Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Pénzügyi és Adó Osztály - Pénzügyi Iroda
Vezető / Elnök: Pálinkás Józsefné
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: ügyintézők szerint választani
Fax:
Email: -
Honlap: -
Ismertető: - ellátja az önkormányzat, a Hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
működési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek koordinálását,
könyvelését, nyilvántartását, utalását, a jogszabályokban meghatározott határidőre
biztosítja a Képviselő-testület, illetve a Magyar Államkincstár részére az
adatszolgáltatásokat,
- a költségvetés tervezésével kapcsolatban:
• elkészíti az éves költségvetési koncepciót,
• elkészíti az éves költségvetési javaslatokat, összehangolja az
intézményekkel való egyeztetést, valamint a Hivatalon és önkormányzaton belüli
tervezési munkálatokat,
• gondoskodik az önkormányzat irányítása alá tarozó költségvetési szerveinek
elemi költségvetése összeállításával kapcsolatos feladatokról,
• képviselő-testületi előterjesztést készít az intézményi élelmezési
nyersanyagköltségek módosítására,
• a költségvetési törvényben előírtaknak megfelelően leigényli a helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, az
adatszolgáltatást a költségvetési szervek által biztosított adatokból önkormányzati
szintre összesítve készíti el.
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban:
• elkészíti a Hivatal, az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok
számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó – a
számviteli törvényben és végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső
szabályzatokat,
• gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről,
• vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, eleget
tesz a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek,
• vezeti az önkormányzat és intézményeinek előirányzat nyilvántartását,
• nyilvántartja a kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket az erre
rendszeresített programon keresztül (ASP),
• jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészíti a leltározást,
• végzi az európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó
pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
• ellátja a jogszabályban előírt nyilvántartások, kimutatások és statisztikák
vezetését és továbbítását,
• gondoskodik az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek
elemi költségvetése felülvizsgálatáról,
• kezeli az önkormányzat és a Hivatal számláit,
• szükség szerint gondoskodik új számlák, alszámlák megnyitásáról, illetve
megszüntetéséről,
• lebonyolítja a pénztári be- és kifizetéseket,
• pénzügyi gyorsjelentést készít naponta a bankszámla egyenlegek alakulásáról,
• gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről,
• intézi az egyéb szerződésekből (pl.: Rádi u. 23. lakásbérleti díj, vízdíj,
terület- és egyéb helyiség bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások,
kölcsönök, stb.) keletkezett hátralékosok felszólítását,
• folyamatosan figyelemmel kíséri és értesíti az érintett társ osztályokat a
kiszabott bírságok beérkezéséről és a hátralékosokról,
• ellátja a Rádi u. 23. sz. alatti bérlakások hasznosításával kapcsolatos
könyvelési feladatokat,
• a vonatkozó utasítások szerint a munkatársak utalványozási, ellenőrző, és
érvényesítési jogkört gyakorolnak,
• adatszolgáltatásával közreműködik az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának
megtartásához,
• az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése, javítása érdekében
elkészíti az Önkormányzat Rendkívüli Működéi Támogatására vonatkozó pályázatot.
Gondoskodik az elnyert támogatás - éves beszámoló keretében történő –
elszámolásáról,
• javaslatot tesz hitel felvételére,
• ellátja az önkormányzat hitelműveleteivel kapcsolatos feladatokat, ennek
keretében előkészíti a hitelfelvételekre vonatkozó előterjesztéseket,
hitelszerződéseket, intézi a szerződéskötéseket, a hitelek lehívását, törlesztését.
Analitikus nyilvántartást vezet az önkormányzat hitelállományáról célonként, a
kamatkiadásokról működési és felhalmozási bontásban,
• a Képviselő-testület döntése alapján gondoskodik az átmenetileg szabad
pénzeszközök kamatozó betétként történő elhelyezéséről,
• a Magyar Államkincstár által előírt rendben gondoskodik a rendszeres és
eseti jellegű adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséről és határidőben történő
továbbításáról,
• elkészíti az éves költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot,
• előkészíti a gazdálkodással, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos képviselő-
testületi előterjesztéseket,
• összehangolja a havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves
beszámolójelentés összeállításával kapcsolatos munkálatokat és gondoskodik a
tájékoztatók, beszámolók határidőre történő elkészítéséről,
• gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról,
• ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat,
elkészíti az ÁFA bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve
visszaigényléséről,
• nyilvántartja az önkormányzat és a Hivatal szerződéseit,
• ellenőrzi az önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal összefüggésben az
osztályra beérkezett kifizetési igényeket, számlákat,
• jelzálogjoggal kapcsolatos ügyintézést folytat.
- közreműködik a területet érintő szabályzatok elkészítésében,
- tájékoztatót készít a területét érintő fontosabb jogszabályi
rendelkezésekről,
- gondoskodik a civil szervezetek részére biztosított támogatásokkal
kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról,
- ellátja a Hivatalban folyó számlázási tevékenységet,
- tervezi a Hivatal bér- és létszám előirányzatát, beszámol annak
teljesítéséről,
- gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb
személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről,
- ellátja a személyzeti- és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos ügyeket a
jegyző rendelkezésének megfelelően,
- feldolgozza a bérjegyzékeket,
- ellátja a béren kívüli juttatások biztosításával kapcsolatos feladatokat,
- szakmailag segíti az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét,
- kapcsolatot tart az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági
társaságokkal,
- megállapodás alapján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási,
adatszolgáltatási, és beszámolási feladatait,
- feladatkörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
tevékenységének finanszírozása,
- ellátja a feladatellátásával kapcsolatos iktatási feladatokat,
- közreműködik minden egyéb feladatban, mely az önkormányzat működéséhez
szükséges, melynek költségvetési, pénzügyi és ezekhez kapcsolódó vonatkozása van, és
amely nem tartozik más önkormányzati intézmény vagy osztály feladatellátásához.