Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat a Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését, és a Településképi rendelet hatályba lépésekor hatályos HÉSZ településképre vonatkozó jogharmonizációját határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.
A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során az eljárásba partnerként bejelentkezhet, a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden:
1. a város közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
2. váci székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
3. váci székhellyel bejegyzett civil szervezet,
4. valamennyi, Vác város területén működő elismert egyház,
5. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) s) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.

Kérem, hogy a Településképi arculati kézikönyvvel, valamint a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket, az eljárásban partnerként való részvételi szándékukat 2017. június 30-ig juttassák el az alábbiak szerint:
1. e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
2. postán vagy személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.

Az eljárással kapcsolatban a Madách Imre Művelődési Központ Színháztermében
2017. június 14-én 17 órakor
előzetes tájékoztató lakossági fórumot tartunk, melyen számítunk szíves megjelenésükre!


A Váci Hírnök májusi számában elhelyezett pótlapon a települési arculatra vonatkozó konkrét kérdésekkel kapcsolatosan kérdőívet küldünk szét.

A Kérdőív az alábbi csatolmányban is elérhető, jelen felhívással együtt. A kitöltés és visszaküldés történhet elektronikusan, illetve a Váci Hírnökben elhelyezett pótlap kitöltésével, és a rajta megjelölt gyűjtőládákba leadásával, 2017. 06. 30-ig.

Vác, 2017. május 17.

Tisztelettel:
Fördős Attila s.k.
polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kerdoiv_2017.docx

Közélet [2017. június 21., szerda]

Tájékoztatás közterületi platán és egyéb fák permetezéséről

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy 2017. június 06. – 2017. június 30. között (az időjárás függvényében) Vác város közterületein platán és egyéb fák permetezését végezzük.

Munkavégzés helye:
Vác város közterületein

Alkalmazott szer:
Decis Mega (rovarölő),
Topas 100 EC (gombaölő),
Mospilan 20 SG (rovarölő),
Csöppmix (tápoldat),
Silwet (tapadásfokozó)

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 21 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A szerek méhekre veszélyességi kategóriája: Mérsékelten veszélyes
A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: Kifejezetten veszélyes

Feladó: Városháza

Közélet [2017. június 21., szerda]

Felhívás termőföldek hasznosítási kötelezettségére

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (1) bekezdése kötelezően előírja valamennyi termőföld használó részére a termőföld hasznosítási kötelezettségét.

A földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelően terméssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Részletek az alábbi csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
2017_hatarszemle_felhivas.pdf

Közélet [2017. június 21., szerda]

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapest Környéki Törvényszék szervezeti egységei, valamint a helyi bíróságai vonatkozásában nyári, illetve téli ítélkezési szünet megtartására kerül sor, így a Váci Járásbíróságon is.

A nyári időszakban 2017. július 17. napjától 2017. augusztus 18. napjáig,
a téli időszakban 2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig tart.

Ezen időszak alatt nem folynak tárgyalások, a pénztári, elnöki félfogadás és a bűnjelek átvétele szünetel.

A büntető (fszt.7.), polgári (fszt.8.) és végrehajtói (fszt.9.) kezelőirodákon az ügyfélfogadás hétfőn 9-12 óráig és 13-15:30 óráig, kedd, szerda, csütörtök, pénteki napon 9 órától – 11 óráig tart.

Ezen túlmenően a felek beadványaikat a bíróság bejáratánál felszerelt gyűjtőládában helyezhetik el.

Az ítélkezési szünet tartama alatt az elnöki félfogadás szünetel, ezt követően a legközelebbi elnöki félfogadás időpontja a szokásostól nem tér el. (minden hónap első hétfő).

Kérem, hogy az érdeklődő feleknek a szükséges tájékoztatást megadni szíveskedjen.


Vác, 2017. június 09.

Tisztelettel:
dr. Kautzné dr. Schneider Margit Erika elnök

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2017. június 20., kedd]

Vácott született váci lakosok

Fuchs Tamás és Vstag Alexandra Márta gyermeke Levente – Vác
Tóth Péter és Huszák Zsanett Klaudia gyermeke Nimród – Vác
Szabó Gábor és Ladányi Erzsébet gyermeke Bence – Vác
Nyéki Károly és Solymár Eszter gyermeke Zsófia – Vác

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2017. június 20., kedd]

Házasságot kötött váciak

Hudák Nándor és Enyedi Ágnes - Vác
Korbély Szabolcs Zsolt és Baranyi Márta – Vác

Feladó: Városháza

Dúl Istvánné sz. Tóth Gizella Vilma /1936/ - Vác
Sima Istvánné sz. Béki Margit /1927/ - Vác
Rózsa Jenőné sz. Paczolt Jolán /1925/ - Vác
Zsolna János /1952/ - Vác
Schrick Lajosné sz. Turza Ilona /1927/ - Vác
Kovacsics Gyula /1938/ - Vác
Jancsik Lászlóné sz. Kralovics Mária /1923/ - Vác
Pajor Mihályné sz. Kerékfy Klára /1933/ - Vác

Feladó: Városháza

Közélet [2017. június 20., kedd]

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”.

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virágbimbója kialakulását.

