Vác.hu
  

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VÁCI JÁRÁSI HIVATAL

HATÓSÁGI OSZTÁLY

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/vaci-jarasi-hivatal

A Váci Járási Hivatal Hatósági Osztály illetékességi területe az alábbi településekre terjed ki:

Acsa, Csővár, Csörög, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót.

Elérhetőségek:

Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06/27/200-510
Email: vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő
14:00 - 18:00
Szerda 8:00 - 12:00 és 13:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00


A Váci Járási Hivatal Hatósági Osztály Kirendeltsége

A Váci Járási Hivatal feladatainak hatékonyabb ellátására Püspökhatvanban kirendeltséget működtet.

Kirendeltségi ügyintézõ: Komárominé Skuczi Krisztina
Elérhetõsége:
Püspökhatvan Polgármesteri Hivatal,
2682 Püspökhatvan, Kertsor u.25. Tel: 06-20/281-2220                                                            
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfő:    8:00 - 16:00
Kedd:     13:00 - 16:00
Szerda: 13:00 - 16:00

Név beosztás telefonszám iroda
dr. Kovács Zoltán osztályvezető (27) 200-510 20
Bálintné Kovács Edit hatósági igazgatási szakügyintéző (27) 200-516 13
Berczelly Ildikó szociális ügyintéző (27) 200-513 19
Burghardt Ildikó igazgatási ügyintéző (27) 200-524 16
Dinka Károlyné hatósági igazgatási szakügyintéző (27) 200-528 20
Drenkó Gézáné szociális ügyintéző (27) 200-514 25
Fülöpné Jeszenszky Zsuzsanna szociális szakügyintéző és titkos ügykezelő (27) 200-514 25
Fülöp Zoltán települési ügysegéd (20) 281-6404
dr. Grics Lászlóné szociális ügyintéző (27) 200-515 27
Kanizsay Nóra igazgatási ügyintéző (27) 200-510 20
Komárominé Skuczi Krisztina igazgatási szakügyintéző - települési ügysegéd (20) 281-2220
Konecsniné Horváth Ildikó hatósági igazgatási szakügyintéző (27) 200-521 12
Kovácsné Szunter Éva szociális ügyintéző (27) 200-512 29
Petykó Zsuzsanna szabálysértési szakügyintéző (27) 200-522 12
Szvéteczné Volentics Katalin hatósági igazgatási szakügyintéző (27) 200-523 13
Veres Tiborné szociális szakügyintéző (27) 200-511 29
Márton Zoltán állami ügykezelő (27) 200-525 16
Mátrai Tünde Katalin igazgatási ügyintéző (27) 200-506 8
Rácz Mónika igazgatási ügyintéző (27) 200-505 8
Szaszovszky Olga igazgatási szakügyintéző (27) 200-520 11


A Váci Járási Hivatal Hatósági Osztály
államigazgatási hatósági feladatai:

Szociális igazgatással kapcsolatos feladatok

-       Aktív korúak megállapítása, szüneteltetése, és megszüntetése,

-       Ápolási díjra való jogosultság megállapítása, megszüntetése,

-       Egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapítása, megszüntetése,

-       Közgyógyellátás megállapítása,

-       Hadigondozotti ellátások.

Vízügyi igazgatási feladatok:

-        az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan vízi közmű rendszerbe való bekötésére

-        szomszédos ingatlanra szolgalom alakítása

-        vízi társulat hiányában a helyi közcélú vízi létesítmények, illetve közcélú vízi munkák költségeinek az érdekeltre történő kivetése.

Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:

-          temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése, ellenőrzése,

-          temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellenőrzése.

Ingatlan- vállalkozással kapcsolatos feladatok:

üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele.

Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok:

-          jogszabály által hatáskörébe utalt levegőtisztaság-védelmi hatósági eljárások.

Közlekedési igazgatási feladatok:

-          Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fenntartásának, megszüntetésének, forgalomba helyezésének engedélyezése,

-           Az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolításának elrendelése,

-          A közlekedés biztonsága, az út állagának védelme érdekében az út melletti ingatlan tulajdonosának kötelezése.

Fogyasztóvédelmi feladatok:

-          Ár,- egységár feltüntetés hiánya miatti eljárás,

-          Fiatalkorú kiszolgálása szeszes itallal, dohánytermékkel kapcsolatos eljárás,

-          Fogyasztói panaszok kezelésével kapcsolatos eljárás,

-          Dohányzásra kijelölt helyiség megjelölésének ellenőrzése, dohánytermék értékesítésére vonatkozó jogszabályi előírás betartásának ellenőrzése,

-          A társasház közös képviselőjével- lakásszövetkezeti ügyintézővel szembeni eljárás lefolytatása, ha megsérti a rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét,

-          Eljárás lefolytatása, ha a vásárlók könyvét nem helyezték ki, azt nem hitelesíttették, a nyitvatartási időt nem jelentették be a jegyzőnél, illetve a nyitvatartási időt nem tüntették föl,

-          Dohánytermék értékesítési helyére vonatkozó jogszabályi előírás betartásának ellenőrzése,

-          Jótállási jegy tartalmának vizsgálata, illetve eljárás lefolytatása a hiányosságok esetén,

-          A betétdíj feltüntetése hiánya miatti eljárás lefolytatása,

-          Eljárás lefolytatása a rendezvény szervezőjével szemben, jegyzői kezdeményezésre élelmiszerek megsemmisítésének kezdeményezése, elrendelése,

-          Eljárás lefolytatása, ha a gyógyászati segédeszközt üzleten kívül értékesítik, illetve ha a felszolgálási díj nincs feltüntetve, de azt felszámítják.

Az oktatással kapcsolatos feladatok:

-          a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a jogszabály általi feladatok ellátása,

-          írásbeli érettségi vizsga feladatlapjainak kiosztásában közreműködés,

-          a sajátos nevelési igényű gyermekek érdekében a szülő kötelezése a szakértői vizsgálaton való megjelenésre,

-          első évfolyamosok beíratásával kapcsolatos feladatok,

-          nyilvántartás vezetése a tankötelesek külföldi tanulmányairól,

-          megfigyelőként részvétel a felnőttoktatás osztályozó vizsgáin,

-          tankötelesek nyilvántartása.

Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatos feladatok:

A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásokról szóló törvényben foglaltak szerint:

-          a feljelentést elbírálja,

-          az eljárást megszünteti,

-          büntetést szab ki, illetve önállóan vagy büntetés mellett intézkedést alkalmaz,

-          jegyzőkönyvet vesz fel eljárási cselekményekről, bizonyítási eljárást folytat le,

-          elutasítja a nem jogosult által előterjesztett vagy elkésett kifogást,

-          elővezetését rendeli el annak a személynek, aki az idézésre nem jelent meg, illetve a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, nem teljesített közérdekű munka helyébe lépő elzárás végrehajtására a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetben nem jelent meg,

-          gondoskodik a bíróság által kiszabott pénzbírság, valamint a jogszabályban meghatározott szervek, személyek által kiszabott helyszíni bírság végrehajtásáról,

-          ellátja Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer (SZNYR) és a Robotzsaru működtetésével összefüggő adatlekérési és adatfelviteli feladatokat.

A magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos feladatok:

-          az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatok, kérelmek átvétele és továbbítása az illetékes hatóság felé.

A polgárok személyi adat és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok:

-          lakcím fiktiválás.

Járási védelmi igazgatási feladatok:

-          az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi és a katasztrófavédelmi  feladatokat,

-          béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat,

-          közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok végrehajtásában,

-          a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

-          az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat,

-          a katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn.

 

Vác, 2019.  augusztus 30.

dr. Maruszki Gábor
hivatalvezető