Pályázatok [2019. május 3., péntek]
Pályázat Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi és Adó osztálya

Adóügyi ügyintéző


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi kör:

• Behajtja az adózók magánszemély kommunális adója, gépjárműadó, építményadó és helyi iparűzési adó hátralékait (fizetési felhívást ad ki, azonnali beszedési megbízást nyújt be, szükség esetén helyszínelést végez, munkahelyet, nyugdíjtörzsszámot, bankszámlaszámot pontosítja), a hátralékok alakulásának egész évben folyamatos figyelemmel kísérése.
• Felvilágosítást ad a félfogadási napokon megjelenő adózóknak az adófizetés állásáról, vagy az adófizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról.
• Méltányossági kérelmekhez az illetékes szociális osztálytól részletes környezettanulmányt
kér a kérelmek elbírálása érdekében, határozatot hoz, nyilvántartásba beírja.
• Részletfizetési kedvezményeket a jegyzőhöz véleményezésre felterjeszti, indokolt esetben
határozattal megadja, nyilvántartásba veszi, részletek befizetését folyamatosan figyelemmel kíséri.
• A behajthatatlan tartozásokról a jegyző által is elbírált esetekben a határozatokat elkészíti, a megfelelő nyilvántartásba bevezeti.
• Behajtási cselekményeket az ASP Adó szakrendszerben az adózó adatlapján rögzíti.
• Elküldi az adósok munkahelyére a munkabér letiltásokat az adóhátralék erejéig (nyugdíjat
letilt, azonnali beszedési megbízást nyújt be a bankszámlával rendelkező adózóknak).
• Ingó és ingatlan végrehajtást rendel el.
• Jelzálogot jegyeztet be az adótartozás erejéig a hátralékosok ingatlanára.
• Kezdeményezi gépjárműadó tartozás ügyében a gépjármű forgalomból történő kivonását.
• Hátralékos lista alapján OTP ügyfélterminálon keresztül hatósági átutalást nyújt be. Az így befolyt összegekről adónemenként nyilvántartást vezet.
• Adóigazolásokat elkészíti, s a nyilvántartásba bevezeti (pl. Bíróságnak permentességhez, pályázatokhoz stb.)
• A megjelenő ügyfelek valamennyi számláját egyezteti és a tartozás befizetéséről intézkedik.
• Az ügyiratok iktatását, lezárását az ASP Irat szakrendszerben elvégzi.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság
Cselekvőképesség
Büntetlen előélet
Érettségi
MS Office felhasználói szintű ismerete
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Ktv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Önkormányzatnál hasonló területen szerzett munkatapasztalat
Közigazgatási alapvizsga
Közgazdasági érettségi

Elvárt kompetenciák:
Csapatmunka – együttműködés
Pontosság, precizitás
Lojalitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza
• A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• A pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Ktv. 84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok
• Továbbá minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban az eredményes pályázat elbírálásától számítva azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 02.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 27/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/396-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző
vagy

• Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző, jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.vac.hu – 2019. 05.02.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza