Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Pénzügyi és Adó Osztály - Pénzügyi Iroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézők szerint választani
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

- ellátja az önkormányzat, a Hivatal, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
működési, fejlesztési, felújítási kiadásainak, bevételeinek koordinálását,
könyvelését, nyilvántartását, utalását, a jogszabályokban meghatározott határidőre
biztosítja a Képviselő-testület, illetve a Magyar Államkincstár részére az
adatszolgáltatásokat,
- a költségvetés tervezésével kapcsolatban:
• elkészíti az éves költségvetési koncepciót,
• elkészíti az éves költségvetési javaslatokat, összehangolja az
intézményekkel való egyeztetést, valamint a Hivatalon és önkormányzaton belüli
tervezési munkálatokat,
• gondoskodik az önkormányzat irányítása alá tarozó költségvetési szerveinek
elemi költségvetése összeállításával kapcsolatos feladatokról,
• képviselő-testületi előterjesztést készít az intézményi élelmezési
nyersanyagköltségek módosítására,
• a költségvetési törvényben előírtaknak megfelelően leigényli a helyi
önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, az
adatszolgáltatást a költségvetési szervek által biztosított adatokból önkormányzati
szintre összesítve készíti el.
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban:
• elkészíti a Hivatal, az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok
számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó – a
számviteli törvényben és végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt – belső
szabályzatokat,
• gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások szabályszerű vezetéséről,
• vezeti a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, eleget
tesz a bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeknek,
• vezeti az önkormányzat és intézményeinek előirányzat nyilvántartását,
• nyilvántartja a kis- és nagy értékű tárgyi eszközöket az erre
rendszeresített programon keresztül (ASP),
• jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészíti a leltározást,
• végzi az európai uniós támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó
pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat,
• ellátja a jogszabályban előírt nyilvántartások, kimutatások és statisztikák
vezetését és továbbítását,
• gondoskodik az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek
elemi költségvetése felülvizsgálatáról,
• kezeli az önkormányzat és a Hivatal számláit,
• szükség szerint gondoskodik új számlák, alszámlák megnyitásáról, illetve
megszüntetéséről,
• lebonyolítja a pénztári be- és kifizetéseket,
• pénzügyi gyorsjelentést készít naponta a bankszámla egyenlegek alakulásáról,
• gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről,
• intézi az egyéb szerződésekből (pl.: Rádi u. 23. lakásbérleti díj, vízdíj,
terület- és egyéb helyiség bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások,
kölcsönök, stb.) keletkezett hátralékosok felszólítását,
• folyamatosan figyelemmel kíséri és értesíti az érintett társ osztályokat a
kiszabott bírságok beérkezéséről és a hátralékosokról,
• ellátja a Rádi u. 23. sz. alatti bérlakások hasznosításával kapcsolatos
könyvelési feladatokat,
• a vonatkozó utasítások szerint a munkatársak utalványozási, ellenőrző, és
érvényesítési jogkört gyakorolnak,
• adatszolgáltatásával közreműködik az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának
megtartásához,
• az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése, javítása érdekében
elkészíti az Önkormányzat Rendkívüli Működéi Támogatására vonatkozó pályázatot.
Gondoskodik az elnyert támogatás - éves beszámoló keretében történő –
elszámolásáról,
• javaslatot tesz hitel felvételére,
• ellátja az önkormányzat hitelműveleteivel kapcsolatos feladatokat, ennek
keretében előkészíti a hitelfelvételekre vonatkozó előterjesztéseket,
hitelszerződéseket, intézi a szerződéskötéseket, a hitelek lehívását, törlesztését.
Analitikus nyilvántartást vezet az önkormányzat hitelállományáról célonként, a
kamatkiadásokról működési és felhalmozási bontásban,
• a Képviselő-testület döntése alapján gondoskodik az átmenetileg szabad
pénzeszközök kamatozó betétként történő elhelyezéséről,
• a Magyar Államkincstár által előírt rendben gondoskodik a rendszeres és
eseti jellegű adatszolgáltatások, jelentések elkészítéséről és határidőben történő
továbbításáról,
• elkészíti az éves költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot,
• előkészíti a gazdálkodással, pénzügyi feladatokkal kapcsolatos képviselő-
testületi előterjesztéseket,
• összehangolja a havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves
beszámolójelentés összeállításával kapcsolatos munkálatokat és gondoskodik a
tájékoztatók, beszámolók határidőre történő elkészítéséről,
• gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról,
• ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat,
elkészíti az ÁFA bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve
visszaigényléséről,
• nyilvántartja az önkormányzat és a Hivatal szerződéseit,
• ellenőrzi az önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal összefüggésben az
osztályra beérkezett kifizetési igényeket, számlákat,
• jelzálogjoggal kapcsolatos ügyintézést folytat.
- közreműködik a területet érintő szabályzatok elkészítésében,
- tájékoztatót készít a területét érintő fontosabb jogszabályi
rendelkezésekről,
- gondoskodik a civil szervezetek részére biztosított támogatásokkal
kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátásáról,
- ellátja a Hivatalban folyó számlázási tevékenységet,
- tervezi a Hivatal bér- és létszám előirányzatát, beszámol annak
teljesítéséről,
- gondoskodik az illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb
személyi jellegű kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről,
- ellátja a személyzeti- és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos ügyeket a
jegyző rendelkezésének megfelelően,
- feldolgozza a bérjegyzékeket,
- ellátja a béren kívüli juttatások biztosításával kapcsolatos feladatokat,
- szakmailag segíti az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési
szervek pénzügyi-gazdasági tevékenységét,
- kapcsolatot tart az önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági
társaságokkal,
- megállapodás alapján ellátja a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási,
adatszolgáltatási, és beszámolási feladatait,
- feladatkörébe tartozik az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság
tevékenységének finanszírozása,
- ellátja a feladatellátásával kapcsolatos iktatási feladatokat,
- közreműködik minden egyéb feladatban, mely az önkormányzat működéséhez
szükséges, melynek költségvetési, pénzügyi és ezekhez kapcsolódó vonatkozása van, és
amely nem tartozik más önkormányzati intézmény vagy osztály feladatellátásához.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Pálinkás Józsefné - irodavezető
Bodonyiné Csokrisz Marianna - pénzügyi főelőadó
Csernákné Rákóczi Erzsébet - pénzügyi ügyintéző
Dévai Józsefné - pénzügyi főelőadó
Heincz Katalin - pénzügyi munkatárs
Motuz Dóra - pénzügyi előadó
Szresen Katalin - pénzügyi főelőadó
Viczián Istvánné - pénzügyi főelőadó