Pályázatok [2021. január 25., hétfő]
Pályázat belső ellenőr munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési Osztály

Belső ellenőr


munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 1. pont Belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ban foglalt feladatok ellátása, a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai alapján belső ellenőrzések végrehajtása a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, az önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél, valamint a településen működő nemzetiségi önkormányzatoknál. A kijelölt szerv/szervezeti egység ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési program elkészítése, a helyszíni vizsgálat elvégzése, a vizsgálat megállapításairól jelentés készítése. Közreműködés az éves ellenőrzési terv és az összefoglaló éves ellenőrzési terv, valamint az éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés összeállításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai alapján belső ellenőri feladatok ellátása Vác Város Önkormányzat intézményeinél.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskolai vagy egyetemi végzettség,
- A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. §-ában előírt képzettségi és szakmai gyakorlati előírásoknak történő megfelelés,
- A pályázó szerepel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdésében meghatározott nyilvántartásban,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- közigazgatási alap- és szakvizsga megléte,
- ÁBPE-továbbképzés I.-II. tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megléte,
- önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat,
- rendszerszemléletű látásmód, kiváló szintű önálló, pontos munkavégzés,
- kiváló szintű kommunikációs, együttműködési és problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal és a bérigény megjelölésével,
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosító, a regisztrációs számot tartalmazó határozat másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,
- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, a benyújtott önéletrajz és annak mellékleteinek sokszorosításához az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 2011. évi CXII tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 06-27-513-472 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:11/25-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr,
vagy
Elektronikus úton: dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül,
vagy
Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11.).


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony időtartama határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A megfelelő jelentkező kiválasztása a jelentkezési feltételeknek megfelelt jelentkezők személyes meghallgatása alapján történik. A kinevezés feltétele az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány (szerepelnie kell benne: „A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.”), valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati kiírásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.kozigallas.hu – 2021. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza