Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. szeptember 18., szerda]

Közösségi munka lehetőség a Művelődési Központban

A Madách Imre Művelődési Központ lehetőséget biztosít váci középiskolákba járó diákok számára, hogy kötelező 50 órás közösségi munkájukból kérdőívezési feladattal teljesíthessenek órákat az Őszi Művészeti Hetek ideje alatt.

Lehetséges időpontok:
2019. szeptember 28-án (szombaton) 10 órától
2019. szeptember 29-én (vasárnap) 17 órától
2019. október 16-án (szerdán) 18 órától
2019. október 17-én (csütörtökön) 18 órától
2019. október 26-án (szombaton) 10 órától
2019. november 6-án (szerdán) 18 órától
2019. november 15-én (pénteken) 19 órától
2019. november 16-án (szombaton) 10 órától
2019. november 18-án (hétfőn) 18 órától
2019. november 21-én (csütörtökön) 18 órától
2019. november 18-án (csütörtökön) 18 órától

Jelentkezni e-mailben lehet intézményünk PR- és marketing munkatársánál, a bodzas.szabolcs@mimk.vac.hu e-mail címen vagy telefonon a +36-30/565-2983-as mobilszámon.

Feladó: Városháza

Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 2019 [2019. szeptember 17., kedd]

A VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 107/2019. (IX.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 215.§ alapján a Csereklye Károly, mint a Vác Városért Választási Egyesület képviselőjétől a Váci Helyi Választási Iroda tevékenységével kapcsolatban benyújtott, 2019. szeptember 16-án érkezett kifogását érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. szeptember 17. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. szeptember 20.-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

Csereklye Károly (2600 Vác, Dózsa Gy. út 40.), mint a Vác Város Választásáért Egyesület képviselője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208. § alapján kifogást nyújtott be a Váci Helyi Választási Iroda tevékenysége ellen. A kifogás 2019. szeptember 16-án érkezett.

A Választási Bizottság megkapta a tárgyban megjelölt kifogás anyagát, megvizsgálta annak tartalmát, és megállapította, hogy a beadvány nem tartalmazza a Ve. 212. § (2) bekezdésében felsorolt tartalmi elemek közül a jogszabálysértés megjelölését, a kifogás benyújtójának székhelyét. A Ve. 215. § szerint a kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben nem tartalmazza a 212. § (2) bekezdésben foglaltakat.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 208-220. §-on, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. szeptember 17.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
107_2019_HVB hatarozat_kifogas_honlapra.pdf

Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 2019 [2019. szeptember 17., kedd]

A Váci Helyi Választási Bizottság 106/2019. (IX.17.) számú határozata

A Helyi Választási Bizottság - PÁL GÁBOR 06. számú egyéni választókerületi jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - Mi Hazánk Mozgalom (székhely: 1141 Budapest 14 Komócsy u. 5.) jelölő szervezet ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon.

A Helyi Választási Bizottság a(z) Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezetet 1000 Ft, azaz Egyezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192096808. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a PEST MEGYEI Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Váci Helyi Választási Bizottságnál (székhely:2600 Vác, Március 15. tér 11.; levélcím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.; e-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu, fax: 27/513-414). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Indokolás

I.

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A(z) Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet PÁL GÁBOR 06. számú egyéni választókerületi jelölt ajánlása érdekében 15 darab ajánlóívet vett át igénylése alapján a Helyi Választási Irodától.

[2] A Ve. 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.

[3] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a Ve. 307/G. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. §-a alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.

[4] A(z) Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adott át a Helyi Választási Iroda részére.