A hatóságok június 30-át követően, a parlagfű virágbimbó kialakulásától függetlenül kötelesek hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezéstbelterületen a jegyző, ő látja el a növényvédelmi hatósági feladatokat, külterületen,Pest megye és Budapest területén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefogással illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, kérem tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettségüknek, ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban mindvégig meg kell őrizni.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2017. június 19., hétfő]

Kanyó Zsolt már elsősorban edzői feladataira összpontosít

A korábban mind a hazai, mind nemzetközi versenyeken rendkívül sikeres, a gerelyhajító versenyszámban a londoni paralimpián is szereplő Kanyó Zsolt egy ideje edzői szerepet is vállal, sőt újabban már elsősorban erre a feladatára összpontosít a Váci Reménység Egyesületben.

A civilben a Váci Városfejlesztő Kft. kommunikációs munkatársaként dolgozó kiváló sportember örömmel számolt be tanítványai legutóbbi sikereiről.
- A paraatlétikai súlylökés F32-es, fejsérülteknek kiírt kategóriájában Nagy Ambrus a Zágrábban rendezett Horvát Open versenyen ezüstérmet szerzett, és ami még a helyezésénél is fontosabb, hogy a szép sikert 7,39 méteres új országos csúccsal érte el. Szigeti Noémi a nők azonos versenyszámában bronzérmes lett a párizsi Grand Prix versenyen, új egyéni csúccsal, ami immár 3,87 méter - újságolta Kanyó Zsolt.

A párizsi versenyen a Váci Reménység Egyesületet még három sportoló képviselte, Keresztesi Erika (400 méteres síkfutás) saját kategóriájában győzött, összesítve második lett, Szőllősi István (súlylökés) kategóriájában második lett az aktuális világbajnok mögött, összesítésben pedig a hatodik helyen végzett, rajtuk kívül a magyar válogatott keret tagja volt Kálmán Krisztina is.

Ami saját sportolói karrierjét illeti, erről szólva Kanyó Zsolt elmondta, hogy mivel a kategória rendszer utóbbi időben történt átalakítása nem kedvezett neki, versenyekre ezután már nem készül, de formában szeretne maradni, őrizni kívánja a kondícióját, tehát rendszeresen tréningezik a jövőben is.

A város büszke lehet rá, hogy kis hazánkban Vác a paraatlétika egyik legfontosabb bázisa, a Váci Reménység Egyesület sikerkovács szakedzői: Oroszi Zsuzsanna (egyben a válogatott szövetségi kapitánya), Kanyó Zsolt és Szikora Gyula.

Feladó: Városháza

Sport [2017. június 19., hétfő]

Taroltak a váciak az evezős vidékbajnokságon

A múlt hét végén, a hagyományosan a velencei tavi pályán rendezett nyílt vidékbajnokságon kiemelkedő sikerrel szerepeltek a Vác Városi Evezős Club sportolói, csaknem húsz versenyszámban szereztek aranyérmet.
A VVEC vidékbajnokai:
Női veterán kétpárevezős: Bácskainé Ekker Zsuzsanna (VVEC) - Csányi Éva (Külker); Férfi veterán kormányos nélküli négyes: Nógrádi Tivadar, Noé Gábor, Hász Márton, Ábrahám Gábor; Férfi serdülő kormányos négyevezős: Laczkó Gábor, Huang Yu, Szilágyi Konrád, Szklenka Bence, korm: Német Zsombor; Leány tanuló kormányos négyevezős: Harsányi Viktória, Harsányi Orsolya, Imre Veronika, Bóka Sára, korm: Kiss Lara; Férfi veterán nyolcas: Nógrádi Tivadar, Fenyő András, Bácskai Zoltán, Búza József, Cseh Zsolt, Mucsi László, Noé Gábor, Ábrahám Gábor, korm: Zöld Anna; Férfi felnőtt négypárevezős (válogatottként): Csiszár Péter, Tamás Bence, Krpecsics Péter, Fiala Balázs; Férfi ifjúsági kétpárevezős (válogatottként): Szesztay Ágoston, Turi Péter; Női veterán egypárevezős: Bácskainé Ekker Zsuzsanna; Férfi veterán kétpárevezős: Noé Gábor, Nógrádi Tivadar; Leány tanuló egypárevezősben olyan népes mezőny volt, hogy több döntő futamot rendeztek, négyben pedig a VVEC sportolói végeztek az élen, győztes lett Imre Veronika, Bóka Sára, Harsányi Orsolya és Zöld Anna is; Női ifjúsági kétpárevezős (válogatottként): Csepel Zsófia, Papp Sarolta; Férfi veterán négypárevezős: Noé Gábor, Dénes Csaba, Hász Márton, Nógrádi Tivadar; Fiú tanuló kormányos négyevezős: Bank Dávid, Endrész Dániel, Haug Daniel, Földesi Bence, korm: Német Zsombor; Férfi ifjúsági könnyűsúlyú kétpárevezős: Fehér Bálint, Fenyődi Tamás.
***
Az evezős világkupa-sorozat múlt hét végén rendezett második, poznani állomásán a könnyűsúlyú egypárevezősök versenyszámában a második helyen végzett Galambos Péter, a Vác Városi Evezős Klub többszörös világbajnoki érmes kiválósága.
Galambos Péternek ez zsinórban a harmadik dobogós szereplése az idei három nemzetközi szereplésből, miután az első világkupa versenyen győzni tudott, a 3 héttel ezelőtt rendezett Európa Bajnokságon pedig ugyanúgy ezüstérmet szerzett, mint a múlt hét végi újabb világkupa regattán.

Feladó: Városháza