[2019. december 3., kedd]
Határozat a kompenzációs helyről

VÁCI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 148/2019. (XI. 29.) HATÁROZATA

A Váci Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán VÁC településen Fördős József Attila önkormányzati képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői hely megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Váci Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/N.§ (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megállapítja, hogy a Pest megyei Vác településen Fördős József Attila kompenzációs listán mandátumot szerzett önkormányzati képviselő lemondására tekintettel megüresedett képviselői helyre dr. Manninger Péter, a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelölő szervezetek által bejelentett jelölt lép.


A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással a Pest Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Váci Helyi Választási Bizottsághoz személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. november 29. napjától számított 3 napon belül, de legkésőbb 2019. december 02-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A fellebbezésnek tartalmaznia kell
- a kérelem Ve. 223.§ (3) bekezdés szerinti tartalmát,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.

Indokolás:
A Váci Helyi Választási Bizottság (HVB) által 2019. október 22. napján a kompenzációs listás mandátumok kiosztásának tárgyában meghozott 147/2019. (X.22.) számú határozat elleni jogorvoslati kérelmek benyújtási határideje 2019. október 25-én 16 órakor letelt, a határozat jogerőssé vált.

Fördős József Attila a HVB felé benyújtott nyilatkozata alapján nem kívánta felvenni a kompenzációs listán szerzett mandátumot, a 2019. október 28-án megtartott megbízólevél átadáson nem jelent meg.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése alapján, ha a megyei, a kompenzációs vagy a fővárosi kompenzációs listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 207/A.§ rögzíti, hogy ha a listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a választási bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.
Amennyiben a jelölő szervezet a fent meghatározott határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.

Fentiek alapján a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelölő szervezet 2019. november 22-én kelt bejelentésében megjelölte, hogy a kiesett Fördős József Attila helyére dr. Manninger Pétert ………….. kívánja jelölni.

Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, a Ve. 10.§-án, 14.§-án, 44.§-án, 49.§ (2) bekezdésén, 207/A.§-án, 307/N.§ (2) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221. §-án, a 223 – 225. §-án, valamint a 307/P.§ (2) bekezdésén, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Vác, 2019. november 29.


Dr. Oroszi Sándor
HVB elnök

Feladó: Városháza