[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) Mi Hazánk Mozgalom jelölő szervezet megsértette a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív átadására vonatkozó kötelezettségét, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.
[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 301. §-án, a 307/G. § (1) és (2) bekezdésén , az IM rendelet 21. és 23. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. szeptember 17.

a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
106_2019_HVB_hat.pdf

Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 2019 [2019. szeptember 17., kedd]

A Váci Helyi Választási Bizottság 105/2019. (IX.17.) számú határozata

A Váci Helyi Választási Bizottság 105/2019. (IX.17.) számú határozata

A Helyi Választási Bizottság - JESS KINGA 02. számú egyéni választókerületi jelölt ajánlása érdekében ajánlóívet átvett - MOMENTUM MOZGALOM (székhely: 1053 Budapest 5 MÚZEUM KÖRÚT 13 I/2), DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (székhely: 1132 Budapest 13 VICTOR HUGO UTCA 11-15.), VÁCÉRT LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET (székhely: 2600 Vác VÍZIMALOM U. 41.), JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM (székhely: 1113 Budapest 11 VILLÁNYI ÚT 20/B), LEHET MÁS A POLITIKA (székhely: 1136 Budapest 13 HEGEDŰS GYULA UTCA 36. FSZT. 5.), SZÓVAL-TETTEL A VÁROSÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET (székhely: 2600 Vác MÚZEUM U. 6.), MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM (székhely: 1137 Budapest 13 SZENT ISTVÁN KÖRÚT 16. 4. EM. 21.), MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT (székhely: 1073 Budapest 7 ERZSÉBET KÖRÚT 40-42. FSZT./I-1.), PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (székhely: 1165 Budapest 16 HUNYADVÁR UTCA 20. FSZ./1.A) jelölő szervezetek ügyében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán az ajánlóívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt kiszabandó bírság tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) MOMENTUM MOZGALOM; DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ; VÁCÉRT LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET; JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM; LEHET MÁS A POLITIKA; SZÓVAL-TETTEL A VÁROSÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET; MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM; MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezetek megsértették a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket, amelyek szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben, az ajánlást nem tartalmazó ajánlóíveket pedig legkésőbb a bejelentési határidőt követő napon.

A Helyi Választási Bizottság a(z) MOMENTUM MOZGALOM; DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ; VÁCÉRT LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET; JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM; LEHET MÁS A POLITIKA; SZÓVAL-TETTEL A VÁROSÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET; MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM; MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezeteket 1000 Ft, azaz Egyezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

A bírság összegének megfizetését átutalással kell teljesíteni a Nemzeti Választási Iroda Magyar Államkincstárnál vezetett fizetési számlaszámára – 10032000-01040391-00000000 – jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül. A közlemény rovatban fel kell tüntetni az alábbi bírságazonosító számot: V192092864. A bírság meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amelyet a Nemzeti Választási Iroda megkeresésére az állami adóhatóság szed be.
A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a PEST MEGYEI Területi Választási Bizottságnak címzett fellebbezést nyújthat be a Váci Helyi Választási Bizottságnál (székhely:2600 Vác, Március 15. tér 11.; levélcím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.; e-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu, fax: 27/513-414). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. szeptember 20-án 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell a jogszabálysértésre hivatkozást, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati eljárás illetékmentes.

Indokolás

I.

[A Helyi Választási Bizottság döntése és jogi indokai]

[1] A(z) MOMENTUM MOZGALOM; DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ; VÁCÉRT LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET; JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM; LEHET MÁS A POLITIKA; SZÓVAL-TETTEL A VÁROSÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET; MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM; MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezetek JESS KINGA 02. számú egyéni választókerületi jelölt ajánlása érdekében 40 darab ajánlóívet vettek át igénylésük alapján a Helyi Választási Irodától.

[2] A Ve. 301. §-a alapján alkalmazandó 124. § (2)-(4) bekezdései szerint a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. A választási bizottság a bírság kiszabásáról a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő elteltét követő nyolc napon belül dönt.

[3] A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán a Ve. 307/G. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. §-a alapján az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kellett bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál.

[4] A(z) MOMENTUM MOZGALOM; DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ; VÁCÉRT LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET; JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM; LEHET MÁS A POLITIKA; SZÓVAL-TETTEL A VÁROSÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET; MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM; MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezetek az ajánlóívek leadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig, illetve 2019. szeptember 10-én 16.00 óráig 1 darab ajánlóívet nem adtak át a Helyi Választási Iroda részére.

