Vác.hu
  

Váci Polgármesteri Hivatal


dr.Grmela Judit - Aljegyző
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Tel: 06-27-513-400, Fax: 06-27-513-414
Zöld szám: 06-80-890-020

Hivatal fogadónapjai:
Hétfő: 14:00-18:00, Szerda: 8:00-12:00, és 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Polgármesteri Hivatal az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány előírásainak megfelelően működik

Főépítészi Osztály

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon 06-27-513-485
06-27-513-481
Fax 06-27-513-414
E-mail foepitesz@varoshaza.vac.hu


Ellátott feladatok leirása

A FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY FELADATAI
A Főépítészi Osztály az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 16.pont, továbbá a 6.§ értelmében előkészíti
az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit - az
építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével - a főépítészi
tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) rendelet alapján a területfejlesztés,
a területrendezés, a településfejlesztés, a településrendezés, az épített
környezet alakítása és annak védelme a területen.

Területfejlesztés
Figyelemmel kíséri a területi szintű (országos, regionális, megyei, járási)
fejlesztési koncepciók, programok, tervek készítését, azokat véleményezi és
szükség esetén az illetékes bizottság és a testület elé terjeszti.

Területrendezés
Figyelemmel kíséri a területi szintű (országos, regionális, megyei, járási)
rendezési tervek készítését, azokat véleményezi és szükségesetén az
illetékes bizottság és a testület elé terjeszti.

Városfejlesztés
A Polgármesteri Hivatalon belül koordinálja a városfejlesztési, valamint a
szakma-specifikus koncepciók és programok készítését. Részt vesz a
városfejlesztési koncepció és program készítésében, figyelemmel kíséri azok
hatályosulását.

Városrendezés
Előkészíti a rendezési terveket jóváhagyásra, figyeli azok hatályosulását. A
rendezési tervekről tájékoztatást ad. Végzi a HÉSZ-ban meghatározott
ráháruló feladatokat. A sajátos jogintézmények körét koordinálja. Ellátja a
közterületek névadásával kapcsolatos teendőket.

Épített környezet alakítása
A telekalakítás, továbbá épületek, építmények és nyomvonal jellegű
létesítmények engedélyezése során az építésügyi hatóság részére véleményt
ad. Építészeti szakmai tanácsot ad az építtetőknek. A beruházási programok
kialakításához szakmai tanácsot ad, illetve részt vesz azok jóváhagyásának
előkészítésében. Ellátja az önkormányzat egyes tervezési feladatait a
tervezésre vonatkozó jogszabályok keretein belül. Vezeti az Önkormányzati
Tervtanácsot, kezeli az önkormányzati tervtanácsi tervtárat.

Épített környezet védelme
A műemlékvédelemmel kapcsolatos helyi érdekek érvényre juttatása érdekében
folyamatos kapcsolatot tart fenn a műemlékvédelmi hatósággal. Irányítja és
szervezi a helyi értékvédelemmel kapcsolatos munkát.

Kapcsolattartás
Feladataiból fakadóan kapcsolatot tart fent az országos, a regionális, a
megyei, a járási, valamint a helyi szakmai és civil szervezetekkel.

Az osztály dolgozói (A névre kattintva olvashatja a dolgozó elérhetőségeit)

Taskovics Andrea - megbízott főépítész
Kralicsek Márta - főépítészi titkár