Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat ügyvezetői munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Vác Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(2600 Vác dr. Csányi László körút 58.) ügyvezetői munkakörének betöltésére1. A munkakör betöltésének (ügyvezető igazgató) feltételei:
- az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. § a) bekezdése alapján az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség, és
- az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet 8. § b) bekezdése alapján legalább ötéves, a (4) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat
- középfokú nyelvvizsga,
- szakmai tapasztalat,
- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel,
- kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete,
- jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,
- büntetlen előélet.

2. Az ügyvezető által ellátott legfőbb tevékenységek:
- a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság munkaszervezetének optimalizálása, a szervezet gazdasági, pénzügyi, művészeti és egyéb tevékenységének irányítása,
- a belső szolgáltatások rendszerének működtetése, a színház működésének a biztosítása.
- a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alaptevékenységéhez tartozó előadó művészeti tevékenység szakmai irányítása,
- A Társaság tevékenységével kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok irányítása,
- Az előadó művészeti tevékenység kulturális fejlesztésének előmozdítása,
- A színházi előadások színvonalának szakmai szemmel történő előmozdítása,
- A helyi kulturális kínálat fejlesztése, lehetőség szerint szakmai találkozókkal, hazai és nemzetközi rendezvényeken való részvétellel
- A szervezet képviselete külső és nemzetközi szervezetek előtt.
- A hatékony működés biztosítása, a forráshoz (tőkéhez) jutás előmozdítása és annak költséghatékony felhasználása a szabályozási környezetnek megfelelően.

3. Az előadó-művészeti szervezet éves költségvetésének tervezett fő előirányzatai:
- Költségvetés tervezett fő összege: 58 000 000 Ft
- Kiadások: 58 000 000 Ft -ebből:
- Személyi jellegű: 30 600 000 Ft
- Munkaadói járulékok: 5 400 000 Ft
- Dologi kiadások: 22 000 000 Ft
Bevételek: 58 000 000 Ft


4. Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával, teljesítménymutatóival és a foglalkoztatással kapcsolatos fenntartói elvárások:
- hazai és nemzetközi szakmai szerepvállalás
- minőségi színházművészeti szolgáltatás
- szakmai kapcsolatok, együttműködések kialakítása és ápolása más hazai és külföldi szervezetekkel
- fiatalok felé való nyitás, kiemelt célcsoportként való kezelésük
- munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészeinek - ide nem értve a gyermek- és csoportos szereplőket - legalább 60%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a Kjt. 63. § (2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezzen
- közszolgáltatási szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítése
- a város kulturális vonzerejének növelése

5. A jogviszony kezdő és befejező időpontja, javadalmazás:
A munkaviszony kezdő időpontja 2020. november 1. napja, a jogviszony vége 2025. október 31. napja.

A munkába állás első napja 2020. november 1. napja.

Javadalmazás: Pályázat elbírálása során a Képviselő-testület dönt róla

6. A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
- a végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát,
- a társaság vezetésére, működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit,
- nyilatkozatot, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok nem állnak fenn,
- nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
- nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános vagy zárt ülést tartson,
- nyilatkozat, hogy korábban felszámolt gazdasági társaságban betöltött ügyvezetői, vagy tulajdonosi pozíció miatt nem szerepel eltiltás hatálya alatt,
- korábbi szakmai és vezetői tapasztalatát igazoló okirat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve az igazolást arra vonatkozóan, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről intézkedett.

7. Beküldési és elbírálási határidők
A pályázat beküldésének határideje: a pályázat minisztérium honlapján való közzétételétől számított 30. munkanap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. októberi testületi ülés.

8. A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény előírásainak megfelelően, a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti szakmai bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

9. A pályázat benyújtásának helye:
Vác Város Polgármestere
2600 Vác, Március 15. tér 11.
Érdeklődni lehet: Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Titkárság 27/315-534.

10. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.vac.hu,

https://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=409#!DocumentBrowse

Feladó: Városháza

Közlemények [2020. augusztus 11., kedd]

Megváltozott a megyei békéltető testület elérhetősége

A Pest Megyei Békéltető Testület Elnökének, dr. Koncz Pálnak tájékoztatása szerint a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett békéltető testület elérhetősége megváltozott.

Az új elérhetőségek az alábbiak:
cím: 1055 Budapest Balassi Bálint utca 25. IV/2.
levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest Pf: 81.
honlap: www.panaszrendezes.hu
e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
telefon: 06-1-792-7881

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)


beosztás ellátására.

A foglalkoztatás jogviszonya időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2020. október 31. napjáig, ezt követően 2025. október 18. napjáig munkaszerződésen alapuló jogviszony

vagy

határozott idejű munkaszerződésen alapuló jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. október 19. napjától 2025. október 18. napjáig tart.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti Főút 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCL. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók a kiírás időpontjában, ezt követően 2020. november 1. napjától a 2020. évi XXXIII. törvény szabályait kell alkalmazni.

Pályázati feltételek:

- szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést elvégzi. Az intézmény vezetésével megbízott vezető mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést a megbízás előtt elvégezte,
- cselekvőképes, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak,
- szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás.
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
- nyilatkozatot annak vállalásáról, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül az államháztartás és vezetési ismereteket nyújtó képzést elvégzi, vagy ezen kötelezettség alóli mentességét okirattal igazolja (jogász vagy közgazdász diploma, vagy a képzés elvégzését igazoló okirat hiteles másolata benyújtásával),
- nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. október 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hudák-Nagy Lilla jogi referens nyújt, a 27/513-490 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/259/2020 valamint a munkakör megnevezését: „igazgató”.
- Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bek.-e, valamint a 150/1992.(XI.20) Korm. rendelet 7.§-a alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg, melynek véleményét figyelembe véve a megbízási jogkör gyakorlója dönt.
A pályázatokról Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.vac.hu -2020. augusztus 11.
- www.kozigallas.hu – 2020. augusztus 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. augusztus 11., kedd]

Vácott született váci lakosok

Kiss Gábor és Román Dóra gyermeke: Dávid
Turóczi József Zsolt és Kiscsatári Nóra gyermeke: Péter Mátyás
Isztujka Richárd és Horváth Liliána Vivien gyermeke: Szofia Liliána
Király Dániel és Komjáti Bianka gyermeke: Nolen
Erdei Zoltán és Gerhát Renáta gyermeke: Rebeka
Hugyecz Róbert és Fábián Anita gyermeke: Gergő

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. augusztus 11., kedd]

Házasságot kötött váciak

Bojás Péter és Boros Zsuzsanna
Papp Bence Krisztián és Kiss Dóra
Dr. Kepler Norbert és Dr. Nyiri Dóra

Feladó: Városháza

Szalay Károly /1954/
Balogh György /1928/
Imre Gáborné sz: Mocsári Hermina /1938/
Márinkás Miklósné sz: Baranyai Julianna /1947/

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat gyógypedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda

Gyógypedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Gyógypedagógus,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű tolerancia, empátia, megbízhatóság, együttműködés, kommunikációs készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata - Érvényes erkölcsi bizonyítvány - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 440/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. augusztus 11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda

Óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 439/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Vác Város honlapja - 2020. augusztus 11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. augusztus 11., kedd]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Alsóvárosi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda Kertész utcai Tagóvodája

Óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Kertész utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-fejlesztése. Munkáját az intézmény pedagógiai programja alapján végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettség(ek)et, képzettség(ek)et tanúsító okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék és személyes adatait kezeljék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Váci Alsóvárosi Óvoda Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 438/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Lambekné Gál Gabriella részére a ovoda.alsovarosi@gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Lambekné Gál Gabriella, Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város honlapja - 2020. augusztus 11.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. augusztus 11., kedd]

A Polgármesteri Hivatal pénztári rendjéről

Tájékoztatjuk a Váci Polgármesteri Hivatal tisztelt ügyfeleit, hogy 2020. augusztus 17-től (hétfő) megváltozik a Városházán működő pénztáraink nyitvatartási rendje.

A pénztárak közül mind az általános pénztári forgalmat lebonyolító irodán (földszint 43-as szoba, telefon: 27/513-487), mind a Közterület-Felügyelethez tartozó – a parkolásokkal, engedélyekkel kapcsolatos ügyeket intéző – pénzügyi részlegen (földszint 39-es szoba, telefon: 27/513-409) szükséges a munkaidőn belül az aktuális napi pénzforgalom lezárása. Ennek zavartalan lebonyolítása időigényes, így az ügyfélszolgálati idő vége előtt fél órával munkatársaink már nem fogadnak be- és kifizetési igényeket.

Így az említett, pénzforgalommal is zajló félfogadások a Váci Polgármesteri Hivatal fogadónapjain a következőképpen alakulnak:
hétfő: 14.00 – 17.30
szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30
péntek: 08.00 – 11.30

Kérjük a folyamatos és zavartalan pénzkezelési ügymenet érdekében az említett változások ügyfeleink részéről történő figyelembevételét és megértését.

Vác, 2020. 08. 11.

dr. Zsidel Szilvia
jegyző

Feladó: Városháza