Pályázatok [2019. április 1., hétfő]
Igazgató (magasabb vezető) munkakör

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye
igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre 2019. 07.01.- 2024. 06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését. Ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendeletben foglaltakra. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt. Az intézmény felelős vezetőjeként az intézmény szakmai és gazdasági feladatainak irányítása. Az alapító okiratban és az SZMSZ-ben foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakképesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. alapellátások 2. A) pontjában magasabb vezetőre előírt szakképesítés, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet intézményvezetőre meghatározott szakképesítés
• A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, cselekvőképesség
• Büntetlen előélet,
• Felhasználó szintű számítógépes ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz
• Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
• Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
• hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A .§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
• Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezők részére engedélyezi a pályázat tartalmának megismerését,
• Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A .§ (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elfogadásáról ( Kjt. 41. §),
• Amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.
• Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita Jegyző nyújt, a 06-27/513-434 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér. 11.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, továbbá „Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye igazgatói pályázat,” vagy
• Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza .vac.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Jegyzője, 2600 Vác, Március 15. tér. 11. földszint 33-as szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat egy e célra létrehozott a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság (3 tagú), majd Vác Város Önkormányzat képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi. A bizottsági véleményezések után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• vac.hu
• Kozigallas.hu 2019. április 1.

Feladó: Városháza