Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A Váci Városfejlesztő Kft. pályázati felhívást tett közzé Vác, Volt Esze Tamás laktanya portaszolgálati feladatainak ellátása tárgyban.

Pályáztató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefon: +36-27/510-107/10 mellék
E-mail: ribai.klaudia@vacholding.hu

Nyertes ajánlattevő feladata, hogy az év minden napján 0-24 óra között lássa el a váci volt Esze Tamás laktanya portaszolgálati feladatait.

Teljesítés helye: 2600 Vác, Híradó tér 1. szám alatti terület 1620/29, 1620/30, 1620/31, 1620/32, 1620/33, 1620/34, 1620/35 hrsz-ú ingatlanai. Terület összesen: 264 705 m2


A teljes pályázati anyag a csatolt dokumentumban olvasható.

Pályázatok [2020. május 15., péntek]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Deákvári Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony-2 fő,

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony-2 fő.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Váci Deákvári Óvoda

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az ONOAP és a helyi pedagógiai program alapján elvégzendő szakmai munka munkaköri leírásban foglaltak alapján. Fő feladata a rábízott gyermekek nevelése.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség
- magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.06.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terék Ágnes nyújt, a 06-30/870-2861- es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni az iktatószámot: 1158/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
- Személyesen: Terék Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.
- E-mailban: deakvari.ovoda.vac@gmail.com

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Vác Város honlapja - 2020. május 15.
- www.kozigallas.hu - 2020. május 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 11., hétfő]

Önkormányzati tulajdonú Vác, dr. Csányi L. krt. 45. sz. alatti, nem lakás célú helyiség hasznosítása - Okmányiroda büfé

Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület, természetben Vác, dr. Csányi László krt. 45. szám alatti, ingatlan 12,19 m2 alapterületű helyiségcsoportot az alábbi feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti:

- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól

- tevékenységi kör: vendéglátás

- pályázati bérleti díjat: bruttó 121.900,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján

- pályáztatott közüzemi (víz, fűtés) egyéb költség bruttó: 7.120,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával a közüzemi szolgáltatók által meghatározott éves árváltozás mértékével változhat, legelőször 2021. január 1. napján


Pályázat feltétele az induló pályázati bérleti díj összeg 121.900,- Ft mint biztosítéknak a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának számlájára történő befizetése.

Szerződéskötés feltétele, hogy bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (bruttó) összegének kétszeresét, mint biztosítékot a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala számlájára megfizeti.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 8., péntek]

Pályázat szociális előadó munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

szociális előadó munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkörhöz kapcsolódó képesítések,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
• terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
• Polgármesteri Hivatalban eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz;
• A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó);
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 27/513-472 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális előadó.
• Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11.).
• Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• vac.hu
• kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 6., szerda]

Előzetes ajánlattételi kiírás - tejtermékek szállítása a 2020/21-es tanévben

Ajánlatkérő neve: Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala
Postacím: 2600 Vác, Sziréna köz 7.
Kapcsolattartó: Szentiványi Erika
Telefon: +36/20/313 33 36
E-mail: ghvac.szentivanyi@gmail.com

Az ajánlatkérés tárgya: A csatolt kiírásban szereplő intézmények tejtermékekkel
való ellátása, az óvodatej program keretében, a 2020/21-es tanévre.

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. május 12., 11:00 óra

Az ajánlattételi kiírás részletei a csatolt dokumentumban találhatóak.

Pályázatok [2020. április 29., szerda]

Pályázat iskolaorvos munkakör betöltésére

Szociális Szolgáltatások Háza

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltatások Háza

iskolaorvos
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.11.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15 tér, Báthori u, Árpád köz, Konstantin t.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Iskolaorvosi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján általános iskolákban és óvodákban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-Egyetem, háziorvostan, belgyógyászat, gyerekgyógyászat szakvizsga,
-büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Járja Andrea nyújt, a 305750730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/80-3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: iskolaorvos.
-Elektronikus úton Járja Andrea részére a szocigazgato@gmail.com E-mail címen keresztül
-Személyesen: Járja Andrea, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok közül személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Vác Város Honlapja - 2020. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialishaz.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. április 29., szerda]

Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

Szociális Szolgáltatások Háza

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltatások Háza

területi védőnő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.08.03. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Flórián utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Főiskola, védőnő,
-Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
-büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentum másolata, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Járja Andrea nyújt, a 305750730 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/80-2/2020 , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
-Elektronikus úton Járja Andrea részére a szocigazgato@gmail.com E-mail címen keresztül
-Személyesen: Járja Andrea, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatok közüli kiválasztás és személyes elbeszélgetés után döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Vác Város Honlapja - 2020. április 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialishaz.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre és bérbeadásra hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104.

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan_hirdetes_20_04_05_ ho_hosszu.pdf

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre és bérbeadásra hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104.

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan hirdetes 20-04 ho hosszu.pdf

Pályázatok [2020. március 18., szerda]

Pályázat munkaügyi előadó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Idősek Otthona és Klubja

Munkaügyi előadó


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Burgundia utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazotti jogviszonyba tartozó bér és munkaügyi feladatok önálló ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Középiskola/gimnázium, közgazdasági és/vagy munkaügyi végzettség,
- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Emelt szintű szakképesítés, költségvetési szerveknél szerzett tapasztalat, KIRA program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Fényképes szakmai önéletrajz,
- Végzettséget igazoló dokumentumok,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat bíráló számára személyes adatainak megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. május 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak az Idősek Otthona és Klubja címére történő megküldésével (2600 Vác, Burgundia utca 9-11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 107/2020, valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi előadó.

vagy

- Elektronikus úton Friesz Magdolna részére a otthon911@gmail.com e-mail címen keresztül.

vagy

- Személyesen: Friesz Magdolna, Pest megye, 2600 Vác, Burgundia utca 9-11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 28.

Feladó: Városháza