Pályázatok [2020. szeptember 30., szerda]
Pályázat Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tart

A munkavégzés helye:

2600 Vác, Sziréna köz 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményvezető képviseli az intézményt, gyakorolja az intézmény alkalmazásában álló személyek feletti teljes munkáltatói jogkört, kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, kiadmányozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet és a Vác Város Önkormányzat költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásáról szóló Kollektív Megállapodás rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség (pénzügyi, gazdasági, mérnöki)
- az intézményben közalkalmazotti jogviszony, vagy erre a pályázó a megbízással egyidejűleg kinevezhető legyen
- megbízás esetén vagyonnyilatkozat tétel
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, vezetési és fejlesztési program
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
- az erkölcsi bizonyítvány igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (5) bekezdése szerinti foglakozástól eltiltás hatálya alatt
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
- a pályázó aláírt nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntésnek nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalását kéri
- a pályázó aláírt nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2021. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt a 06-27-513-472 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére (2600 Vác, Március 15. tér 11.) Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 19/346/2020, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
- személyesen dr. Zsidel Szilvia jegyzőnél (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
- elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatokról a háromtagú szakértő bizottság véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, illetve bármikor visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. november 18.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.vac.hu – 2020. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza