[2019. szeptember 27., péntek]
TÁJÉKOZTATÓ

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSRŐL

A Váci Polgármesteri Hivatal kiemelten fontosnak tartja közalkalmazottjai, munkavállalói, látogatói, ügyfelei, szerződéses partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez. Minderre tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak – különösen a 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli.
Az adatkezelés általános célja: a 2019. évi helyi önkormányzati választások során - a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.), valamint a 20/2019. VII.30) IM rendelet alapján - a választásokkal kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása, a választás lebonyolítása
Adatkezelő: Váci Polgármesteri Hivatal (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
Adatvédelmi tisztviselő: KOREND Kft. / Kozma Lívia (2800 Tatabánya, Mártírok útja 12. kozma.livia@korend.hu)
Adatkezelésre jogosult személy: az Adatkezelő által erre kijelölt alkalmazott.
Adatbiztonság: az Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a lent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.
Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban biztosított jogaikkal. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tárolt személyes adatai tekintetében
- Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: érintett jogosult a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást kérni az adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk)
- Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő - az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse (GDPR 16.cikk)
- Törléshez való jog: Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha:
o az adatkezelés célja megszűnt,
o az érintett a hozzájárulását visszavonja
o az adatokat jogellenesen kezelték
o az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
o az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
o népegészségügy területét érintő közérdek alapján
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
- Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
o az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát
o az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
o az érintett jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli
- Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az érintett jogosult a rá vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban az adatkezelőtől megkapni.
o amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapult és automatizált módon történik
o nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
o ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza. Ennek keretében az érintett a törvényben foglalt, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv 22. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz, vagy az Infotv 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat.
Az Adatkezelő az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat megismerését biztosítja.

A kezelt adatok köre a csatolt táblázatban olvasható.

Feladó: Városháza