Közélet [2018. július 16., hétfő]
A júliusi testületi ülésről jelentjük

Csaknem harminc napirendi pontról tárgyalt júliusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület, az ülés délutánján pedig közmeghallgatásra várták az érdeklődőket a városházán.

A testületi ülésen a grémium elfogadta az önkormányzat és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ között kötendő, a Jávorszky Ödön Kórház fejlesztési területét érintő településrendezési és településképi eszközök módosításáról szóló együttműködési megállapodás tervezetét, felhatalmazva a polgármestert a megállapodás megkötésére, aláírására és annak esetlegesen szükséges technikai módosítására.
A testület felszabadított a költségvetésből két millió forintot a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére, bővítésére.
A szavazók elfogadták a Váci Városfejlesztő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és egyben a vezetői álláshely pályázati úton történő meghirdetéséről szóló határozati javaslatot.
Megkapta a kellő támogatást az a határozati javaslat, amelynek értelmében a 3107 helyrajzi számú, Eszterházy utca 2. szám alatt található épület ingatlan - kis híján 143 millió forint vételár ellenében, minden szükséges műemlékvédelmi, városfejlesztési feltétel kötelező érvényű elfogadásával - az elővásárlási joggal bíró, vételi ajánlatot tevő bérlő tulajdonába kerülhet.
A képviselők döntése értelmében a "Pro Urbe" elismerést egyéni kategóriában Dr. Szalóki Tibor, Dr. Szőnyi Mihály, Galambos Péter, Kápolnai Jenő, és Zubovits Györkös Erzsébet, közösségi kategóriában pedig a Vox Humana Kórus és a Váczi Néptáncegyüttes érdemelte ki. A "Vác Város Díszpolgára" címet Brusznyai Margitnak ítélte oda a testület. A kitüntetések átadására a hagyományokhoz híven az augusztus 20-ai nemzeti ünnep városi megemlékezése ad alkalmat.
***
Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 12.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 24/2018.(VII.13.) sz. rendeletalkotás – a váci 3107 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból történő kivezetéséről.
Értékesítésre kijelölni és az értékesítési eljárást lefolytatni csak üzleti vagyonra szabad, a műemlék jelleg miatt szükséges az ingatlan törzsvagyonból történő kivonása.
- 25/2018.(VII.13.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014 (VI.20.) sz. rendeletről.
A rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat tulajdonában álló lakások közül azokat az épületekben lévő lakásokat, amelyek nem jelölhetők ki elidegenítésre. Ezek
között megtalálható az Eszterházy u. 2. sz. alatti ingatlan, mely ezáltal az értékesítés akadályát képezné.
- 26/2018.(VII.13.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 22/2014.(VI.20.) sz. rendeletről.
A rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az Önkormányzat vagyonának törzsvagyonba, valamint üzleti vagyonba sorolt elemeit. A 3017 hrsz-ú ingatlan a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körbe tartozik, mely az értékesítés akadályát képezné.
- 27/2018.(VII.13.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja, rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés
főösszege 11.192.837 eFt lesz.
- 28/2018.(VII.13.) sz. rendeletmódosítás – a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 8/2013.(I.25.) sz. rendeletről.
A helyi építészeti-műszaki tervtanács működése hatékonyabbá válik, eljárási szabályai harmonizálnak az időközben megváltozott jogszabályi háttérrel.
- 29/2018.(VII.13.) sz. rendeletalkotás – a váci 3349/2 hrsz-ú közterületből 179 m2 terület törzsvagyonból történő kivezetéséről.
A terület határrendezése közcélú beruházást segít elő, megvalósulását követően megfelel a Magyar Atlétikai Szövetség követelményeinek, alkalmas korosztályos és országos atlétikai versenyek megrendezésére.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. július 13.

Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző

Feladó: Városháza