Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

A köztársasági elnök kitűzte az országgyűlési képviselők 2018. évi választását.

A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Részletek a jobb oldalon található képre kattintva kinagyítva olvashatók.

Feladó: Városháza

Választás 2018 [2018. február 1., csütörtök]

Tisztelt Választópolgár! Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek!

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendelet 15. § o) pontja alapján az alábbi

TÁJÉKOZTATÁST adom:

Pest Megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője:
Deákné dr. Szarka Anita jegyző

A Választási Iroda hivatali helyisége: 2600 Vác, Március 15. tér 11. 103. iroda
telefonszáma: 27/513-409, 27/513-472
fax-száma: 27/513-414
e-mail címe: jegyzo@varoshaza.vac.hu jogasz2@varoshaza.vac.hu

Vác, 2018. január 31.

Deákné dr. Szarka Anita
OEVI vezető

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Tajekoztato_OEVI_180131.pdf

Választás 2018 [2018. január 30., kedd]

Vác Város Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2018.(I.30) határozata

Vác város területén a 2018. évi általános országgyűlési választáson alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását valamint a szavazóhelyiségek címét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) alapján e határozat mellékleteként állapítom meg.

A Ve. 78. §-ának rendelkezése szerint Vác városában a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a Madách Imre Művelődési Központban, 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. szám alatt kijelölt szavazókörben szavazhatnak.

Határozatomat a helyben szokásos módon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (2600 Vác, Március 15. tér 11.), valamint a városi honlapon (www.vac.hu) tizenöt napra közzéteszem.

A határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének címzett, de a Váci Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414), elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu) benyújtandó fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2018. január 30. napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2018. február 14-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.


I N D O K L Á S

A szavazóköröket a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésében, a 78. §-ában, a 165. § (1)-(2) bekezdésében, a 166. §-ában foglaltak figyelembe vételével alakítottam ki.

A Ve. 77. § (1) bekezdése előírja, hogy a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal úgy állapítja meg, hogy egy szavazókörre mintegy 600 legfeljebb 1500 a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A Ve. 77. § (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A Ve. 78. § szerint a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. A Ve. 165. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerint a szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, biztosítsa a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését.
A Ve. 165. § (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely – részben vagy egészében – jelölt vagy jelölő szervezet használatában van. A Ve. 166. § minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.

Határozatom a hivatkozott jogszabályhelyeken alapul. A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 234 § (1)-(2) bekezdése, az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján adtam tájékoztatást.

A szavazókörök kialakításáról szóló határozatot a helyben szokásos módon Vác város honlapján a Ve. 80. §-ában előírtak alapján tettem közzé.

Vác, 2018. január 30.

Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző, HVI vezetőZáradék:
Jelen határozatot és a hozzátartozó mellékleteket 2018. január 30-án Vác város honlapján közzétettem.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző, HVI vezető

1