Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Bossányi Lajos /1936/ Vác
Ubeler Zsuzsa sz: Koós Zsuzsa /1944/ Vác
Duszka István /1953/ Vác
Patakfalvi Jánosné sz: Vallent Ida /1928/ Vác
Kővári László /1928/ Vác
Rajnai Ferencné sz: Csuvardics Márta /1929/ Vác
Kiss Lajosné sz: Szentes Mária Valéria /1946/ Vác
Krebsz Ferenc Jánosné sz: Horváth Éva /1938/ Vác

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 18., hétfő]

Tisztelet a szabadságharc hőseinek

Az önkormányzat és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében az idén is a megszokott forgatókönyv szerint emlékezhettek meg a résztvevők Vácott az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, tiszteletet adva a hősöknek.

A forradalom kirobbanásának 171. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat ezúttal is a Báthori utcai Petőfi-emléktáblánál kezdődött, ahol a Váci Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adtak műsort.
A folytatásban a helyi sajtó képviselői ismét koszorúzásra várták a résztvevőket Deákváron, a Landerer-emléktáblánál.
Nem maradt el a szokásos történelmi játszóház sem: a művelődési központ rendezvényén csákókat, kokárdákat és más, az ünnephez illő jelkép értékű emlékeket készíthettek a gyerekek.
A nemzeti ünnep váci eseménysorozatának hagyományosan a kora délutáni Kossuth téri toborzó az egyik kiemelkedő állomása: ahogy már hosszú évek óta, ezúttal is a Váci Reménység Egyesület alkalmi szavalóversenyének győztese szavalhatta el itt a „Nemzeti dalt”, ezúttal Ősi Péter kapta a megtisztelő feladatot.
A folytatásban, a ligeti emlékhelyen tartott ünnepségen Steidl Levente, a Váci Madách Imre Gimnázium igazgatója mondott köszöntőt.
A szónok így kezdte beszédét: „1848 fénylő évszám, a negyvennyolcasság fénylő hagyomány. Fénye azóta sem halványul, tündöklése máig változatlanul erős”.
Steidl Levente feltette a költői kérdést, hogy vajon mi lehet ennek az oka, aztán válaszként megfogalmazta: bátor eleink azon a tavaszon olyan célt tűztek ki maguk elé, amire mindenki vágyott, a szabadságot.
„A szabadság, nemzet, haza fogalmi szentháromsága ekkor fonódott össze és vált szimbólummá. A piros-fehér-zöld, ami az erőt, a hűséget és a reményt jelképezi, törvény által is nemzeti trikolór lett” - folytatta Steidl Levente, majd a forradalom és szabadságharc néhány kiemelkedő váci vonatkozására emlékeztetett.
Megemlítette például, hogy az ország első vasútvonala biztosította összekapcsolódásnak köszönhetően március 15-e pesti eseményeinek híre még aznap eljutott Vácra lelkes utasok híradásával, egyikük magával hozta Petőfi: Nemzeti dalának egy kinyomtatott példányát. Továbbá említést tett arról, hogy a legnehezebb helyzetben a város felajánlotta a templomok harangjait, hogy azokból ágyúkat önthessenek, amiért maga Kossuth Lajos is köszönetet mondott a Honvédelmi Bizottmány elnökeként. Természetesen kiemelte ezen túlmenően a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik meghatározó ütközeteként számon tartott április 10-ei váci csatát, illetve a harcban magát különösen kitüntető Földváry Károly hősies vitézségét is. Megemlítette még: Vác azért is fontos helyszíne a forradalomnak és szabadságharcnak, mert itt állították fel az első honvéd emlékművet a magyar szabadságért áldozatot vállaló hősök tiszteletére.
- Emlékezzünk a forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire! Legyünk büszkék a városunkban történtekre, amely események, tettek örökre összeforrasztották Vác nevét a honvédő küzdelemmel. Tisztelet a forradalmároknak, vértanúinknak! - zárta szavait Steidl Levente.
A beszédet követően - Lakatos Ádám rendezésében - a Madách-gimnázium diákjai adtak dramatizált zenés-irodalmi műsort, illetve nagy sikert arattak a Váczi Néptáncegyüttes fiataljai is.

Feladó: Városháza

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2019. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:


A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Valamint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a 20.SZ/2019. (II.21.) számú határozatával megállapította az egyes bíróságokhoz megválasztandó ülnökök létszámát, mely szerint a Váci Járásbíróságra 5 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt, a Budapest Környéki Törvényszékre 7 fő általános és 6 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 30 fő ülnököt lehet megválasztani.

A Váci Járásbíróság ülnökeit Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vác Város nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei, a Budapest Környéki Törvényszék, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg.

Jelöltet állíthatnak:

- általános ülnök esetén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével),

- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek (kivéve a pártok), a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervek,

- a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2019. április 10. napján (szerda) 16:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).

A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jogi referensnél (2600 Vác, Március 15. tér 11., 31. iroda, tel.: 27/513-426) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2019. április 10. (szerda) 16:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
- Tájékoztató
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Vác, 2019. március 14.

Fördős Attila
polgármester

Közélet [2019. március 18., hétfő]

Fröccsöntő üzemet kíván létesíteni egy gazdasági társaság

Március 11-ére rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze Fördős Attila polgármester.
A rendkívüliség indoka: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. 2019. március 15.-ei hatályba lépésével sokkal
szigorúbb feltételekhez köti az új beépítésre szánt területek kijelölését, mint az eddig hatályos Országos Területrendezési Törvény.
A testület elsőként a Hekk terasz fennmaradási engedélyezésével összefüggően a településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítására vonatkozó előterjesztésről tárgyalt.
Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20038 hrsz.-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja be a rendezési terv módosítási tervezetét a megyei állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás lefolytatására.
A Roth Műanyagfeldolgozó Kft. fröccsöntő üzemet kíván létesíteni a város északi határterületén a tulajdonában lévő 20049/43 helyrajzi számú telken, az ezzel beruházási tervvel összefüggő feladatok meghatározása volt a második napirendi téma.
Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20049/43 hrsz.-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja be a rendezési terv módosítási tervezetét a megyei állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás lefolytatására.

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntett kísérlet, garázdaság bűntett és rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy csörögi férfi ellen.

A nyomozás adatai alapján G. József 2019. március 6-án 13 óra 45 perc körül megjelent a sértett csörögi lakos házánál, bement az udvarra, majd ott előzetes szóváltást követően bántalmazta, valamint a nála lévő pillangókéssel a karján megszúrta a férfit.

A 32 éves férfi 2019. március 7-én 21 óra körül ismerőseivel ismét megjelent a sértett házánál és egy fadarabbal ütögette a kaput közben kiabáltak, fenyegetőztek és kövekkel megdobálták a sértett lakását, amelynek során több ablakot megrongáltak. Ezt követően G. József a sértett utcán parkoló gépjárművének kerekeit is kiszúrta.

A csörögi lakos megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2019. március 8-án 22 óra 45 perc és 23 óra 15 perc között időben gépkocsijával a zárt kapun keresztül behajtott a sértett udvarára, ahol egy vasvillával megakarta szúrni az udvaron álló sértettet, majd kiszállt a gépkocsiból és egy bozótvágó késsel azzal fenyegette, hogy családjára gyújtja a házat, ezt követően távozott.

Még aznap este a sértett házának hátsó tároló épületénél két egymástól eltérő időpontban, néhány óra különbséggel tűz keletkezett, amelyet eloltottak.

Az esetekről történt bejelentést követően a rendőrök a 32 éves férfit otthonában elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A nyomozók a csörögi lakost őrizetbe vették majd előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására, amelyet 2019. március 14-én az illetékes bíróság elrendelt.

Pályázatok [2019. március 18., hétfő]

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására.

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó primer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázható keretösszeg 2019. évben 2.500.000.-Ft.

