Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2021. április 4., vasárnap]

Pályázat igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet - 14. Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja az 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott jegyzői nyilvántartási feladatokat, a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben meghatározott központi címregiszter működtetésével, ezen belül a címmegállapítással és címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvényben meghatározott címképzésért felelős szervre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási feladatokat. KCR rögzítés és az ezzel kapcsolatos hirdetmény összeállítása. Hatósági bizonyítványok kiállítása. Adatszolgáltatás az SZL rendszerből. Igazolások kiállítása. TSZR adatszolgáltatások. Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, óvodai körzetek karbantartása. Gondnokság alá helyezett személyek esetében a vagyonleltár elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

- szükséges végzettség a 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:
14. Hatósági feladatkör az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- Polgármesteri Hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 87/2019. (IV.23) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz
- A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta Igazgatási és Szociális osztályvezető nyújt, a 27/513-426 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
vagy
Elektronikus úton Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta Igazgatási és Szociális osztályvezető részére a jogasz4@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük a borítékon vagy e-mail üzenetben feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/93-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- vac.hu 2021.04.04.
- kozigallas.hu 2021.04.04.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. március 31., szerda]

Pályázat a volt Esze Tamás Laktanya területén található ingatlan értékesítésére

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti
- nyílt pályáztatás útján, licit eljárás lefolytatása keretében –
Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.) kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 1620/36 hrsz-ú (volt Esze Tamás Laktanya területe, tulajdoni lap szerinti cím:„címképzés alatt”), 31921 m2 alapterületű, kivett beépített terület megnevezésű ingatlant (a továbbiakban együttesen: Ingatlan), az alábbi feltételekkel:


Az Ingatlan alapterülete: 31921 m2

Az Ingatlan jogi helyzete: A 2021. március 2. napján lekért, 30005/14686/2021 megrendelés számú tulajdoni lap tanúsága szerint az Ingatlan tehermentes.
Az Ingatlan a vagyonkataszter szerint forgalomképes, üzleti vagyon.

Az Ingatlan jellemzői:
A volt Esze Tamás Laktanya területén található az Ingatlan. A volt laktanya 13 ha területét (korábbi 1620/35 hrsz) 2020 októberében megosztották, így alakult ki a 1620/36 hrsz-ú ingatlan. Az Ingatlan a laktanya területének észak-keleti részén helyezkedik el, a Téglaház úttal, a Gombási úttal és közparkkal határos, továbbá a telekalakítással újonnan kialakult 1620/37 és 1620/39 hrsz-ú közutakkal is határos. Az Ingatlan Gksz-14 (kereskedelmi, szolgáltató terület) övezeti besorolásba tartozik, max. beépíthetősége 35%, megengedett legnagyobb épületmagasság 12 m. Laktanya jellegéből kifolyólag az Ingatlan ipari jellegű, leginkább raktár funkciójú felépítményekkel. Az Ingatlanon összesen 8 db, évek óta használaton kívüli, jellemzően fűtetlen raktár/műhely funkciójú épület található. A telek beépítettsége kb. 8%.
Az Ingatlan nem közművesített.

Az Ingatlan induló vételára: 352.031.430,-Ft, azaz háromszázötvenkettőmillió-harmincegyezer-négyszázharminc forint

Pályázati biztosíték összege:35.000.000,-Ft

A Képviselő-testület döntése alapján licitálásra kerül sor, a licitlépcső összege: 1.000.000,-Ft

(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) 86.§(1) j) pontja alapján jelen ingatlanértékesítés mentes az általános forgalmi adó alól.


A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. (év) április (hónap) 29. (nap) 14.00 (óra)
A pályázatok bontása: 2021 (év) április (hónap) 30. (nap) 10.00 (óra)


Liciteljárás lefolytatása

A licitálás időpontját a pályázat kiírója határozza meg, melyről a pályázókat írásban értesíti ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot zárt borítékban, a jelen kiírásban meghatározott módon – személyesen vagy postai úton - kell benyújtani, és fel kell tüntetni rajta az alábbi – pályázatra utaló - jeligét.


Jelige: „Vác belterület 1620/36 hrsz-ú Ingatlan értékesítése”

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik.

A pályázat benyújtásának helye


postai úton: Váci Városfejlesztő Kft.-nek címezve - 2600 Vác, Köztársaság u. 34.
személyesen: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – Vác Köztársaság u. 34.
(ügyfélfogadási időben)

A részletes pályázati kiírás megtalálható a vac.hu weboldal Pályázatok rovatában.

Pályázatok [2021. március 22., hétfő]

Pályázat szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány, büntetlen előélet.

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony
Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
munkahelyi pótlék
műszakpótlék
ünnepnapon végzett munkáért pótlék
szociális ágazati pótlék


Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig, illetve 19.oo-7.oo-ig
Juttatások: munkába járás útiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron

Jelentkezés: Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@gmail.com
levélben: 2600 Vác, Burgundia u. 9-11.

Feladó: Városháza

Tisztelt Pályázók!
Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk tájékoztatja Önöket, hogy a

- Vác, Széchenyi István utca 14. fsz.3.
- Vác, Erzsébet utca 26. A. épület fsz. 4.
- Vác, Zöldfa utca 18. 2. emelet 7.
- Vác, Külső Rádi út 23. 1. épület 7. szám

alatti bérbeadásra meghirdetett lakásokra vonatkozóan Vác Város Polgármestere a 97/2021.(III.17.), a 98/2021.(III.17.), a 99/2021.(III.17.), és a 100/2021.(III.17.) számú Képviselő-testületi határozatával úgy döntött, hogy a bérbeadásra vonatkozó határozatait visszavonja és a pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja.


Megértésüket köszönjük.


Váci Városfejlesztő Kft.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. március 16., kedd]

Pályázat műszaki referens (mérnök) munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Váci Polgármesteri Hivatal

műszaki referens (mérnök) munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet: 20. Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Beruházások előkészítése, megvalósítása.

Ellátandó főbb feladatok:
- Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztési igények rendszerezése, beruházási terv készítése.
- Közreműködés a pályázatok benyújtásához szükséges műszaki szakmai tartalom összeállításában, kapcsolattartás a partnerekkel.
- A pályázatok megvalósításával összefüggő műszaki szakértelem biztosítása, a beruházási folyamatok figyelemmel kísérése a tervezéstől a megvalósításon át a projektfenntartási időszaki végéig. Javaslattétel a szükséges beavatkozások megtételére. Kapcsolattartás a projekt szereplőivel.
- A beszerzések, közbeszerzések műszaki szakmai tartalmának összeállítása.
- Közreműködés a beszámolók, fenntartási jelentések készítésében az elektronikus pályázati felületeken keresztül.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Egyetem, vagy főiskolai szintű építész, építőmérnök
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
- Terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság
- Orvosi alkalmassági vizsgálat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
- projekt megvalósítás területén szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
képzettséget tanúsító okiratok másolata,
a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Grmela Judit osztályvezető nyújt a 27/513-410-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.).
vagy
elektronikus úton: dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül
vagy
személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11. 131. iroda).

A pályázati anyagon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/85-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző (mérnök)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2021. március 4., csütörtök]

Pályázat óvodai- és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
Gyermekjóléti Központ

óvodai- és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2023.01.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
hirdetes_ovodai_es_iskolai_szoc. s_.pdf

Pályázatok [2021. március 2., kedd]

Pályázat kisgyermeknevelő munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.)

1 fő kisgyermeknevelőt keres

Az álláshely betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű (előreláthatólag 2021. március – 2022. március 31-ig.),
közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Kisgyermekneveloi allashirdetes.pdf

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatással -

A Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület 3088/A/20 hrsz-ú, természetben 2600 Vác, Széchenyi István utca 10-12. 4. emelet 1. szám alatti, 68 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlant (a továbbiakban: Ingatlan), az alábbi feltételekkel:

Az Ingatlan jellemzői:
A lakás helyreállítást/felújítást igényel, jelen, megtekintett, később sem kifogásolható állapotban kerül értékesítésre.

Közműellátottság: vízellátás: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató: DMRV Zrt.
Szennyvízelvezetés: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató - DMRV Zrt., Gázellátás: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató - TIGÁZ Zrt., Elektromos energia: közhálózatra csatlakoztatva, szolgáltató – Elmü Nyrt.

Az Ingatlan tulajdonosa: 1/1 arányban Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
Az ingatlan induló vételára: 27.038.100, -Ft
(az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati biztosíték összege: 2.700.000, -Ft
Több pályázó estén a licitlépcső: 50.000, -Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 26. nap péntek 12 óra.

A pályázatok bontása: 2021. március 30. nap kedd 10 óra.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban olvasható.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan hirdetes futo 21.02.24. hosszu.pdf

Pályázatok [2021. február 22., hétfő]

Pályázat bölcsődevezető munkakörök betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, (2600 Vác, Kölcsey u. 4.)

bölcsődevezető munkakörbe, 2 fő munkatársat keres.

- 1 fő bölcsődevezetőt a Kölcsey utcai Bölcsődébe

- 1 fő bölcsődevezetőt a Szegfű utcai Bölcsődébe

Az álláshelyek betöltéséhez főiskolai végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat szükséges.


A pályázat teljes szövege a csatolt dokumentumban megtalálható.

Csatolt dokumentumok:
Bolcsodevezetoi_allashirdetes.pdf

Pályázatok [2021. február 22., hétfő]

Pályázat jogi referens munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Jegyzői Kabinet

jogi referens


munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, 22. Jogi és perképviseleti feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint egyéb helyi rendeletek, szabályzatok, okiratok megalkotásában és módosításában.
Polgármesteri és jegyzői rendelkezés szerint végzi a szerződések előkészítését, valamint jogi véleményezését.
Előkészíti az osztályt érintő bizottsági és képviselő-testületi hatáskörbe tartozó ügyeket, előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásáról.
Törvényességi véleményezést végez a jegyző megbízása alapján a képviselő-testület, valamint a bizottságok által hozott határozatok tekintetében.
Ellátja a közérdekű adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a társasházak működésével, felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- egyetem, jog- és államtudomány,
- önkormányzati vagy polgármesteri hivatalban eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

- Kiváló szintű kommunikációs és probléma megoldó készség, önálló precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- képzettséget tanúsító okiratok másolata,
- a 87/2019. (IV.23.) Korm.r. 1 sz. mellékletében meghatározott szakmai önéletrajz, a bérigény megjelölésével,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy feladóvevény másolata,
- nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-86. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti,
- nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 27/513-472 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/54-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: jogi referens;

vagy

- elektronikus úton dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-www.kozigallas.hu – 2021.02.22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza