[2019. szeptember 6., péntek]
A VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 80/2019. (IX.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 132. §, valamint a 307/I. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásán nyilvántartásba veszi a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által benyújtott közös kompenzációs listáját nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. szeptember 06. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. szeptember 09-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezet 2019. szeptember 05. napján benyújtotta a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán a jelölő szervezetek közös kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéhez szükséges L5 jelű nyomtatványt, valamint 10 db Sz4 lapot.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10. § (1) bekezdése alapján a 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 129. § (2) bekezdés szerint a listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok száma. Vác településen a kompenzációs listán megszerezhető mandátumok száma 4.
A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek Vácott 10 egyéni választókerületben állítottak közösen jelöltet, melyből a Váci Helyi Választási Bizottság 10 főt vett nyilvántartásba.
A Ve. 132. § szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz, továbbá a Ve. 307/I. § (2) szerint a kompenzációs listát a helyi választási bizottság, a megyei listát, illetve a fővárosi kompenzációs listát a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

A Választási Bizottság a megállapította, hogy a kompenzációs lista nyilvántartásba vételének törvényes feltételei fennállnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 132. §-án, a 307/I § (2) bekezdésén, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 10.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-on, valamint a 307/P. §-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. szeptember 06.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza