Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Gépjárműadó

Adókötelezettség
Az adó alanya főszabályként az a személy, aki a központi járműnyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján - de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Gépjármű tulajdonjogának átruházása esetén az eladás tényét az eladónak és vevőnek - külön jogszabályban leírt határidőn belül - be kell jelentenie az Okmányirodában. Abban az esetben, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a volt tulajdonos az adó alanya.
Az adó alanya az ,,E'' és ,,P'' betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az, akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta.

A gépjármű-adóztatás - főszabály szerint - az éves valamint a havonta küldött központi járműnyilvántartás adatain alapul.

Az adó alapja


személyszállító gépjármű esetében – ide nem értve az autóbuszt – a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítményének közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.
autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg.- tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg, növelve a terhelhetőség (raksúly) 50%-ával.
nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke

Személyszállító gépjármű esetében az adóalap után
- a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Autóbusz, a lakókocsi, a lakó-pótkocsi és tehergépjármű esetében az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató,
b) valamint autóbusz esetén 850 Ft-
c) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató és autóbusz esetén 1380 Ft-
Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft-
Tehergépjármű után 46 000 Ft-
„P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft-

Az adófizetés határideje:
Évente két alkalommal, a tárgyév március 15. és szeptember 15. napjáig vagy az önkormányzati adóhatóság határozatában leírtak szerint.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Kapcsolódó jogszabályok:
> A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
> Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 48.§ (1) és 141.§ (2) bekezdések, 2.sz. melléklet II. B pont
> Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 29 §, 72-73.§

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintéző: Kozár Tiborné (27) 513-447

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 14.00 - 18.00 óráig
Szerda 8.00 - 16.00 óráig
Péntek 8.00 - 12.00 óráig