Tájékoztatás az online véleményezési és feliratkozási adatlap kitöltése során történő személyes adatok kezeléséről

Vác Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a közalkalmazottjai, munkavállalói, ügyfelei, szerződéses partnerei és a vele kapcsolatba kerülő magánszemélyek és lakosok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, így a személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyez. Minderre tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizalmasan, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak és a jogszabályoknak – különösen a 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) – teljes mértékben megfelelve, tisztességes módon kezeli.
 • Adatkezelő: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
 • Adatvédelmi tisztviselő: Kozma Lívia / KOREND Kft. (kozma.livia@korend.hu).
 • Adatkezelésre, valamint az adatok megismerésére jogosult személy: az Adatkezelő által erre kijelölt alkalmazottak.
 • Az adatkezelés leírása és célja: az Önkormányzat nagy figyelmet fordít a város életét érintő kiemelt fontosságú témák megvitatására, ezért online kérdőív formájában kívánja megismerni a lakosság véleményét. Cél továbbá a lakosok részére a várost érintő hírekről szóló tájékoztatók küldése, jövőben történő megkeresése. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Minden olyan esetben, ha az adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a további felhasználást megtiltsa.
 • Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
 • Az adatkezelés ideje: Adatkezelő a megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti.
 • A hozzájárulás visszavonásának módja: Érintett a hozzájárulását a hírlevél végén található leiratkozással, illetve az alábbi elérhetőségekre küldött nyilatkozatával bármikor visszavonhatja. Személyes adatait a nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg töröljük. Levélben: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.) e-mailben: info@varoshaza.vac.hu
 • A kezelt adatok köre: Az online adatlapon megadott személyes adatok
Személyes adat kategóriája Az adatkérés célja
Név, lakcím annak biztosítása, hogy valamennyi érintett csak egyszer töltse ki az adatlapot
E-mail cím, telefonszám jövőbeli kapcsolattartás és tájékoztatás
IP-cím duplikált kitöltés kiszűrésére
 • Adattovábbítás: nem történik
 • Adatbiztonság: Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.
 • Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a GDPR-ban biztosított jogaikkal.
  • Kérelmére az adatkezelő a jelen tájékoztatón felül bővebb tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. (Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga – GDPR 15. cikk) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
  • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan adatokat az adatkezelő – az érintett jelzésére – késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse. (Helyesbítéshez való jog – GDPR 16. cikk)
  • Törléshez való jog: Az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok vonatkozásában kérheti a személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikkében megfogalmazott indokok valamelyike fennáll, többek között, ha:
  • az adatkezelés célja megszűnt,
  • az érintett a hozzájárulását visszavonja
  • az adatokat jogellenesen kezelték
  • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
A törléshez való jog nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • az adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, ill. közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének a korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog – GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike fennáll:
  • az érintett vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, ameddig az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  • az érintett azt jogi igénye előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) tartalmazza.
 • Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén jogosult panaszt tenni
  • az adatkezelőnél: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf, 9.; www.naih.hu)
 • Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely ez ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság az illetékes. A per — az érintett választása szerint — az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti bíróság előtt is megindítható;
Vác, 2023. november 14.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist