Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2020. szeptember 30., szerda]

Pályázat Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

a vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig tart

A munkavégzés helye:

2600 Vác, Sziréna köz 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményvezető képviseli az intézményt, gyakorolja az intézmény alkalmazásában álló személyek feletti teljes munkáltatói jogkört, kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, kiadmányozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet és a Vác Város Önkormányzat költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásáról szóló Kollektív Megállapodás rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú iskolai végzettség (pénzügyi, gazdasági, mérnöki)
- az intézményben közalkalmazotti jogviszony, vagy erre a pályázó a megbízással egyidejűleg kinevezhető legyen
- megbízás esetén vagyonnyilatkozat tétel
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, vezetési és fejlesztési program
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) bekezdése alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
- az erkölcsi bizonyítvány igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (5) bekezdése szerinti foglakozástól eltiltás hatálya alatt
- a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
- a pályázó aláírt nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntésnek nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalását kéri
- a pályázó aláírt nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2021. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt a 06-27-513-472 –es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére (2600 Vác, Március 15. tér 11.) Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 19/346/2020, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
- személyesen dr. Zsidel Szilvia jegyzőnél (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
- elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatokról a háromtagú szakértő bizottság véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, illetve bármikor visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. november 18.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.vac.hu – 2020. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 29., kedd]

ÁSZ: az előző években törvénysértő módon működött a váci színház

Törvénysértő módon gazdálkodott a Váci Dunakanyar Színház Kft. vagyonával a társaság előző vezetése az Állami Számvevőszék befejezett és ma közzétett vizsgálata alapján. A revizorok a színház 2015 és 2018 közötti tevékenységét vizsgálták.

A jelentés megállapítja, hogy a vizsgált időszakban nem állítottak össze olyan leltárt, amely ellenőrizhető módon tartalmazta volna a meglevő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben is. Ennek alapján az éves beszámolók részét képező mérlegek sem voltak megalapozottak 2015 és 2018 között, emiatt nem volt biztosított a vagyonvédelem. Ezen időszakban Vác polgármestere Fördős Attila, a színház igazgatója Kis Domonkos Márk volt.

A váci színház előző vezetése nem tett eleget az állam felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének sem, mert a 2017 évi beszámolóját törvénysértő módon nem küldte meg az illetékes miniszternek.

A tavaly indult állami ellenőrzés célja az volt, hogy kiderüljön, biztosított volt-e a színházi vagyon védelme, a nyilvántartások szabályszerű vezetése és a vagyon kezelése megfelelt-e a jogszabályi kötelezettségeknek.

A város tulajdonában lévő színházban a városháza ellenőrzési osztálya is vizsgálatokat folytatott. Minden vizsgálatukban szabálytalanságok sorát állapították meg, melyek mindegyike a volt igazgató, Kis Domonkos idején történt.

Kis Domonkos Márk februárban távozott a Dunakanyar Színház éléről, azóta az egymilliárd forintból megvalósuló állami Déryné-programot vezeti.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. szeptember 29., kedd]

Pályázat Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Vác Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv:
Vác Város Önkormányzata
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2021. január 01.- 2025. december 31-ig szól.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően 2021. január 1.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

Az intézmény közfeladatai: család- és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a család- és gyermekjóléti központ feladatai. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I. alapellátások 1. pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség.
- Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén – amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése.
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza;
- végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata;
- az előírt szakmai gyakorlat meglétét hitelt érdemlően tanúsító munkáltatói igazolás;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- a pályázó nyilatkozata arról, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét vállalja;
- ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való tárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata;
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, valamint a testületi döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik és nyilvánosságra hozhatják;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben vezetőképzésben nem vett részt, és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belüli letételét;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 10/A .§ (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok nem áll fenn;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Dóra jogi referens nyújt, a 06-27/513-509 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/312/2020 valamint a munkakör megnevezését: „igazgató”.
- Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt., valamint a Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával – véleményezi. A kinevezésről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- vac.hu – 2020. szeptember 29.
- Kozigallas.hu – 2020. szeptember 29.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 28., hétfő]

Megújul a Budapesti főút járdaszakaszának jelentős része

Teljes szélességében újraaszfaltozzák a Budapesti főút páros oldalának mintegy kétszáz méteres járdaszakaszát. Az ELMŰ a hálózat korszerűsítése miatt dolgozott a területen, Vác vezetése a hasonló munkálatokkal kapcsolatos koncepciónak megfelelően jelezte a szolgáltató felé, hogy a megbontott útburkolat aszfaltos részénél teljes szélességben kell a felületet újra burkolnia.Így végre jó állapotú burkolat kerülhet a korábbi töredezett felület helyére.

Az ELMŰ által végzett munkálatok a Bajcsy-Zsilinszky utcában folytatódnak, ahol a bontásban érintett burkolatszakaszt ugyancsak teljes szélességében újraaszfaltozzák.

A közeli Tímár utca útburkolata is az önkormányzati fellépésnek köszönhetően újul meg teljes szélességben – tájékoztatott Inotay Gergely alpolgármester. Mint hozzátette, a város többi részére is vonatkozik az útburkolat minőségi helyreállítására vonatkozó előírás, amit a városvezetés a jövőben is érvényesíteni fog.

Az új városvezetés kiemelten figyel az út- és járdafelújításokra. Fenntartói, lakossági és önkormányzati finanszírozásban megújult többek között a vasútállomás közelében lévő, parkolásra alkalmas terület, a Gödöllői úton található vasúti átjáró útszakasza, a Zichy és a Zöldfa utcai járda egy-egy része, és a Duna-parti kerékpárút jelentős szakasza. Aszfaltréteget készíttettek az Akó utca elhanyagolt részén, és a Beniczky utca egy szakaszán, valamint kijavították a veszélyes úthibát a Csányi körút Honvéd utcai kereszteződésében.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2020. szeptember 28., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Chikán Balázs és Kovács Réka Sarolta
Gráf Tibor és Mojzes Etelka Mária
Bujtás Zoltán és Kanda Mariann

Feladó: Városháza

Krausz István /1944 /
Sasvári Nándorné sz: Török Mária Ágnes /1953/
Kőrös József Frigyesné sz: Anik Margit /1934/
Máttyássy Gáborné sz: Kosik Ilona /1946/
Szádoczki Franciska Janka /1931/
Szajkó Györgyné sz: Kern Edit /1942/
Zatykó Lajos /1937/
Belencsák László János /1949/

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 28., hétfő]

Munkatársakat keresnek az önkormányzati intézmények

Nyílt pályáztatással keresnek különböző képzettségű munkatársakat a váci önkormányzati intézmények, illetve egyes szolgáltatások, elvégzendő munkák ellátására is várják a jelentkezőket. A jelenleg aktuális pályázatokból ismertetünk párat.

A Váci Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző (mérnök) munkakörre írt ki pályázatot, melynek jelentkezési határideje szeptember 30. Szintén a váci hivatal keres igazgatási ügyintéző munkakörbe jelentkezőt. Erre október 10-ig lehet beadni a pályázatot.

Vác Város Önkormányzata a belterületi aszfalt és nagykocka kő burkolatú utak felújítására nyílt pályázatot hirdet. A jelentkezők október 2. 10 óráig adhatják be a szükséges dokumentumokat.

A Városfejlesztő Kft. kertészeti és útkarbantartási munkákra keres munkaerőt, továbbá várnak ács/tetőfedő szakmunkást és segédmunkást is. A sportintézményekbe karbantartót és takarítót, a hulladékgazdálkodási cégnél pedig gépkocsivezetőt és rakodómunkást vesznek fel.

A városban működő oktató-nevelő intézményekben dolgozó iskolaorvosi munkakörökre pályázatokat hirdetett a Szociális Szolgáltatások Háza. Ezen feladatokra november 26-ig lehet beadni a jelentkezést.

Az Idősek Otthona és Klubja – jelentkezési határidő nélkül, a pályázók folyamatos behívásával – gondozó/ápoló munkakör betöltésére írt ki pályázatot. Az intézmény mosatási szolgáltatás elvégzésére is nyílt pályázatot hirdet, melyre az ajánlatokat október 9. 10 óráig lehet benyújtani.

A Madách Imre Művelődési Központ pedig részmunkaidős takarítókat keres 6 órás állásba azonnali belépéssel.

Mindezen pályázatokról részletes tudnivalók weboldalunk Pályázatok rovatában találhatók.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 27., vasárnap]

Újabb ózongenerátorok a városi intézményeknek

Bár központi támogatást a járványveszély csillapítására továbbra sem kap városunk, az önkormányzat saját forrásból, illetve a segítőkész polgárok segítségével folyamatosan igyekszik védőeszközök beszerzésével is megóvni a váci embereket a koronavírus újabb támadásától. Ennek jegyében több városi intézmény számára vásároltak és adtak át nagyteljesítményű ózongenerátorokat az elmúlt napokban.

A Váci Dunakanyar Színház részére átadott felszerelés átadóján Inotay Gergely alpolgármester elmondta: a tavaszi veszélyhelyzet a teljes zárásé, a nyár a fokozatos nyitásé, míg az ősz az óvatosan megengedő rendezvényszervezés ideje lett. Ennek a kihívásnak akar az önkormányzat megfelelni akkor, amikor intézményeit – legyen az nevelési, szociális vagy kulturális – felszereli a védekezéshez, megelőzéshez szükséges tisztító és fertőtlenítő szerekkel, eszközökkel.

Mint mondat: „A leghatékonyabb fertőtlenítő eszközét ma a Dunakanyar Színház, a művelődési központ és a bölcsőde veheti tulajdonába. Előbbi két intézményünk olyan nagy teljesítményű készüléket kap, ami alkalmas a nagy termek tökéletes vírusmentesítésére, hogy közönségünk mindenkor biztonságosan látogathassa a megrendezésre kerülő előadásokat, rendezvényeket.”

Újságírói kérdésre elhangzott, hogy az eszközök összértéke közel egymillió forint. Ennek forrása a STOP KORONAVÍRUS VÁC adománygyűjtő OTP-bankszámla (Vác Város Önkormányzata 11742094-15395429-10330009), amelyre továbbra is köszönettel veszik szervezetek, magánemberek támogató befizetéseit.

Feladó: Városháza

Közélet [2020. szeptember 27., vasárnap]

A zöldhulladék begyűjtése következik

A szelektív hulladékok elszállítását követő héten (szeptember 28-tól október 2-ig) ezúttal a zöldhulladékot viszik el házhoz menő rendszerben a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. munkatársai.

A levágott növények az erre rendszeresített zöld zsákban helyezhetők ki. A faágas, fásszerű növényi hulladék kötegelve is elszállításra kerül, de ezen esetben be kell tartani az előírásokat: maximum 1 köbméter térfogatú, 1,5 méter hosszú és legfeljebb 6 cm átmérőjű gallyak tehetők ki, amelyeket legalább egy helyen össze kell kötni.

Hogy városunk különböző pontjain mikor van szállítási nap, az a mellékelt listából ismerhető meg.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
utcalissttzoldd.pdf

Sport [2020. szeptember 26., szombat]

Kézilabda – Habkönny(elm)ű győzelem

A női kézilabda bajnokság enyhén fogalmazva is hektikus ide sorozatában ezúttal a vendéglátó váciak lehettek pihentebbek, és ez meg is látszódott a vírusgyanú miatt igen tartalékos megyei rivális elleni mérkőzésen: Váci NKSE – Érd 33-20 (19-11).

Az első percekben a támadás-védekezés közben előbb egy, majd két játékosát váltó vendégek egygólos előnyét kellett a mieinknek háromszor is egalizálni. Nagy pozitívum volt a váciaknál, hogy úgy tűnik, egy hete Kácsor Gréta (képünkön) végleg kirángatta magát az addigi produkciós mélységéből. Szép átlövésgóljaival átvette a vezetést a VNKSE.

A korábbi két meccshez képest most a lelátót már szépen megtöltő szurkolók hosszú vendégakciókat és gyenge hazai védőmunkát láthattak Az első negyedóra végén jött is a váci kapuscsere. Ez kimondottan sikeres volt, hiszen Bukovszky Anna több remek bravúrja után fokozatosan nőtt a különbség a csapatok között. Ez még látványosabb lett a játékrész hajrájában, amikor érezhetően fáradni látszottak az érdiek.

A térfélcsere után hamar meglett a tízgólos váci fór (32. perc: 21-11). Ekkor nagyon jól védekezett csapatunk. Ám a nagy előny könnyelművé is tette játékosainkat és rendre elhibázták az adódó ziccereket. Ezzel együtt az izgalom hőfoka segítségével aligha érett volna meg a csarnokban tárolt banánmennyiség. (Jellemző, hogy Szilágyi Zoltánnak egyetlen időkérési lehetőségét sem kellett kihasználni.) A legnagyobb gólkülönbség a 49. percben, 30-14-nél volt.

Most a válogatott összetartás miatt szünet következik a pontvadászatban. A váci csapatból négy játékos vehet részt a nemzeti csapat gyakorlásán: Helembai Fanny, Kácsor Gréta, Lakatos Rita és Szabó Laura. A sorsolás szerint a következő NB I-es fordulóban Szombathelyre utazik a váci hölgykoszorú. A mérkőzésre október 11-én vasárnap délután háromtól kerül sor.

Női kézilabda NB I, 7. forduló
VÁCI NKSE – ÉRD 33-20 (18-11)
Vác, 450 néző. V: Andorka Miklós, Hucker Róbert

VÁC: Triffa Ágnes – DIÓSZEGI NIKOLETT 5, Hámori Konszuéla 1, Helembai Fanny 4, Lakatos Rita 4, KÁCSOR GRÉTA 9, Sanja Radoszavljevics 2
Csere: BUKOVSZKY ANNA, Bálint Anna (kapusok), Szabó Laura 6 (4), Szeberényi Flóra, Kuczora Csenge, Grosch Vivien 1, Bárdy Noémi 1
Edző: Szilágyi Zoltán

ÉRD: Györkös – Csáki L. 1, Mód 4, ABILDA 5, Paróczy 3 (1), Landi 4, Kovács B. 2
Csere: Győrffy (kapus), Sztankovics 1, Horváth D. Kóka, Kiss D.
Edző: Horváth Roland

Kiállítások: 8 perc, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 2/1
Az eredmény alakulása. 5 perc: 3-3. 12. p.: 8-4. 19. p.: 11-8. 26.p.: 16-10. 35. p.: 22-11. 46. p.: 28-14. 54. p.: 30-17.

Szilágyi Zoltán: – Szimpatikus volt ellenfelünk 60 perces küzdeni tudása. Jelenleg más céljai vannak a két együttesnek. Mi ma elsősorban védekezésben vettük fel lassan a fonalat a sok egyéni megoldással, pozíciós játékkal operáló érdiek ellen. A folytatásban viszont egyes időszakokban már jól kézilabdáztunk és örülök, hogy minden egészséges játékosomnak tudtam komoly meccsidőre lehetőséget adni.

(Fotó: vacinkse.hu)

Feladó: Városháza