Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között minden nap

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Jegyzői Kabinet

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-314-130
Fax
E-mail aljegyzotitkar@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

- ellátja a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, a nemzetiségi
önkormányzatok üléseinek és a közmeghallgatásnak az előkészítését, és az üléseken a
jegyzőkönyv vezetését,
- az illetékesekkel történt egyeztetés alapján – a tisztségviselők közvetlen
előterjesztési igényeivel kiegészítve – elkészíti a képviselő-testületi és
bizottsági ülések meghívóit,
- összegyűjti az írásos előterjesztéseket, és gondoskodik a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatában előírt formai követelmények ellenőrzéséről,
valamint meggyőződik arról, hogy az előírt szignálás megtörtént-e,
- gondoskodik a meghívók és előterjesztések - a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatában előírt - időben történő postázásáról,
- gondoskodik az ülések technikai feltételeiről,
- hangfelvétel útján rögzíti az ülésen elhangzottakat, melyek alapján a –
képviselő-testületi és a bizottsági ülést követő 15 napon belül elkészíti a
jegyzőkönyvek tervezetét, és azokat aláírva és lepecsételve elküldi a Pest Megyei
Kormányhivatal részére,
- gondoskodik a jegyzőkönyveknek az ülést vezetővel, bizottsági elnökkel és
hitelesítővel történő aláírásáról,
- a határozatok kivonatát az ülést követően azonnal elkészíti és eljuttatja a
felelősöknek,
- a határozatoknak a felelősök részére történő átadását dokumentálja,
- gondoskodik a jegyzőkönyvek, a határozatok és a hangfelvétel áttekinthető
nyilvántartásáról, kezeléséről,
- elkészíti a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló
jelentést,
- segítséget nyújt az önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival
kapcsolatos szervezési, jogi és egyéb ügyekben,
- jogi véleményezést végez a rendelkezésre bocsátott jogszabálytervezetekről,
- közreműködik a felettes szervek általi törvényességi vizsgálatok
előkészítésében, lefolytatásában, valamint elemzésében,
- igény szerint közreműködik a polgármesteri, jegyzői fogadóórákon megjelenő
ügyfelek panaszügyeinek intézésében, felügyeli a közérdekű bejelentések és panaszok
intézését,
- törvényességi véleményezést végez a Képviselő-testület, valamint a
Képviselő-testület bizottságai által hozott határozatok tekintetében,
- jogi véleményezést végez a rendeleteket és határozatokat illetően,
- ellátja a Nemzeti Jogszabálytárral kapcsolatos közzétételi feladatokat,
- közreműködik a törvényességi vizsgálatok folytatásában, a Hivatal belső
szervezeti egységei hatósági munkáinak törvényességi ellenőrzésében,
- közreműködik a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának,
valamint egyéb helyi rendeletek, okiratok, továbbá a hivatali belső szabályzatok
megalkotásában, módosításában, évenkénti felülvizsgálatában,
- végzi a szerződések előkészítését, jogi véleményezését, ellenjegyzését,
- új, az önkormányzati és a hivatali munkát érintő jogszabály megjelenése
esetén megfelelő figyelem felhívással él a címzettek felé a jogszabályról,
- kapcsolatot tart a Hivatal és az önkormányzat jogi képviseletével megbízott
ügyvédi irodával,
- előkészíti a polgármester és jegyző munkáltatói hatáskörébe tartozó
munkaügyi döntéseket,
- előkészíti a Kabinetet érintő képviselő-testületi és bizottsági hatáskörbe
tartozó ügyeket, az ülések előkészítéséről, a döntések végrehajtásáról gondoskodik,
- ellátja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a társasházak működésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §-ban szabályozottak szerint,
- elkészíti az önkormányzat által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos
megállapodásokat.

A kabinet köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

dr. Zsidel Szilvia - jegyző
dr. Grmela Judit - aljegyző
Szentgáli Erzsébet - titkárnő
dr. Neuhauser Ágnes - jogi referens
dr. Kiss Dóra - jogi referens
dr. Hudák-Nagy Lilla - jogi referens
Palócz Angelika - testületi főelőadó
Kovács Tímea - bizottsági főelőadó