Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal

Fördős Attila - Polgármester
Deákné dr. Szarka Anita - Jegyző
dr.Grmela Judit - Aljegyző
Pető Tibor- Alpolgármester
Mokánszky Zoltán - Alpolgármester

2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Főépítészi Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-485
06-27-513-481
Fax 06-27-513-414
E-mail foepitesz@varoshaza.vac.hu
foepit4@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

A FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY FELADATAI
A Főépítészi Osztály az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII.
törvény 2.§ 16.pont, továbbá a 6.§ értelmében előkészíti az önkormányzat
építésügyi feladataival
kapcsolatos döntéseit - az építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók
kivételével - a
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) rendelet alapján a
területfejlesztés, a
területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, az épített
környezet alakítása és annak
védelme a területen.

Területfejlesztés
Figyelemmel kíséri a területi szintű (országos, regionális, megyei, járási)
fejlesztési koncepciók,
programok, tervek készítését, azokat véleményezi és szükség esetén az
illetékes bizottság és a
testület elé terjeszti.

Területrendezés
Figyelemmel kíséri a területi szintű (országos, regionális, megyei, járási)
rendezési tervek
készítését, azokat véleményezi és szükségesetén az illetékes bizottság és a
testület elé terjeszti.

Városfejlesztés
A Polgármesteri Hivatalon belül koordinálja a városfejlesztési, valamint a
szakma-specifikus
koncepciók és programok készítését. Részt vesz a városfejlesztési koncepció
és program készítésében,
figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

Városrendezés
Előkészíti a rendezési terveket jóváhagyásra, figyeli azok hatályosulását. A
rendezési tervekről
tájékoztatást ad. Végzi a HÉSZ-ban meghatározott ráháruló feladatokat. A
sajátos jogintézmények
körét koordinálja. Ellátja a közterületek névadásával kapcsolatos teendőket.

Épített környezet alakítása
A telekalakítás, továbbá épületek, építmények és nyomvonal jellegű
létesítmények engedélyezése során
az építésügyi hatóság részére véleményt ad. Építészeti szakmai tanácsot ad
az építtetőknek. A
beruházási programok kialakításához szakmai tanácsot ad, illetve részt vesz
azok jóváhagyásának
előkészítésében. Ellátja az önkormányzat egyes tervezési feladatait a
tervezésre vonatkozó
jogszabályok keretein belül. Vezeti az Önkormányzati Tervtanácsot, kezeli az
önkormányzati
tervtanácsi tervtárat.

Épített környezet védelme
A műemlékvédelemmel kapcsolatos helyi érdekek érvényre juttatása érdekében
folyamatos kapcsolatot
tart fenn a műemlékvédelmi hatósággal. Irányítja és szervezi a helyi
értékvédelemmel kapcsolatos munkát.

Kapcsolattartás
Feladataiból fakadóan kapcsolatot tart fent az országos, a regionális, a
megyei, a járási, valamint a helyi szakmai és civil szervezetekkel.

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Breczné Zsigmond Jolán - főépítész
Taskovics Andrea - főépítészi asszisztens
Kralicsek Márta - főépítészi munkatárs
Miklós Orsolya - főépítészi asszisztens