Pályázhatnak önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezetek. (Tehát nem pályázhat pl.: költségvetési intézmény, vagy annak része, egyéni és társas vállalkozás, különféle önkormányzatok.)
Előny, ha a civil szervezet székhelye Vácott van, de a tevékenységének elsősorban erre a területre kell esnie. A tevékenységét jelző dokumentációban ( pl. alapítványnál alapító okirat ) egyértelműen meg kell legyen határozva az elsődleges megelőzési tevékenység az egészségügy területén.

Megfelelően dokumentálni kell, hogy a pályázó szervezetnek milyen gyakorlata, szakmai kompetenciája van a megjelölt tevékenység végzésére (korábbi szakmai tevékenységek, eredmények).

Pályázni lehet:
• Betegségmegelőző, egészségmegőrző programok végzésére. Meg kell jelölni azt a betegséget, vagy betegségek azon körét, amire a program vonatkozik, ennek megfelelően meg kell jelölni a veszélyeztetettek körét is.
• Elsősorban szakmai tevékenységre, az eszközvásárlás a pályázati összeg 20%-ánál több nem lehet.

Nem fogadhatóak el:
• az egészséget általában pozitívan befolyásoló tevékenységet végzők pályázatai konkrét prevenciós program nélkül, például különféle sporttevékenységet végzők, kirándulásokat szervezők, úszást oktatók, stb.

Nem lehet pályázni:
• gyógyító tevékenységre, másodlagos és harmadlagos preventív tevékenységre,
• kizárólag eszköz vagy gyógyszer beszerzésre.

Pontosan le kell írni a szakmai programban, hogy milyen módszerekkel (pl. szűrővizsgálatok, készségfejlesztés, ismeretterjesztés, stb.) kívánja a pályázó a célt elérni. Meg kell jelölni, hogy kik azok a szakmailag felkészült, a prevenció területén képzett, megfelelő gyakorlattal rendelkező munkatársak, akik a tevékenységet végezni fogják.

A programűrlapon szereplő költségvetést érintő részben legalább 20%-os önrészt meg kell jelölni.
A program befejezését követő egy hónapon belül - legkésőbb 2018. június 30-ig - a pályáztató felé szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni, melynek elválaszthatatlan részét kell képezze a valamennyi mozzanatot alátámasztó, tételes pénzügyi elszámolás.

A beszámolót a Bizottság akkor tekinti elfogadhatónak, ha az tételes áttekintést ad a felhasznált pénzeszközökről, alátámasztja a támogatás felhasználásának szakmaiságát, eseményenként követhető belőle a résztvevők száma.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a beszámoló készítésekor látszólag nem szakmai felhasználás esetén fejtsék ki annak jogosságát alátámasztó érveiket.

A bizottság a beszámoló elfogadását, a támogatást elnyert civil szervezet részéről a vezető vagy teljes körű felhatalmazottjának személyes jelenlétéhez köti a beszámoló tárgyalásakor.

Mit tartalmazzon a pályázat?

1. A pályázó civil szervezet cégbírósági bejegyzés dokumentumának másolatát,

2. A tevékenység végzését tartalmazó alapító okirat másolatát,

3. A pályáztató által internetről letölthető, megfelelően kitöltött adatlapot.

4. Ugyancsak az internetről letölthető, megfelelően kitöltött programűrlapot.


A kitöltendő adatlapot és programűrlapot (a pályázati kiírás 1. és 2. sz. melléklete) Vác Város Önkormányzat honlapjáról www.vac.hu (pályázatok) lehet letölteni.

A pályázat beérkezési határideje: 2019. március 29. 12 óra.

A pályázatok leadása:

Postai úton: a Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője részére lehet megküldeni
Személyesen: a Váci Polgármesteri Hivatal fszt. 40. szobájában lehet leadni.

A pályázat elbírálása után a pályáztató az eredményről minden pályázót postai úton értesít.


