Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között minden nap

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Ellenőrzési Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-474
Fax
E-mail ellenorov@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

Jogállása: A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és
függetlenségének biztosításáról a jegyző gondoskodik. Az osztály önálló hivatali
belső szervezeti egységként, a jegyzőnek közvetlenül alárendelve – a monitoring
rendszer részeként - végzi tevékenységét. Jelentéseit közvetlenül a jegyzőnek küldi
meg, aki biztosítja a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét. A belső ellenőrök
feletti munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Illetékessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendeletben
foglaltak alapján ellenőrzést végez:
- a Hivatalnál, annak szervezeti egységeinél,
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél (erre
irányuló kérelem, megkeresés esetén ellátja annak belső ellenőrzését a 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján),
- az önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági társaságoknál,
- az önkormányzat saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó
költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való
gazdálkodás tekintetében,
- az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a
kedvezményezetteknél.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére,
különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és
elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a
vizsgálatára.

Feladatai:
- az osztály belső ellenőrzést végző köztisztviselője bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a polgármester, a jegyző, illetve az
ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője részére, a belső ellenőr ezen kívül
más tevékenységbe nem vonható be,
- bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata:
• elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének,
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
• elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a
beszámolók valódiságát,
• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása
érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a
belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
• nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket,
- tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen:
• támogatja a vezetőket az egyes megoldási lehetőségek elemzésével,
értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével,
• tanácsot ad a pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-
kapacitásokkal való ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányulóan,
• ellátja a vezetőség szakértői támogatását a kockázatkezelési és
szabálytalanságkezelési rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer
kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,
• tanácsadást végez a szervezeti struktúrák racionalizálása, a
változásmenedzsment területén,
• konzultál és tanácsadást végez a vezetés részére a szervezeti stratégia
elkészítésében,
• javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv működése eredményességének
növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a
költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően,
- elkészíti a stratégiai és éves ellenőrzési terveket,
- összegzést készít az ellenőrzések éves tapasztalatairól, elkészíti az éves
ellenőrzési jelentést,
- éves bontásban nyilvántartást vezet az általa elvégzett belső
ellenőrzésekről és a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési
tervek végrehajtásáról, továbbá nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési
jelentések.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Kökény Krisztián - osztályvezető
Papp Katalin - belső ellenőr
Tumbász Andrásné - belső ellenőr