Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2021. március 31., szerda]

Pályázat a volt Esze Tamás Laktanya területén található ingatlan értékesítésére

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatás útján, licit eljárás lefolytatása keretében –
Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.) kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 1620/36 hrsz-ú (volt Esze Tamás Laktanya területe, tulajdoni lap szerinti cím:„címképzés alatt”), 31921 m2 alapterületű, kivett beépített terület megnevezésű ingatlant (a továbbiakban együttesen: Ingatlan), az alábbi feltételekkel:


Az Ingatlan alapterülete: 31921 m2

Az Ingatlan jogi helyzete: A 2021. március 2. napján lekért, 30005/14686/2021 megrendelés számú tulajdoni lap tanúsága szerint az Ingatlan tehermentes.
Az Ingatlan a vagyonkataszter szerint forgalomképes, üzleti vagyon.

Az Ingatlan jellemzői:
A volt Esze Tamás Laktanya területén található az Ingatlan. A volt laktanya 13 ha területét (korábbi 1620/35 hrsz) 2020 októberében megosztották, így alakult ki a 1620/36 hrsz-ú ingatlan. Az Ingatlan a laktanya területének észak-keleti részén helyezkedik el, a Téglaház úttal, a Gombási úttal és közparkkal határos, továbbá a telekalakítással újonnan kialakult 1620/37 és 1620/39 hrsz-ú közutakkal is határos. Az Ingatlan Gksz-14 (kereskedelmi, szolgáltató terület) övezeti besorolásba tartozik, max. beépíthetősége 35%, megengedett legnagyobb épületmagasság 12 m. Laktanya jellegéből kifolyólag az Ingatlan ipari jellegű, leginkább raktár funkciójú felépítményekkel. Az Ingatlanon összesen 8 db, évek óta használaton kívüli, jellemzően fűtetlen raktár/műhely funkciójú épület található. A telek beépítettsége kb. 8%.
Az Ingatlan nem közművesített.

Az Ingatlan induló vételára: 352.031.430,-Ft, azaz háromszázötvenkettőmillió-harmincegyezer-négyszázharminc forint

Pályázati biztosíték összege:35.000.000,-Ft

A Képviselő-testület döntése alapján licitálásra kerül sor, a licitlépcső összege: 1.000.000,-Ft

(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 86.§(1) j) pontja alapján jelen ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó alól.


A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. (év) április (hónap) 29. (nap) 14.00 (óra)
A pályázatok bontása: 2021 (év) április (hónap) 30. (nap) 10.00 (óra)


Liciteljárás lefolytatása

A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot zárt borítékban, a jelen kiírásban meghatározott módon – személyesen vagy postai úton - kell benyújtani, és fel kell tüntetni rajta az alábbi – pályázatra utaló - jeligét.


Jelige: „Vác belterület 1620/36 hrsz-ú Ingatlan értékesítése”

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.

A pályázat benyújtásának helye


postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve - 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – Vác Köztársaság u. 34.
(ügyfélfogadási időben)

A részletes pályázati kiírás megtalálható a vac.hu weboldal Pályázatok rovatában.

Pályázatok [2021. március 22., hétfő]

Pályázat szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány, büntetlen előélet.

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
munkahelyi pótlék
műszakpótlék
ünnepnapon végzett munkáért pótlék
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig, illetve 19.oo-7.oo-ig
Juttatások: munkába járás útiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@gmail.com
levélben: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.

Feladó: Városháza

Tisztelt Pályázók!
Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk tájékoztatja Önöket, hogy a

- Vác, Széchenyi István utca 14. fsz.3.
- Vác, Erzsébet utca 26. A. épület fsz. 4.
- Vác, Zöldfa utca 18. 2. emelet 7.
- Vác, Külső Rádi út 23. 1. épület 7. szám

alatti bérbeadásra meghirdetett lakásokra vonatkozóan Vác Város Polgármestere a 97/2021.(III.17.), a 98/2021.(III.17.), a 99/2021.(III.17.), és a 100/2021.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozatával úgy döntött, hogy a bérbeadásra vonatkozó határozatait visszavonja és a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja.


Megértésüket köszönjük.


Váci Városfejlesztő Kft.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. március 16., kedd]

Pályázat műszaki referens (mérnök) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal

műszaki referens (mérnök) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Beruházások előkészítése, megvalósítása.

