Közélet [2018. július 12., csütörtök]
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése kötelezően előírja valamennyi termőföld használó részére a termőföld hasznosítási kötelezettségét.

A földhasználó — ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint — köteles a termőföldet művelési ágának megfelelően termeléssel hasznosítani, vagy termelés lefolytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését
megakadályozni.
Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.
A járási hivatal földhivatali osztálya az előírt hasznosítási kötelezettség betartását rendszeresen, helyszíni szemlék során ellenőrzi.
Mulasztás esetén a járási hivatal földhivatali osztálya földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót, annak hiányában a termőföld tulajdonosát. Amennyiben a bírsággal érintett földrészletnek több
földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg a tulajdonosokat egyetemlegesen terheli.
A bírság mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének kétezerszerese, illetve minimum 20.000 Ft.

A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell megfizetni. A határidőre be nem fizetett földvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
A fentiek alapján felhívjuk a termőföld használók és tulajdonosok figyelmét a termőföldek hasznosítási, valamint a felhívásban még felsorolt kötelezettségeknek a betartására, mely mindannyiunk közös érdeke!

Feladó: Városháza