Vác.hu
  

Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Főépítészi Osztály
Igazgatási és Szociális Osztály - Hatósági és Anyakönyvi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Főépítészi Osztály

Tevékenység leírása:

Cím 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon
06-27-513-462
Fax
06-27-513-414
E-mail
foepitesz@varoshaza.vac.hu
foepit10@varoshaza.vac.hu
foepitesztitkar@varoshaza.vac.hu

Ellátott feladatok leírása
A FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY FELADATAI


A Főépítészi Osztály az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 16.pont, továbbá a 6.§ értelmében előkészíti az önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit - az építésügyi hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével. A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) rendelet alapján ellátja feladatait a területfejlesztés, a területrendezés, a településpolitika, a településfejlesztés, a településüzemeltetés, a településrendezés, az épített környezet alakítása, és annak védelme területén. Folyamatosan részt vesz az ezekhez kapcsolódó aktuális pályázatokon. Ellátja a város településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével és felülvizsgálatával összefüggő feladatokat. Továbbá ellátja az önkormányzat esélyegyenlőséggel kapcsolatos koordinatív feladatait.
A Főépítészi Iroda együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, a települési főmérnökkel, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.

Területfejlesztés
Figyelemmel kíséri a területi szintű - országos, regionális, megyei, térségi - fejlesztési koncepciók, programok, tervek készítését, azokat véleményezi és szükség esetén az illetékes bizottságok és a képviselő-testület elé terjeszti.

Területrendezés
Figyelemmel kíséri az Európai Uniós és a területi szintű - országos, regionális, megyei, térségi - rendezési tervek készítését, azokat véleményezi és szükség esetén az illetékes bizottságok és a képviselő-testület elé terjeszti.

Településfejlesztés
Koordinálja a településpolitikai, a településfejlesztési, a településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítését és egyeztetését, figyelemmel kíséri azok hatályosulását.

Településrendezés
Előkészíti a város helyi építési szabályzatát és szabályozási terveit jóváhagyásra, figyeli azok hatályosulását. A rendezési tervekről tájékoztatást ad és elbírálja a lakossági kérelmeket. Végzi a szabályzatban meghatározott ráháruló feladatokat. A sajátos jogintézmények körét koordinálja. Ellátja a közterületek névadásával kapcsolatos teendőket.

Épített környezet alakítása
A telekalakítás, továbbá épületek, építmények és nyomvonal jellegű létesítmények engedélyezése során az építésügyi hatóság részére véleményt ad, a 7/2014.(II.21.) számú önkormányzati rendelet szerint településképi véleményezési eljárás során, illetve az építési engedélyhez nem kötött tevékenységnél településképi bejelentési eljárással. Továbbá a közterületi vendéglátó sávok létesítéséről szóló 8/2014. (II.21.) számú rendelet értelmében igazolást ad ki, valamint a 64/2013.(XII.13.) rendelet alapján a reklámok, reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének szabályairól, feltételeiről és tilalmáról állást foglal.
Építészeti-műszaki konzultációs lehetőséget biztosít az építtetőknek és tervezőknek. A beruházási programok kialakításához szakmai tanácsot ad, illetve részt vesz azok jóváhagyásának előkészítésében. Ellátja az önkormányzat egyes tervezési feladatait a tervezésre vonatkozó jogszabályok keretein belül. Vezeti az önkormányzat építészeti-műszaki tervtanácsát, nyilvántartást vezet a tervtanácsi, a településképi véleményezési és településképi bejelentési dokumentációkról.

Épített környezet védelme
A műemlékvédelemmel kapcsolatos helyi érdekek érvényre juttatása érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztállyal. Irányítja és szervezi a helyi értékvédelemmel kapcsolatos munkát.

Kapcsolattartás
Feladatiból fakadóan kapcsolatot tart fent az országos, a regionális, a megyei, a térségi, valamint a helyi szakmai és civil szervezetekkel.

Az osztály dolgozói
Zöldi Péter – főépítész
Taskovics Andrea - főépítészi munkatárs
Kralicsek Márta - főépítészi titkár