Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Állandó jellegű az iparűzési tevékenység az önkormányzat illetékességi területén, ha ott a vállalkozó székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén, ha az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Adóalap
Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén - főszabály szerint - a nettó árbevétel, csökkentve
a) az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke, együttes
a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (4)–(8) bekezdéseiben meghatározottak szerint számított – összegével,
b) az alvállalkozói teljesítések értékével,
c) az anyagköltséggel,
d) az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.
Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. számú mellékletben meghatározottak szerint kell megosztania.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Az adóalap meghatározható egyszerűsített módon is, az erre, valamint az iparűzési adóhoz kapcsolódó különböző kedvezményi- mentességi- és csökkentési lehetőségekre vonatkozó szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/A-39/F §-ai valamint a 40/A § tartalmazzák.
A helyi adókról szóló törvény idézett rendelkezéseiben leírtakon túl a helyi önkormányzat annak az adóalanynak, akinek a vállalkozás szintű adóalapja nem éri el az adóévben a 2 millió forintot, 50%-os adókedvezményt biztosít.

Az adó - és az adóelőleg bejelentése, bevallása, az előlegfizetési időszak
A vállalkozó – főszabály szerint – a helyi iparűzési adóban az előlegfizetési időszakra az egyes esedékességi időpontokra eső összeg feltüntetésével önkormányzatonként adóelőleget köteles az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelenteni, illetve minden más esetben a bevallás benyújtással egyidejűleg bevallani. A benyújtott – adóelőleget tartalmazó – bejelentkezési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

Abban az esetben, ha a vállalkozó, illetve a vállalkozás az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdi, vagy átalakulással, egyesüléssel, szétválással jött létre továbbá akkor ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, a vállalkozónak, vállalkozásnak az adóelőleget a bejelentkezéssel együtt kell bejelentenie.
A bejelentkezés, bevallás benyújtására kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Az előlegfizetési időszak a bevallás-benyújtás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszak. Az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő, valamint az átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött vállalkozó esetén, továbbá ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az előlegfizetési időszak az adókötelezettség, átalakulás, egyesülés, szétválás, adóbevezetés kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam.

Az adó- és az adóelőleg megfizetése

A vállalkozónak az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15. illetve szeptember 15. napjáig kell megfizetnie.

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adó mértéke
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a,
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5000 forint.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás jogi alapja:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.törvény 3. számú mellékelt II/A pontja, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 32. §-a valamint Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 19-23. §-ai..

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adócsoportja, földszint 35. számú iroda.

Ügyintéző: Kalla Judit Tel.: (27) 513-406

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 14.00 - 18.00 óráig
Szerda 8.00 - 16.00 óráig
Péntek 8.00 - 12.00 óráig