Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó alanya az magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén a naptári év első napján építmény (lakás, épület, épületrész), telek tulajdonosa vagy nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.

Az adó tárgya az építmény (lakás, épület, épületrész), telek valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó mértéke 20.000 Ft/év

Adómentesség, adókedvezmény

100 %-ban mentes az adó alól
- a város külterületén található telek,
- a nem lakás céljára szolgáló épület, kivéve az üdülőt és azon épületet, amelyben legalább egy személy lakóhellyel rendelkezik,
- az az épület, amely után az adózónak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének építményadóról szóló rendelete alapján építményadó kötelezettsége áll fenn.
Kérelemre
- a 18. életévét betöltött, aktív korú és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztett, aktív korúak ellátásban részesülő személy,
- időskorúak járadékában részesülő személy,
- kérelemre az az egyedül élő nyugdíjas személy, aki a lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, nincs máshová bejegyzett tartózkodási helye és rajta kívül az adótárgyban lakó,- vagy tartózkodási hellyel senki nem rendelkezik,
- a hatályos helyi építési szabályzat szerint nem beépíthető telek

50 %-ban mentes az adó alól
- az az adóalany, aki lakcímnyilvántartás szerint életvitelszerűen az adótárgyat képező lakásban lakik, és vele egy háztartásban élő legalább 3 gyermek után részesül ő vagy a másik szülő családi pótlékban, illetve közülük nagykorú gyermeke igazoltan nappali tagozaton tanul, vagy
- az az adóalany, aki kiskorú vagy nappali tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedülállóként neveli.

A kérelme adható mentességek valamint kiskorú, vagy tanulmányait nappali tagozaton folytató nagykorú gyermekét egyedül nevelő személy esetében akkor, ha ugyanazon adótárgy után egyébként több személyt terhelne adókötelezettség, a mentesség illetve kedvezmény csak az arra jogosult személy tulajdoni illetősége vagy vagyoni értékű joga mértékének megfelelően jár. (függetlenül attól, hogy az érintettek az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel a mentességre jogosultat ruházták fel )

Az adó megállapítása (kivetése) – főszabályként - bejelentésen alapul, a bejelentés benyújtásának határideje: az ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jogának (például: haszonélvezeti jog ) megszerzését követő év január 15. napja.

Az adó megfizetése
Az éves adót két egyenlő részletben kell megfizetni, a befizetések határideje:
I. félév március 15., II. félév szeptember 15.
Március 15-e vagy szeptember 15-e utáni adókivetés ( adómegállapítás) esetén az adóösszeget az önkormányzati adóhatóság határozatában leírtak szerint kell megfizetni.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Kitöltött bejelentési nyomtatvány, az adótárgyat képező ingatlannal kapcsolatos adásvételi- vagy a tulajdonjog megszerzéséről szóló egyéb szerződés vagy hagyatékátadó végzés valamint a Váci Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál beszerezhető tulajdoni lap másolat.
Mentesség illetve kedvezmény igénybevételének szándéka esetén az annak jogosságát igazoló dokumentumokat (pl. személyazonosító igazolvány, nyugdíjigazolvány, iskolalátogatási bizonyítvány, házasság felbontását igazoló jogerős okirat stb.) az Adócsoportnál be kell mutatni.

Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárás jogi alapjai:
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 46. 49.58. §-ai valamint 3. sz. mellékletének II/A pontja.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24-26/A §-ai.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adókról szóló 22/2019. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 24-27. §-ai.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adóirodája, földszint 35. számú iroda.

Ügyintézők: adózó nevének kezdőbetűje szerint A-B-C sorrendben
A-tól K-ig: Hajas Zoltánné Tel.: (27) 513-422.
L-től Zs-ig: Kozár Tiborné Tel.: (27) 513- 447.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 14.00 - 18.00 óráig
Szerda 8.00 - 16.00 óráig
Péntek 8.00 - 12.00 óráig