Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Adó- és értékbizonyítvány

Kiadható: A 2017. évi CL. tv. 126.§ (1) bekezdése szerint az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére külön jogszabályok rendelkezései alapján: bírósági végrehajtási eljáráshoz, hagyatéki eljáráshoz, gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokhoz, egészségügyi szolgáltatás, aktív korúak ellátására való jogosultság ügyében, lakáscélú támogatáshoz, természetes személyek adósságrendezéséhez.

Az ügyintézéshez szükséges okmányok:
- kérelem adó-és értékbizonyítványhoz
- az értékelni kért ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata
- az ügylet tárgyát képező adás-vételi szerződés másolata (gyámügyi eljáráshoz)


Az adó- és értékbizonyítványt kiadja: A kérelmező adózó lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes települési önkormányzati adóhatóság.

A bizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke: 4.000 Ft, kivéve az önálló bírósági végrehajtó által lefolytatásra kerülő-, a gyámhatóság előtt kezdeményezett-, valamint a hagyatéki eljárásokkal kapcsolatos adó- és értékbizonyítványok kiállítását. Ez utóbbiak esetében illetékfizetési kötelezettség nincs.

Az ügyintézés határideje: 8 nap

Az eljárás jogi alapja:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 23. pontja, 101. §-a és XIX. melléklete.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdésének d. pontja.
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140. § (2) bekezdésének d. pontja.
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdésének ac) pontja és c. pontja, 143. §-ának b. pontja és 153. § (1) bekezdés b. pontja.
A lakáscélú támogatásról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdése
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. tv. 1. mell. h) és 4.1/g pontja
A cégnyilvántartásról, a bírósági végrehajtásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 117.§ (7) bekezdése

Az ügyintézés helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11., Pénzügyi- és Adó Osztály Adócsoportja, földszint 35. számú iroda..

Ügyintézők:
Hagyatékhoz, gyámügynek: Kapitányné Lambek Bernadett Ditta Tel.: (27) 513-427
Végrehajtáshoz: Kozár Tiborné Tel.: (27) 513-447

Szükséges okmányok

Megnevezés Leírás Beszerezhetőség
Tulajdoni lap másolata Az értékelni kért ingatlan tulajdoni lap másolata. Földhivatal