[2019. július 8., hétfő]
Vác Város Helyi Választási Iroda vezetőjének 3/2019. (VII.08.) határozata

Vác város területén a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306/A § alapján e határozat mellékleteként állapítom meg.

A Ve. 307. §-ának, valamint a Ve. 78. §-nak rendelkezése szerint Vác városában a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a Fogyatékosok Napközi Otthona, 2600 Vác, Tabán utca 28. szám alatt kijelölt szavazókörben szavazhatnak.


Határozatomat a helyben szokásos módon a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (2600 Vác, Március 15. tér 11.), valamint a városi honlapon (www.vac.hu) tizenöt napra közzéteszem.


A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, jogszabálysértésre hivatkozással. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Váci Helyi Választási Irodához személyesen (2600 Vác, Március 15. tér 11.), levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu), illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.
A bírósági felülvizsgálatot úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. július 08. napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. július 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A bírósági felülvizsgálatnak tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálatban új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül eljárhat.

I N D O K L Á S

A szavazóköröket a Ve. 306/A – 306/D. §-ban, a 78. §-ban foglaltak figyelembe vételével alakítottam ki.

A Ve. 306/A. § (1) bekezdése alapján a tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy azok összefüggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.
Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától – a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel – legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.
A helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 78. §.-án, 306/A – 306/D. §-ban foglaltakon, valamint a 307. §-on alapul. A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 307/Q. § határozza meg, az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján adtam tájékoztatást.Vác, 2019. július 08.

Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző, HVI vezető
Záradék:
Jelen határozatot és a hozzátartozó mellékleteket a Ve. 306/B. §-ban előírtak alapján 2019. július 08.-án a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Vác város honlapján közzétettem.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző, HVI vezető

Feladó: Városháza