Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2017. augusztus 3., csütörtök]

Pályázat műszaki ügyintéző (mérnök) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

műszaki ügyintéző (mérnök)
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:
Burkolatbontási engedélyek. Nyomvonalas létesítmények terület-felhasználási engedélyek. A feladatkörével kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. Közútkezelői feladatok. Csapadékcsatorna kezelői feladatok. Útvonalengedélyek kiadása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Település-, terület- és vidékfejlesztési, terület-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés, - Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnök, vagy közlekedésmérnök, vagy villamosmérnök, vagy mélyépítőmérnök, vagy gépészmérnök, vagy szerkezetépítőmérnök,
- Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Polgármesteri hivatalban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Közigazgatási alap-, szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Képzettséget tanúsító okiratok másolata
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
- Motivációs levél
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági teljes erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita nyújt, a 27513434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-116/2017., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (mérnök).
vagy
- Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. július 31., hétfő]

Pályázat iskolaorvos munkakör betöltésére

Szociális Szolgáltatások Háza
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Árpád Fejedelem Ált. Isk., Juhász Gyula Ált.Isk., Karolina Katolikus Ált. Isk., I. Géza Király Közgazdasági Szki., Kertész u. Óvoda, Vám u. Óvoda, Kölcsey u. Óvoda
iskolaorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Árpád köz 1, Báthori u. 17-19, Konstantin tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Iskolaorvosi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Egyetem, háziorvostan, belgyógyászat vagy gyermekgyógyászat szakvizsga,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 27/501-400 nyújt, a 27/501-400-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/103-7/2017., valamint a munkakör megnevezését: iskolaorvos.

- Elektronikus úton Várnai Gabriella részére a szochaztitkarsag@gmail.com E-mail címen keresztül

- Személyesen: Várnai Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő önéletrajzok közüli kiválasztás és esetleges személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kinevezése.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város Honlapja - 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialishaz.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti nyílt pályáztatással, a Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 1/1 tulajdonát képező, 2600 Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatt található, („volt Karacs Teréz Kollégium”) 3765/1 hrsz-ú „kivett kollégium” megnevezésű, 2497 m2 alapterületű Ingatlant (továbbiakban: Ingatlan)

Az Ingatlan 1975-ben felépített pillérvázas épület pince + földszint + 4 emelet szintkialakítású. Az épület zártsorú, erősen felújítandó állapotú és állagú, funkcióváltásra alkalmas. Az épület zártsorú beépítésű, saroktelken helyezkedik el. Az Ingatlan 2011. év óta nem üzemel.

Az Ingatlan jellemzői:
• A HÉSZ a területet Vk-4K (központi vegyes terület) övezetbe sorolja
• Közművekkel ellátott

A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon megtekinthető

Az ingatlan vételára: 120.000.000,- Ft (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes az adó alól)

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban Tel: 27/510-107/12 mellék

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21. 17:00 óra

A pályázatok benyújtásának módja: írásban (papír alapon), a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlegnek címezve (2600 Vác, Köztársaság út 34. szám) „Karacs Teréz Kollégium értékesítése” jeligével.

Az ingatlan megvásárlására az jelentkezhet, aki:
• kötelezettséget vállal arra, hogy az épület homlokzatát legkésőbb 3 éven belül felújítja. Amennyiben a homlokzat felújítása 3 éven belül nem történik meg, az eladó jogosult az ingatlant eredeti áron visszavásárolni.
• személyét, illetve az általa képviselt társaságot hitelérdemlően igazolja - cégkivonatot (1 hónapnál nem régebbi), aláírási címpéldányt, személyi és lakcímigazoló kártyát, egyéni vállalkozói igazolást csatolja
• Pályázónak nyilatkozni arról, hogy Vác Város Önkormányzata felé semmilyen köztartozása nem áll fenn. Amennyiben a nyilatkozatot a pályázó nem nyújtja be vagy a nyilatkozattal ellentétesen a pályázónak Vác Város Önkormányzata felé fennálló köztartozása kerül megállapításra, abban az esetben pályázó a pályázati eljárásból kizárható.
• a kiírás részletes feltételeit elfogadó nyilatkozatot benyújtja.

A kötendő adásvételi szerződés lényeges tartalmi elemei a nyertes ajánlattevővel egyeztetve kerülnek megjelölésre.

A pályázatot zárt borítékban, a jelen kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, feltüntetve az adott pályázatra vonatkozó jeligét. A pályázat akkor minősül határidőig benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be
b) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.