Ellátandó főbb feladatok:
- Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztési igények rendszerezése, beruházási terv készítése.
- Közreműködés a pályázatok benyújtásához szükséges műszaki szakmai tartalom összeállításában, kapcsolattartás a partnerekkel.
- A pályázatok megvalósításával összefüggő műszaki szakértelem biztosítása, a beruházási folyamatok figyelemmel kísérése a tervezéstől a megvalósításon át a projektfenntartási időszaki végéig. Javaslattétel a szükséges beavatkozások megtételére. Kapcsolattartás a projekt szereplőivel.
- A beszerzések, közbeszerzések műszaki szakmai tartalmának összeállítása.
- Közreműködés a beszámolók, fenntartási jelentések készítésében az elektronikus pályázati felületeken keresztül.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnök
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
- Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- projekt megvalósítás területén szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
képzettséget tanúsító okiratok másolata,
a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Grmela Judit osztályvezető nyújt a 27/513-410-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.).
vagy
elektronikus úton: dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül
vagy
személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11. 131. iroda).

A pályázati anyagon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/85-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (mérnök)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. március 4., csütörtök]

Pályázat óvodai- és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
Gyermekjóléti Központ

óvodai- és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetes_ovodai_es_iskolai_szoc. s_.pdf

Pályázatok [2021. március 2., kedd]

Pályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.)

1 fő kisgyermeknevelőt keres

Az álláshely betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű (előreláthatólag 2021. március – 2022. március 31-ig.),
közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Kisgyermekneveloi allashirdetes.pdf

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatással -

A Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3088/A/20 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Széchenyi István utca 10-12. 4. emelet 1. szám alatti, 68 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan), az alábbi feltételekkel:

Az Ingatlan jellemzői:
A lakás helyreállítást/felújítást igényel, jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül értékesítésre.

Közműellátottság: vízellátás: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató: DMRV Zrt.
Szennyvízelvezetés: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató - DMRV Zrt., Gázellátás: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató - TIGÁZ Zrt., Elektromos energia: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató – Elmü Nyrt.

Az Ingatlan tulajdonosa: 1/1 arányban Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
Az ingatlan induló vételára: 27.038.100, -Ft
(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati biztosíték összege: 2.700.000, -Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000, -Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26. nap péntek 12 óra.

A pályázatok bontása: 2021. március 30. nap kedd 10 óra.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan hirdetes futo 21.02.24. hosszu.pdf

Pályázatok [2021. február 22., hétfő]

Pályázat bölcsődevezető munkakörök betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.)

bölcsődevezető munkakörbe, 2 fő munkatársat keres.

- 1 fő bölcsődevezetőt a Kölcsey utcai Bölcsődébe

- 1 fő bölcsődevezetőt a Szegfű utcai Bölcsődébe

Az álláshelyek betöltéséhez főiskolai végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat szükséges.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Csatolt dokumentumok:
Bolcsodevezetoi_allashirdetes.pdf

Pályázatok [2021. február 22., hétfő]

Pályázat jogi referens munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Jegyzői Kabinet

jogi referens


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 22. Jogi és perképviseleti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyéb helyi rendeletek, szabályzatok, okiratok megalkotásában és módosításában.
Polgármesteri és jegyzői rendelkezés szerint végzi a szerződések előkészítését, valamint jogi véleményezését.
Előkészíti az osztályt érintő bizottsági és képviselő-testületi hatáskörbe tartozó ügyeket, előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról.
Törvényességi véleményezést végez a jegyző megbízása alapján a képviselő-testület, valamint a bizottságok által hozott határozatok tekintetében.
Ellátja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a társasházak működésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- egyetem, jog- és államtudomány,
- önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

- Kiváló szintű kommunikációs és probléma megoldó készség, önálló precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz, a bérigény megjelölésével,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 27/513-472 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/54-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: jogi referens;

vagy

- elektronikus úton dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-www.kozigallas.hu – 2021.02.22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. február 19., péntek]

Pályázat kémia – biológia tanári állás betöltésére

A váci Piarista Gimnázium pályázatot hirdet

kémia – biológia

tanári állás betöltésére.

Munkába állás 2021. augusztus 1.

A pályázat feltételei:
- szakmai felkészültség 5-12. osztályok tanítására (nyolcosztályos gimnázium),
- egyetemi végzettség
- elkötelezett vallásosság
- teljes állás

A pályázókkal szemben támasztott kívánalmak:
- tehetséggondozás, versenyfelkészítés,
- innovatív pedagógiai szemlélet
- az iskolai közösségi programokba való tevékeny bekapcsolódás


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
biologia_kemia_tanar 2021.pdf