Dr.Manninger Péter s.k.
bizottság elnöke

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
palyazati urlap 2019.docx

Pályázatok [2019. március 18., hétfő]

Egészségügyi Alapellátási Fejlesztési Pályázat

Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot ír ki a Vác Város Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel bíró házi-, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek ellátási színvonala fejlesztésének támogatása céljából az alább meghatározott feltételek szerint:


A pályázat finanszírozása: minden évben, egyösszegű kifizetéssel - Vác város költségvetésének elfogadását követően a költségvetési soron meghatározott összeg mértékéig.
Pályázat beérkezési határideje: 2018. március 29. 12 óra

A pályázatok leadása:

Postai úton: a Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. Mohácsiné Dim Rita Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője részére lehet megküldeni
Személyesen: a Váci Polgármesteri Hivatal fszt. 40. szobájában lehet leadni.

Pályázati feltételek:
– pályázhatnak Vác Város Önkormányzatával szerződésben álló, területi ellátási kötelezettségű házi-, házi gyermekorvosok és fogorvosok
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati összeg felhasználásának pontos megjelölését tételesen, a várható költség feltüntetésével.
– a megvásárolt eszköz nem kerül a pályázó tulajdonába, az az orvosi rendelő tartozékát képezi

A pályázaton elnyert összeg a hivatalos minimál standard körébe tartozó tárgyi eszköz(ök) beszerzésére használható fel.

Dr. Manninger Péter s.k.
bizottság elnöke

Feladó: Városháza

Sport [2019. március 18., hétfő]

Vereséget szenvedett a labdarúgó csapat

A labdarúgó NB II-es bajnokság hétvégi fordulójában kikapott a Vác FC csapata.
Hazai pályán játszottak a mieink, de a vendég Monor 2 - 1-es győzelmével elrabolta mindhárom bajnoki pontot.
Csapatunk visszacsúszott a tabellán a 12. helyre.
A következő ellenfél - március 31-én - a Vasas gárdája lesz.

Feladó: Városháza

Sport [2019. március 18., hétfő]

Evezős szezonnyitás zászlófelvonással

A Vác Városi Evezős Club március 16-án tartotta hagyományos - zászlófelvonással, a Duna megkoszorúzásával egybekötött - versenyszezont nyitó ünnepségét.
Az eseményen Vácy Károly klubelnök újra gratulált a versenyzőknek és edzőiknek az előző szezonban elért eredményekért, s legalább hasonlóan sikeres új évadot kívánt az elkövetkező hónapokra.
- A klub vezetőjeként az elnökség nevében mondhatom, hogy a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy az elkövetkező időszakban tovább javíthassuk vízitelepünkön a sportolás feltételeit. Infrastrukturális szempontból a korábban elnyert pályázati támogatásoknak köszönhetően 2020-ig három lépcsőben újabb fontos beruházások valósulhatnak meg a csónakházban. Ezen túlmenően pedig eszközfejlesztésre, új hajók és más felszerelések beszerzésére is lehetőségünk adódhat, elsősorban a Magyar Evezős Szövetségnek köszönhetően - emelte ki a klubelnök.
A zászlófelvonást követően Földesi Bence és Dávid Dominik vitte vízre az egyesület koszorúját.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 14., csütörtök]

Újítás, könnyítés az adóbefizetésben

Március 6-án megkezdte a Magyar Posta a Vác Város Önkormányzatához fizetendő adókról szóló, közel 21 ezer db egyenlegközlő és a hozzá tartozó csekkek kézbesítését.

A posta ígérete szerint fizetési határidő előtt, március 14-ig minden adózóhoz eljutnak a küldemények. Ebben az évben -tekintettel arra, hogy március 15. péntekre esik - március 18., hétfő a csekkek befizetésének a határideje. A rövid határidőre való tekintettel, amennyiben a csekkek fizetési határidőt követően kerülnek befizetésre, késedelmi pótlék nem kerül felszámításra.

Ettől az évtől három adónem -magánszemélyek kommunális adója, gépjármű adó, iparűzési adó -esetében a kipostázott csekkek már QR kódot is tartalmaznak, mely lehetőséget nyújt arra, hogy az adózók átutalással, illetve postai befizetéssel történő teljesítésen kívül okostelefon segítségével, sorban állás nélkül tudják teljesíteni adóbefizetési kötelezettségeiket.

Mivel az új csekkek előállítása miatt idén a megszokotthoz képest később kezdődött meg a küldemények kézbesítése, az ezzel okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  15   >>