Vác.hu
  

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÁCI JÁRÁSI HIVATAL

GYÁMÜGYI OSZTÁLY

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

A Váci Járási Hivatal Gyámügyi Osztály illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki:

Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót.

Elérhetőségek:

Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Postacím: 2601 Vác, Pf. 200.
Telefon: 06-27/200-500
Email: vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 
10:00 - 12:00 és 14:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

név beosztás             

telefonszám          

iroda
dr. Balázs Endre
osztályvezető (27) 200-530 23.
Csányi Anett igazgatási ügyintéző (27) 200-538 30.
Gótsné Oltai Éva gyámügyi szakügyintéző (27) 200-535 24.
Kaszás Krisztina gyámügyi ügyintéző (27) 200-539 23.
Mohácsiné Dim Rita gyámügyi szakügyintéző (27) 200-532 23.
dr. Sasvári Anna jogi szakügyintéző (27) 200-540 23.
Sárváriné Borsa Anna gyámügyi szakügyintéző (27/ 200-534 30.
Szalai Brigitta igazgatási ügyintéző (27) 200-537 26.
Szilágyi Ágnes gyámügyi szakügyintéző (27) 200-536 24.
Vas Tímea Ágnes gyámügyi szakügyintéző (27) 200-533 28.


A Gyámügyi Osztály feladat- és hatásköre
:

A gyermekek védelme érdekében

-          Elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, a feltételek fennállása esetén - családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel.

-          Megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését.

-          Dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról.

-          Nevelésbe veszi a gyermeket.

-          Dönt a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról.

-          Dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről.

-          Dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről.

-          Közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban.

-          Dönt a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről. 

A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban

-          Dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról.

-          Dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében

-          Kiskorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel.

-          Hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg, a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához.

-          Eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha

  • az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,
  • az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,
  • jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt.

-           Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.

A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében

-          A várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét.

-          A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét.

A gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban

-          Dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét.

-          Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

A gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet

-          A szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása,

-          a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése,

-          a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása,

-          a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,

-          a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.

A gyámhivatal feljelentést tesz

-          a gyermek veszélyeztetése,

-          a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy

-          a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény miatt.

A gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban

-          dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, indokolt esetben felügyelt kapcsolattartást rendel el,

-          dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

-          hozzájárul a gyermek családba fogadásához,

-          jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását,

-          dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,

-          a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatásának bejelentése esetén ellenőrzi a bejelentésben foglaltakat.

A gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal kapcsolatban

-          a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot és helyettes gyermekvédelmi gyámot rendel,

-          ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel,

-          felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,

-          külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat.

A gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban

-          dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,

-          elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást,

-          közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben,

-          közreműködik a hagyatéki eljárásban.

Vác, 2021. március 17.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető