Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Dr. Zsidel Szilvia - jegyző
Dr. Grmela Judit - aljegyző

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Pénzügyi és Adó Osztály - Adóiroda

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon ügyintézők szerint választani
Fax
E-mail -


Ellátott feladatok leirása

- előkészíti a központi adójogszabályokból és a helyi adópolitikai döntésekből
eredő önkormányzati rendeletalkotást,
- az éves költségvetési tervjavaslat előkészítésének keretében közreműködik a
helyi- és gépjárműadóztatással kapcsolatos javaslatok kidolgozásában,
- tájékoztatást nyújt az adózók részére kötelezettségük teljesítésének
elősegítése érdekében a jogszabályok előírásairól,
- biztosítja és ellenőrzi az adóztatást érintő jogszabályok érvényesítését, a
bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését,
- az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz
ki,
- feldolgozza a bejelentkezéseket, a változás-bejelentéseket, a bevallásokat,
- ellátja a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek bérbeadásából származó
jövedelmek után fizetendő adóval kapcsolatos feladatokat,
- adókivetés során adómegállapító határozatot bocsát ki,
- önadózás útján fizetendő adók esetében rögzíti az adózók által befizetett
adó, adóelőleg és önellenőrzési pótlék összegét, szükség esetén ellenőrzést végez,
- alkalmazza az adóztatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményeket, ennek keretében
mulasztási bírságot, adóbírságot szab ki,
- az adómérték változása esetén az adózót határozattal értesíti,
- az adókötelezettség megállapításához adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, a
társszervekkel kapcsolatot tart,
- döntéshozatal céljából előkészíti az adó-, a késedelmi pótlék-, és
bírságtartozás mérséklésével, elengedésével, továbbá részletfizetéssel és fizetési
halasztással kapcsolatos ügyeket,
- adó- és értékbizonyítványt, továbbá adóigazolást állít ki,
- az adózó számlájának egyenlegéről és tartozásai után felszámított késedelmi
pótlékról évente értesítést ad ki,
- ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával,
kezelésével és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
- az új adózók törzsadatait nyilvántartásba veszi és ellenőrzi,
- a törzsadattárat karbantartja, az évközi változásokat átvezeti,
- ellátja a beszedési számlák megnyitásával, könyvelésével kapcsolatos
feladatokat,
- az adóbeszedési számlákról valamint a késedelmi pótlék- és bírságszámlákról
számlakivonat-nyilvántartást vezet,
- átutalja az adóbeszedési- pótlék- és bírságszámlákra befolyt összegeket,
erről kiadási naplót vezet, gondoskodik az előírt pénzügyi nyilvántartások
vezetéséről,
- havonta átutalja a befolyt gépjárműadó összegének 60 %-át a Magyar
Államkincstár gépjárműadó számla javára,
- az adóbevételeket havonta az Önkormányzat költségvetési számlájára utalja,
- az adók módjára behajtott köztartozásokat - közigazgatási bírság esetén a
behajtott összeg törvényben meghatározott részét - a beérkezésüket követően átutalja
a megkereső szerv részére,
- intézi az átvezetési és visszautalási kérelmeket,
- adatot szolgáltat a mérlegjelentéshez,
- negyedévente elvégzi a zárási feladatokat és adatokat szolgáltat a Magyar
Államkincstár részére,
- ellenőrzi az adóbefizetéseket, megindítja a behajtási eljárást a jogerősen
megállapított, fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetve az adók
módjára történő behajtásra kimutatott más köztartozásokra,
- helyszíni ellenőrzéseket végez,
- a végrehajtási eljárás során a célszerűség és várható eredményesség elvének
betartásával foganatosítja a végrehajtás cselekményeket, indokolt estben az állami
adóhatóságtól kéri a végrehajtási eljárás lefolytatását,
- intézi a más adóhatóságoktól és egyéb szervektől érkezett megkereséseket, és
az adóztatással összefüggő beadványokat,
- ellátja a talajterhelési díj bevallásával, beszedésével, nyilvántartásával
kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az iparűzési adóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az építményadóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja az idegenforgalmi adóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a telekadóval kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a desztillálóberendezés bejelentésével és magánfőzéssel kapcsolatos
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó feladatokat.

Az osztály köztisztviselői (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Pintér Mária - irodavezető
Hajas Zoltánné - adóügyi ügyintéző
Kalla Judit - adóügyi ügyintéző
Kapitányné Lambek Bernadett Ditta - adóügyi ügyintéző
Kozár Tiborné - adóügyi ügyintéző
Túri Tamásné - adóügyi ügyintéző
Varga Éva - adóügyi ügyintéző