy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § (1) bekezdése alapján kifogást nyújtott be a Lehet Más a Politika jelölő szervezet plakátjai ellen, mely kifogás a Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodához 2018. március 28-án érkezett.

A választási bizottság megállapította, hogy a kifogás nem tartalmazza a választási eljárásról szóló törvény (Ve.) 212. § (2) bekezdésében felsorolt tartalmi elemek közül a kifogást benyújtó nevét, lakcímét, személyi azonosítóját. A Ve. 215. § szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220. §-on, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2018. március 29.

Dr. Oroszi Sándor
OEVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
48_2018_OEVB_hatarozat_kifogas.pdf

Pest Megye 04. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 2018. március 29. napján (csütörtök) 15 óra 30 perckor tartandó ülésére ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:
Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15. tér 11., 101. sz. szoba

N A P I R E N D

1. Kifogás(ok) elbírálása
2. Egyebek

Kérem a Tisztelt Tagot, hogy a napirend fontosságára tekintettel az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Vác, 2018. március 29.

Tisztelettel:

Dr. Oroszi Sándor sk.
Választási Biz. Elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Meghivo_20180329.pdf