Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Telekadó

Az adó alanya:
- Az, aki az év első napján a telek tulajdonosa.
- Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
- Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
- Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adókötelezettség
- a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,
- a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
- erdőnek minősülő telek esetében
- a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
- az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését követő év első napján,
- a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,
- az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

Az adókötelezettség
- az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
- a fentiektől eltérően a
- tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,
- belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
- külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,
- fentiektől eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,
- a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján szűnik meg.

Az adókötelezettségben bekövetkező – fent nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

Az adó mértéke: adótárgyanként 200 Ft/m2/év

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, változását, követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a telekadó kötelezettségének keletkezésének, változásának, megszűnésének bejelentését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.
Az adatbejelentés természetes személyek esetében benyújtható papír alapon vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül, míg jogi személyek és egyéb szervezetek esetében kizárólag elektronikus benyújtásra van lehetőség.

Mentes az adó alól: a Htv. 3. §-ában és 19. §-ában foglaltakon túl:
- a magánszemély
- a város külterületén található telek
- a 200 m2 feletti hasznos alapterületű vállalkozási célra használt építménnyel beépített belterületi telek


Az ügyintézés ideje: 30 nap

Az eljárás illetékmentes

Az eljárás jogi alapja:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
A helyi adókról szóló 22/2019.(XI.27.) számú rendelet 9-14 §-ai
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adócsoportja, földszint 35. számú iroda.

Ügyintéző: Pintér Mária Tel.: (27) 513-418

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 14.00 - 18.00 óráig
Szerda 8.00 - 16.00 óráig
Péntek 8.00 - 12.00 óráig