A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázó(k)ról a soron következő Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság és Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testület dönt, melyről pályázó(k) írásban kapnak értesítést! A kihirdetés határideje: Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntését követő 15 napon belül.

További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, Tel: 27/510-107 /12 Hernádi Erika

Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014.(VI.20.) számú rendelete szerint:
- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot kiírni
- a kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja. A pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. július 20., csütörtök]

Pályázat tanári munkakör betöltésére

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium teljes munkaidős pedagógus álláshelyeket hirdet:

- matematika–bármely szakos tanár
- informatika-bármely szakos tanár

Szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát a keri.vac@reformatus.hu e-mail címre várjuk.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. július 20., csütörtök]

Pályázat ének-zene tanári munkakör betöltésére

A váci Piarista Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet ének-zene tanári állás betöltésére

A pályázat feltételei:
• szakmai felkészültség 5– 12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
• egyetemi végzettség,
• elkötelezett vallásosság.

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
• az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás,
• az iskolai kórus megszervezése, vezetése,
• hétköznapi liturgikus szolgálat.

A pályázat mellékletei:
• önéletrajz,
• motivációs levél,
• egyházi (plébánosi) ajánlás,
• diplomamásolatok,
• erkölcsi bizonyítvány (csak felvétel esetén kell bemutatni).


Az elbírálásnál figyelembe vesszük:
• a piarista kapcsolódást,
• egyházzenei tanulmányokat/képzettséget,
• kórusvezetői tapasztalatokat.

Bérezés:
A KJT szerint (a pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján).

A munkakör betöltése:
irányadó dátum: 2017. augusztus 25. (megegyezés szerint).

A meghallgatások időpontja:
2017. augusztus 17. 10:00-tól a behívás szerint.

A pályázat beadása:
Határideje: 2017. augusztus 10.
Módja: e-mailben akalasz.akos@vac.piarista.hu

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. július 17., hétfő]

Pályázat főépítészi munkatárs munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Váci Polgármesteri Hivatal

főépítészi munkatárs
munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1 sz. melléklet 15. pontja szerint

Ellátandó feladatok:
A főépítészi feladatokban való részvétel, előkészítés: Hatályos rendezési tervekkel, rendeletekkel kapcsolatos tájékoztatók készítése. Részvétel a településrendezési eljárások bonyolításában. Névadományozással, közterületek elnevezésével kapcsolatos feladatok. Helyi védelem alatt álló épületek önkormányzati támogatással megvalósuló felújításához kapcsolódó feladatok ellátása. Tervtanácsi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása. Örökségvédelemmel, helyi védelemmel kapcsolatos teendők ellátása. Településképi Arculati Kézikönyvvel, településképi rendelettel kapcsolatos teendők ellátása, településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárással kapcsolatos feladatok. Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatok ellátásában közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építésügyi igazgatás

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felsőfokú képesítés,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
- Egyetemi szintű építészmérnöki vagy mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki szakképzettség.( a 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 15. a) pontja szerinti végzettség.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- építész tervezői gyakorlat és/vagy településrendező tervezői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- építész kamarai: építész tervezői vagy településtervezői névjegyzéki tagság,
- tervezői program ismerete,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági teljes erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum másolata
- Nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Motivációs levél.
- Képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita nyújt, a 27/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 110-109/2017., valamint a munkakör megnevezését: főépítészi munkatárs.
vagy
- Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33..

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2017. július 17., hétfő]

Pályázat szakiskolai intézményegység-vezető munkakör betöltésére

Váci Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. X alapján pályázatot hirdet

Cházár András EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium

szakiskolai intézményegység-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác Március 15. tér 6.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazat_reszletek_Chazar_EGYMI.pdf

Pályázatok [2017. július 14., péntek]

Pályázat karbantartó, udvari munkás munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Vác
Karbantartó, udvari munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda udvarának rendben tartása. Kisebb javítási és karbantartási munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés,
- Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó, udvari munkás.
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella - óvodavezető, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 8.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti - jelentkezés sorrendjében -

Vác, Budapesti főút 8. szám alatt található, („volt Karacs Kollégium”) 3765/1 hrsz-ú „kivett kollégium” megnevezésű, 2497 m2 alapterületű ingatlant.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.:27/510-103

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan hirdetés 17-07.pdf

Pályázatok [2017. július 5., szerda]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Deákvári Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Sirály utca 7-9.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
deakvari_ovoda_allas_reszletek.pdf