[5] Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a(z) MOMENTUM MOZGALOM; DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ; VÁCÉRT LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET; JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM; LEHET MÁS A POLITIKA; SZÓVAL-TETTEL A VÁROSÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT EGYESÜLET; MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM; MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT; PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT jelölő szervezetek megsértették a Ve. 124. § (2) és (3) bekezdéseiben rögzített ajánlóív átadására vonatkozó kötelezettségüket, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.
[A határozat alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések]

[6] A határozat a Ve. 124. § (2)-(4) bekezdésein, a 301. §-án, a 307/G. § (1) és (2) bekezdésén , az IM rendelet 21. és 23. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. § (1) bekezdésén, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. szeptember 17.

a Helyi Választási Bizottság
elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
105_2019_HVB_hat.pdf

Pályázatok [2019. szeptember 17., kedd]

Pályázat teljes munkaidős pedagógus álláshelyek betöltésére

A váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium teljes munkaidős pedagógus álláshelyeket hirdet:

- testnevelés szakos tanár
- angol nyelvtanár


Önéletrajzot, a végzettséget igazoló dokumentumok másolatát a keri.vac@reformatus.hu e-mail címre várjuk.

Feladó: Városháza

Sport [2019. szeptember 17., kedd]

Váci sikerek a masters evezős világbajnokságon

Szeptember 11-15 között rendezték az Evezős Masters Világbajnokságot a Velencei-tónál, mely rendezvény 23 év után tért vissza Magyarországra. A Vác Városi Evezős Club 6 hölgy és 9 férfi versenyzővel képviseltette magát.
A számos szép helyezés mellett a váci veteránok összesen nyolc aranyérmet nyertek.
A Nógrádi Tivadar és Noé Gábor páros a kettes egységtől a nyolcasig, különböző korcsoportokban összesen öt aranyérmet nyert.
Ábrahám Gábor két négyes számban is elsőséget szerzett. Míg a váci hölgyeket képviselve, Hadjiantoni Krisztina egy budapesti partnerével kétpárevezősben lett aranyérmes.
A verseny különös érdekessége volt, hogy a rendezvényt megnyitó első számot kormányos négyesben a Noé-Nógrádi páros mellett két budapesti versenyzővel és a váci Mészáros Judit kormányzásával a magyar egység nyerte. Így a világbajnokság első öt kiosztott aranyérméből három Vácra került.
Mészáros Judit a Nemzetközi Evezős Szövetség elismert versenybiró tagja, aki aznap a FISA zsűrielnöke is volt.
Az említetteken kívül helyezettek voltak a következő váci versenyzők: Cseri Ágota, Bácskainé Ekker Zsuzsanna, Tölgyesi Brigitta, Hász Márton, Bugarszky Miklós, Bácskai Zoltán, Mucsi László, Cseh Zsolt és Fenyő András.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. szeptember 17., kedd]

Egyre kevesebb az illegális hulladék a városban

A fokozott ellenőrzéseknek, bírságoknak, illetve a lakosság bevonásának és közreműködésének köszönhetően jelentősen csökkent a lerakott illegális hulladék mennyisége a városban. Továbbra is 50 ezer forint nyomravezetői díj jár annak, aki segíti a hatóság munkáját, például bizonyíthatóan, fényképpel hozzájárul az hulladék illegális kihelyezésének megakadályozásához, az elkövetők tettenéréséhez.

