[2019. december 2., hétfő]
Határozat a nemzetiségi képviselői helyről

VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 149/2019. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a váci roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választásán Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői hely megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 328.§-ban meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületében Rafa Tamás képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői helyre Németh Sándor (…….), a Fiatal Romák Országos Szövetségének jelöltje lép.


A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. november 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. december 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:

A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének megválasztott Rafa Tamás lemondott elnöki és képviselői mandátumáról. A Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. november 28-án tartott ülésén a lemondást tudomásul vette és megállapította 15/2019. (XI.28) számú határozatával Rafa Tamás képviselői jogának megszűnését.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njt) 102. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik lemondással. A 108. § (1) bekezdés d) pontja alapján az elnök megbízatása megszűnik az elnöki tisztségről történő lemondással.
Lemondás esetén a képviselő-testület határozatban állapítja meg a képviselői megbízatás megszűnését. Határozatát a döntéshozatalt követő munkanapon megküldi
a) az érintett képviselőnek,
b) a választási bizottságnak és
c) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.
A képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell.
A képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával is, melyet a képviselő-testület elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.
A lemondás nem vonható vissza.
A képviselő megbízatása megszűnik:
a) a képviselő által meghatározott, a lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában
b) a lemondás bejelentésének vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.

Az Njt. 68. § (1) bekezdés rögzíti, hogy ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 328. § szerint a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

A 2019. október 13-án tartott települési roma nemzetiségi választáson a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Németh Sándor (……) a Fiatal Romák Országos Szövetségének képviselőjelöltje 9 érvényes szavazattal.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 68.§-án, 102.§-án 108.§-án, a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 207/A.§-án, 328.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 330.§-on, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. november 29.

Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza