Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Idegenforgalmi adó

Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft-

Az adó beszedésére kötelezett
a) a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,
b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett).

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek akkor is meg kell fizetnie, ha annak beszedését elmulasztotta.

Adómentesség
Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól:

a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszaka;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott
magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
e) egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy
f) honvédelmi vagy honvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.

Az adó bevallása és megfizetése

A beszedett idegenforgalmi adót a szállásadó minden hónapot követő hónap 15. napjáig köteles bevallani és a bevallással együtt megfizetni az önkormányzati adóhatóságnak.
A bevallás adószámmal rendelkező magánszemély esetében benyújtható papír alapon vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, míg jogi személyek és egyéb szervezetek esetében kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetőség.


Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapja:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2.sz. melléklet II.A pontja.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30-34. §-ai.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adóról szóló 22/2019.(XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 15-18. §-ai.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintéző: Varga Éva Tel.: (27) 513-424

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 14.00 - 18.00 óráig
Szerda 8.00 - 16.00 óráig
Péntek 8.00 - 12.00 óráig