Már több esetben tetten érték a hatóságok azokat a szemetelőket, akik például a lomokat, építkezési törmelékeket próbálták illegálisan elhelyezni a város különböző pontjain. Hetek óta városszerte fokozottan figyelik a közterületfelügyelők a szelektív szigetek környékét, az utcákat, illetve azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban lakossági bejelentés érkezik. A kritikus területeken a rendőrséggel közreműködésével 24 órás felügyelet is működik. Ennek köszönhetően a hatóság az elmúlt hetekben egy helyi vállalkozás hulladékának lerakását hiúsította meg, illetve egy családot is tetten ért. Műszaki cikket, nagy mennyiségű papírhulladékot, illetve vegyes szemetet zsákban próbáltak kihelyezni. A hatóság köztisztasági szabálysértési eljárást indított, miután megakadályozta a lomok illegális elhelyezését.
A lakosságtól folyamatosan érkeznek a bejelentések, fényképek, amelyek nagy mértékben segítik az illegális hulladék felszámolását.
- Változatlanul kérem a lakosságot, hogy a közvetlen szűk környezetükben se rakjanak le semmiféle illegális vagy gyúlékony anyagot. Meg lehet kérni a Hulladékgazdálkodási Kft.-t, hogy egy-egy lépcsőházban szervezzenek egy lomtalanítást, ezt követően pedig elszállításra kerülhetnek – mondta Fördős Attila, polgármester.
A városvezető elmondta: a figyelmeztetések és kamerák kihelyezése is fékező erővel bír, folyamatosan csökken a lerakott hulladék mennyisége. A rendszeres ellenőrzések eredményei és a rendeletek, jogszabályok átvizsgálása után további intézkedések várhatók.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. szeptember 17., kedd]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

Vác, Vásártér területén 2019. szeptember 22-én 6-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk.

Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.
Továbbá tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy minden pénteken a vásártéren állatpiacot tartunk 6-10 óráig.


Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

A legjobb előadásnak járó díjat kapta a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamaraszínház közös produkciója a Belaya Vezha Nemzetközi Színházi Fesztiválon.

A fehéroroszországi Bresztben 24. alkalommal rendezték meg a rangos rendezvényt, amelyen 15 ország, 28 produkciója vett részt. Magyarországot a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamaraszínház közös Csehov: Ványa bácsi előadása képviselte, amely a szakmai zsűri döntése alapján elnyerte a fődíjat.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. szeptember 17., kedd]

Elkezdődött az Európai Mobilitási Hét programja

Vác Város Önkormányzata az idén is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez, a hétfői nyitány után a hét többi napján is számos program várja ennek keretében az érdeklődőket, elsősorban az óvodás korú gyerekeket, az általános- és középiskolás diákokat.

- Önkormányzatunk már tizennyolc éve folyamatosan kapcsolódik az Európai Mobilitási Héthez, hiszen ez a kezdeményezés kiváló alkalom, hogy a gyerekek, fiatalok körében népszerűsíthessük a környezettudatos közlekedési lehetőségeket, például a tömegközlekedés használatát, a kerékpározást. Ugyanakkor egyéb ismeretterjesztő programokat szintén kínálunk. Így a hét során lesz drogprevenciós, a közlekedési diszkóbalesetek megelőzését szolgáló előadás is - mondta a hétfői nyitánykor Mokánszky Zoltán alpolgármester.
Megemlítette: nem lehet cél a gépjárművek teljes kivonása a forgalomból, de igenis fontos újragondolni a közlekedést az utcákon, köztereken annak érdekében, hogy minél kevésbé terheljük a környezetet.
Hétfőn sportos-játékos vetélkedőre, tűzoltó bemutatóra várták az óvodás csoportokat a zenepavilon előtti Duna-parti területen.
A folytatásban kedden 9-12 óráig a Váci Rendőrkapitánysággal közös szervezésben baleset-szimulációs bemutató lesz a „tanpályán” általános iskolai felső tagozatos és középiskolás csoportoknak. Szerdán 9-14 óráig „Kalózkamion” várja a kisebbeket a zenepavilonnál, számos játékos ismeretterjesztő információval, játékkal. Csütörtökön 9-12 óráig medencés kajak-kenu versenyre várják az óvodás és alsó tagozatos iskolás csapatokat az uszodában, illetve ugyanezen a napon 10-12 óra között az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskolában a balesetek megelőzéséről szóló Safety Car előadáson vehetnek részt a diákok, akik különböző szimulátorokat is kipróbálhatnak.

Feladó: Városháza