Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2020. szeptember 29., kedd]

ÁSZ: az előző években törvénysértő módon működött a váci színház

Törvénysértő módon gazdálkodott a Váci Dunakanyar Színház Kft. vagyonával a társaság előző vezetése az Állami Számvevőszék befejezett és ma közzétett vizsgálata alapján. A revizorok a színház 2015 és 2018 közötti tevékenységét vizsgálták.

A jelentés megállapítja, hogy a vizsgált időszakban nem állítottak össze olyan leltárt, amely ellenőrizhető módon tartalmazta volna a meglevő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben is. Ennek alapján az éves beszámolók részét képező mérlegek sem voltak megalapozottak 2015 és 2018 között, emiatt nem volt biztosított a vagyonvédelem. Ezen időszakban Vác polgármestere Fördős Attila, a színház igazgatója Kis Domonkos Márk volt.

A váci színház előző vezetése nem tett eleget az állam felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének sem, mert a 2017 évi beszámolóját törvénysértő módon nem küldte meg az illetékes miniszternek.

A tavaly indult állami ellenőrzés célja az volt, hogy kiderüljön, biztosított volt-e a színházi vagyon védelme, a nyilvántartások szabályszerű vezetése és a vagyon kezelése megfelelt-e a jogszabályi kötelezettségeknek.

A város tulajdonában lévő színházban a városháza ellenőrzési osztálya is vizsgálatokat folytatott. Minden vizsgálatukban szabálytalanságok sorát állapították meg, melyek mindegyike a volt igazgató, Kis Domonkos idején történt.

Kis Domonkos Márk februárban távozott a Dunakanyar Színház éléről, azóta az egymilliárd forintból megvalósuló állami Déryné-programot vezeti.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. szeptember 29., kedd]

Pályázat Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Vác Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2021. január 01.- 2025. december 31-ig szól.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően 2021. január 1.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Az intézmény közfeladatai: család- és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatai. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. alapellátások 1. pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség.
- Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése.
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza;
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;
- az előírt szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata arról, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét vállalja;
- ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata;
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben vezetőképzésben nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belüli letételét;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A .§ (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Dóra jogi referens nyújt, a 06-27/513-509 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/312/2020 valamint a munkakör megnevezését: „igazgató”.
- Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt., valamint a Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- vac.hu – 2020. szeptember 29.
- Kozigallas.hu – 2020. szeptember 29.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 28., hétfő]

Megújul a Budapesti főút járdaszakaszának jelentős része

Teljes szélességében újraaszfaltozzák a Budapesti főút páros oldalának mintegy kétszáz méteres járdaszakaszát. Az ELMŰ a hálózat korszerűsítése miatt dolgozott a területen, Vác vezetése a hasonló munkálatokkal kapcsolatos koncepciónak megfelelően jelezte a szolgáltató felé, hogy a megbontott útburkolat aszfaltos részénél teljes szélességben kell a felületet újra burkolnia.Így végre jó állapotú burkolat kerülhet a korábbi töredezett felület helyére.

Az ELMŰ által végzett munkálatok a Bajcsy-Zsilinszky utcában folytatódnak, ahol a bontásban érintett burkolatszakaszt ugyancsak teljes szélességében újraaszfaltozzák.

A közeli Tímár utca útburkolata is az önkormányzati fellépésnek köszönhetően újul meg teljes szélességben – tájékoztatott Inotay Gergely alpolgármester. Mint hozzátette, a város többi részére is vonatkozik az útburkolat minőségi helyreállítására vonatkozó előírás, amit a városvezetés a jövőben is érvényesíteni fog.

Az új városvezetés kiemelten figyel az út- és járdafelújításokra. Fenntartói, lakossági és önkormányzati finanszírozásban megújult többek között a vasútállomás közelében lévő, parkolásra alkalmas terület, a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza, a Zichy és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, és a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza. Aszfaltréteget készíttettek az Akó utca elhanyagolt részén, és a Beniczky utca egy szakaszán, valamint kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. szeptember 28., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Chikán Balázs és Kovács Réka Sarolta
Gráf Tibor és Mojzes Etelka Mária
Bujtás Zoltán és Kanda Mariann

Feladó: Városháza

Krausz István /1944 /
Sasvári Nándorné sz: Török Mária Ágnes /1953/
Kőrös József Frigyesné sz: Anik Margit /1934/
Máttyássy Gáborné sz: Kosik Ilona /1946/
Szádoczki Franciska Janka /1931/
Szajkó Györgyné sz: Kern Edit /1942/
Zatykó Lajos /1937/
Belencsák László János /1949/

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 28., hétfő]

Munkatársakat keresnek az önkormányzati intézmények

Nyílt pályáztatással keresnek különböző képzettségű munkatársakat a váci önkormányzati intézmények, illetve egyes szolgáltatások, elvégzendő munkák ellátására is várják a jelentkezőket. A jelenleg aktuális pályázatokból ismertetünk párat.

A Váci Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző (mérnök) munkakörre írt ki pályázatot, melynek jelentkezési határideje szeptember 30. Szintén a váci hivatal keres igazgatási ügyintéző munkakörbe jelentkezőt. Erre október 10-ig lehet beadni a pályázatot.

Vác Város Önkormányzata a belterületi aszfalt és nagykocka kő burkolatú utak felújítására nyílt pályázatot hirdet. A jelentkezők október 2. 10 óráig adhatják be a szükséges dokumentumokat.

A Városfejlesztő Kft. kertészeti és útkarbantartási munkákra keres munkaerőt, továbbá várnak ács/tetőfedő szakmunkást és segédmunkást is. A sportintézményekbe karbantartót és takarítót, a hulladékgazdálkodási cégnél pedig gépkocsivezetőt és rakodómunkást vesznek fel.

A városban működő oktató-nevelő intézményekben dolgozó iskolaorvosi munkakörökre pályázatokat hirdetett a Szociális Szolgáltatások Háza. Ezen feladatokra november 26-ig lehet beadni a jelentkezést.

Az Idősek Otthona és Klubja – jelentkezési határidő nélkül, a pályázók folyamatos behívásával – gondozó/ápoló munkakör betöltésére írt ki pályázatot. Az intézmény mosatási szolgáltatás elvégzésére is nyílt pályázatot hirdet, melyre az ajánlatokat október 9. 10 óráig lehet benyújtani.

A Madách Imre Művelődési Központ pedig részmunkaidős takarítókat keres 6 órás állásba azonnali belépéssel.

Mindezen pályázatokról részletes tudnivalók weboldalunk Pályázatok rovatában találhatók.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 27., vasárnap]

Újabb ózongenerátorok a városi intézményeknek

Bár központi támogatást a járványveszély csillapítására továbbra sem kap városunk, az önkormányzat saját forrásból, illetve a segítőkész polgárok segítségével folyamatosan igyekszik védőeszközök beszerzésével is megóvni a váci embereket a koronavírus újabb támadásától. Ennek jegyében több városi intézmény számára vásároltak és adtak át nagyteljesítményű ózongenerátorokat az elmúlt napokban.

A Váci Dunakanyar Színház részére átadott felszerelés átadóján Inotay Gergely alpolgármester elmondta: a tavaszi veszélyhelyzet a teljes zárásé, a nyár a fokozatos nyitásé, míg az ősz az óvatosan megengedő rendezvényszervezés ideje lett. Ennek a kihívásnak akar az önkormányzat megfelelni akkor, amikor intézményeit – legyen az nevelési, szociális vagy kulturális – felszereli a védekezéshez, megelőzéshez szükséges tisztító és fertőtlenítő szerekkel, eszközökkel.

Mint mondat: „A leghatékonyabb fertőtlenítő eszközét ma a Dunakanyar Színház, a művelődési központ és a bölcsőde veheti tulajdonába. Előbbi két intézményünk olyan nagy teljesítményű készüléket kap, ami alkalmas a nagy termek tökéletes vírusmentesítésére, hogy közönségünk mindenkor biztonságosan látogathassa a megrendezésre kerülő előadásokat, rendezvényeket.”

Újságírói kérdésre elhangzott, hogy az eszközök összértéke közel egymillió forint. Ennek forrása a STOP KORONAVÍRUS VÁC adománygyűjtő OTP-bankszámla (Vác Város Önkormányzata 11742094-15395429-10330009), amelyre továbbra is köszönettel veszik szervezetek, magánemberek támogató befizetéseit.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 27., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten (szeptember 28-tól október 2-ig) ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Sport [2020. szeptember 26., szombat]

Kézilabda – Habkönny(elm)ű győzelem

A női kézilabda bajnokság enyhén fogalmazva is hektikus ide sorozatában ezúttal a vendéglátó váciak lehettek pihentebbek, és ez meg is látszódott a vírusgyanú miatt igen tartalékos megyei rivális elleni mérkőzésen: Váci NKSE – Érd 33-20 (19-11).

Az első percekben a támadás-védekezés közben előbb egy, majd két játékosát váltó vendégek egygólos előnyét kellett a mieinknek háromszor is egalizálni. Nagy pozitívum volt a váciaknál, hogy úgy tűnik, egy hete Kácsor Gréta (képünkön) végleg kirángatta magát az addigi produkciós mélységéből. Szép átlövésgóljaival átvette a vezetést a VNKSE.

A korábbi két meccshez képest most a lelátót már szépen megtöltő szurkolók hosszú vendégakciókat és gyenge hazai védőmunkát láthattak Az első negyedóra végén jött is a váci kapuscsere. Ez kimondottan sikeres volt, hiszen Bukovszky Anna több remek bravúrja után fokozatosan nőtt a különbség a csapatok között. Ez még látványosabb lett a játékrész hajrájában, amikor érezhetően fáradni látszottak az érdiek.

A térfélcsere után hamar meglett a tízgólos váci fór (32. perc: 21-11). Ekkor nagyon jól védekezett csapatunk. Ám a nagy előny könnyelművé is tette játékosainkat és rendre elhibázták az adódó ziccereket. Ezzel együtt az izgalom hőfoka segítségével aligha érett volna meg a csarnokban tárolt banánmennyiség. (Jellemző, hogy Szilágyi Zoltánnak egyetlen időkérési lehetőségét sem kellett kihasználni.) A legnagyobb gólkülönbség a 49. percben, 30-14-nél volt.

Most a válogatott összetartás miatt szünet következik a pontvadászatban. A váci csapatból négy játékos vehet részt a nemzeti csapat gyakorlásán: Helembai Fanny, Kácsor Gréta, Lakatos Rita és Szabó Laura. A sorsolás szerint a következő NB I-es fordulóban Szombathelyre utazik a váci hölgykoszorú. A mérkőzésre október 11-én vasárnap délután háromtól kerül sor.

Női kézilabda NB I, 7. forduló
VÁCI NKSE – ÉRD 33-20 (18-11)
Vác, 450 néző. V: Andorka Miklós, Hucker Róbert

VÁC: Triffa Ágnes – DIÓSZEGI NIKOLETT 5, Hámori Konszuéla 1, Helembai Fanny 4, Lakatos Rita 4, KÁCSOR GRÉTA 9, Sanja Radoszavljevics 2
Csere: BUKOVSZKY ANNA, Bálint Anna (kapusok), Szabó Laura 6 (4), Szeberényi Flóra, Kuczora Csenge, Grosch Vivien 1, Bárdy Noémi 1
Edző: Szilágyi Zoltán

ÉRD: Györkös – Csáki L. 1, Mód 4, ABILDA 5, Paróczy 3 (1), Landi 4, Kovács B. 2
Csere: Győrffy (kapus), Sztankovics 1, Horváth D. Kóka, Kiss D.
Edző: Horváth Roland

Kiállítások: 8 perc, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1
Az eredmény alakulása. 5 perc: 3-3. 12. p.: 8-4. 19. p.: 11-8. 26.p.: 16-10. 35. p.: 22-11. 46. p.: 28-14. 54. p.: 30-17.

Szilágyi Zoltán: – Szimpatikus volt ellenfelünk 60 perces küzdeni tudása. Jelenleg más céljai vannak a két együttesnek. Mi ma elsősorban védekezésben vettük fel lassan a fonalat a sok egyéni megoldással, pozíciós játékkal operáló érdiek ellen. A folytatásban viszont egyes időszakokban már jól kézilabdáztunk és örülök, hogy minden egészséges játékosomnak tudtam komoly meccsidőre lehetőséget adni.

(Fotó: vacinkse.hu)

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 26., szombat]

Ideiglenesen lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakaszát

A kivitelező cég tájékoztatása szerint 2020. szeptember 28. (hétfőtől) az ELMŰ megbízásából közműépítési munkálatokat fognak végezni a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca Burgundia utca és a Budapesti főút közötti szakaszán. Emiatt a kivitelezés idejére ez a terület a gépjárműforgalom elől elzárásra kerül.

Várható befejezési határidő: 2020. 10. 09. (péntek)

A lezárásról az érintett ingatlanok postaládájába, illetve az ott várakozó gépjárművekre tájékoztató értesítés lesz elhelyezve.

Feladó: Városháza