Vác.hu
  

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÁCI JÁRÁSI HIVATAL

GYÁMÜGYI OSZTÁLY

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

 

A Váci Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztály illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki:

Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót.

Elérhetőségek:

Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Postacím: 2601 Vác, Pf. 200.
Telefon: 06-27/200-500
Email: vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 
14:00 - 18:00
Szerda 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

név beosztás             

telefonszám          

iroda
dr. Balázs Endre
osztályvezető (27) 200-530 23.
Arnótfalvy Rita gyámügyi szakügyintéző    
(27) 200-531
28.
Csányi Anett igazgatási ügyintéző (27) 200-538 30.
Gótsné Oltai Éva gyámügyi szakügyintéző (27) 200-535 24.
Kaszás Krisztina gyámügyi ügyintéző (27) 200-539 26.
dr. Sasvári Anna jogi szakügyintéző (27) 200-540 14.
Sárváriné Borsa Anna gyámügyi szakügyintéző (27/ 200-534 30.
Szalai Brigitta igazgatási ügyintéző (27) 200-533 23.
Szilágyi Ágnes gyámügyi szakügyintéző (27) 200-536 24.
Vas Tímea Ágnes gyámügyi szakügyintéző (27) 200-533 23.

 

A Gyámügyi Osztály feladat- és hatásköre:

- A gyermekek védelme érdekében dönt a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről, az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről, megváltoztatásáról. Nevelésbe veszi a gyermeket, Családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel. Megszünteti a nevelésbe vételt.  Nevelésbe vett, nagykorúságát elért fiatalok részére utógondozást, utógondozói ellátást állapít meg. Dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről.

- A pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról és a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, megállapítja a gyermek családi és utónevét. Hozzájárul - a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez. Hozzájárul a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott vagy a hozzájárulást nem adja meg. Hozzájárul a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az apasági vélelem megtámadása iránti és az anyasági per megindításához, eseti gyámot rendel a gyermek részére.

Jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt.

Megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait.

Megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.

- Terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós anya és születendő gyermeke érdekében a várandós anya kérelmére meghatározza a születendő gyermek lakóhelyét. A titkolt terhességből született gyermek törvényes képviselőjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és egyidejűleg intézkedik a gyermek fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes képviselő részére történő kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás.

- Az örökbefogadással kapcsolatban dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét. Felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához.

- A kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról. Dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról. Dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők - a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó kérdés kivételével - valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el. Hozzájárul a gyermek családba fogadásához. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról. Jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyását. Dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről. Engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását. Eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére, csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.

- A gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli. Ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket. Külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot, ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. Felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő megküldéséről. Támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a támogatót, hivatásos támogatót.

- A vagyonkezeléssel kapcsolatban dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona.

Dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról.

Elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást.

Közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben.

- Feljelentést tesz a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása miatt, a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

- Pert indíthat, illetve kezdeményezhet a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása, a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránt. A gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése iránt A számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt.

 

Vác, 2020. március 3.

dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető