Közélet [2018. október 19., péntek]
Az októberi testületi ülésről jelentjük

Az októberi ülés egyik legfontosabb napirendi pontjaként a képviselők vázlatosan megismerhették a barokk belváros fejlesztésére és a múzeumnegyed kialakítására vonatkozó tanulmányterveket.

Az ülés elején a testület gratulált Manajló András festőművésznek, aki elnyerte a Pro Kultúra Minoritate kitüntetést.
Mint ismeretes, a kormány határozata alapján Vác négy milliárd forint forráshoz juthat a turisztikai attraktivitás, vagyis az idegenforgalmi vonzerő növelését célzó beruházásokhoz, az összegből három milliárd a barokk belváros fejlesztésére, egy milliárd múzeumnegyed kialakítására fordítható.
Az önkormányzat és a Magyar Turisztikai Ügynökség folyamatos egyeztetései révén jön létre a projekt támogatási szerződése.
Az önkormányzat 2016. áprilisában szerződést kötött az SOS Bt-vel, mely szervezetnek két átfogó tanulmány elkészítése volt a feladata annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az érdemi tárgyalások az MTÜ-vel a kormányhatározatban megjelölt célok megvalósítása érdekében.
Nos, immár mindkét tanulmány a Magyar Turisztikai Ügynökség asztalán van, tehát elkezdődhet a tervezés-előkészítés következő szakasza.
Mint az ülésen megfogalmazódott, Vácott vannak attrakciók, most az a cél, hogy úgymond turisztikai termékké lehessen fejleszteni azokat.
Az alapvetés az, hogy a turisztikai vonzerő fejlesztésének középpontjába a Memento Mori kiállítást célszerű állítani mint nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló attrakciót, a múzeumi negyed és a barokk belváros fejlesztését e köré érdemes építeni.
Csak néhány elképzelés a tervezett fejlesztések közül: a múmiák és a hozzájuk kapcsolódó leletanyag kiállítóterének jelentős bővítése, a gyerekek érdeklődésére számot tartó élménymúzeum kialakítása, látogatóközpont létrehozása, a görög templom állagmegóvása úgy, hogy a torony kilátóként szolgálhasson, a börtönmúzeum bevonása a kínálatba.
A napirend tárgyalását lezárva a testület - köszönetét kifejezve a készítőknek - tudomásul vette a tanulmánytervekről szóló tájékoztatót.
A jelentősebb beruházásokról szóló tájékoztató tárgyalása során egyebek mellett kiderült: hosszas tárgyalások után úgy tűnik, hogy a város közútkezelői jogot kap a Kosdi út és a Telep utca kereszteződésére vonatkozóan, ami nagyban segítheti, hogy mielőbb megvalósulhasson az ide tervezett körforgalom.
A képviselő-testület elfogadta a város környezeti állapotáról szóló jelentést, mint ahogy a nemzetiségi önkormányzatok idei munkájáról szóló beszámolókat is.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség mielőbb szeretné megindítani a közbeszerzési eljárást a liget határába tervezett vizes sportok háza megvalósítása érdekében, és ehhez kapcsolódóan támogatásért folyamodtak a váci önkormányzathoz, mivel a beruházás kalkulált költsége jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a város - kerekítve - legfeljebb bruttó harmincegy és fél millió forint erejéig forrást biztosít a célra - sikeres közbeszerzés lefolytatását követően, a 2019-es költségvetés terhére.
A testület jóváhagyta a váci 7009/1, 7009/13, 7009/30, 7009/42 helyrajzi számú (természetben a Vác déli területén lévő) utak ingyenes ajándékozás keretében történő átvételét, továbbá felhatalmazták a polgármestert a szerződéstervezet végleges aláírására.
Zárt ülésen eldőlt, hogy az önkormányzat támogatja a jelenlegi intézményvezető, Szalárdi Attila pályázatát a Juhász Gyula Általános Iskola igazgatói posztjára, javasolják kinevezését a fenntartónak.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 18.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 37/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.499.209 eFt.
- 38/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről
A „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím szabályainak pontosítása szükségessé vált.
- 39/2018.(X.19.) sz. rendeletalkotás – a váci 20919/1 hrsz-ú kivett, útból 2841 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről
A Grónár dűlőben lévő 20919/1 hrsz-ú földút felső szakaszának környező területei magántulajdonban vannak, így a földrészletek megközelítését szolgáló utat csak a
földtulajdonos tudja használni.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. október 19.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza