Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2020. június 10., szerda]

Pályázat szociális gondozó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (2600 Vác, Kölcsey u. 4.) szociális gondozó munkakörbe 1 fő munkatársat keres.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejlesztő Napközi Otthon, Kölcsey utca

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Az álláshely meghallgatást követően, 2020. augusztus 15. naptól betölthető.

A jelentkezéseket folyamatosan kérjük benyújtani az alábbi elérhetőségek valamelyikén: személyesen (2600 Vác, Kölcsey utca 4.), vagy a munkaugy.bfi@gmail.com e-mail címen.

Az álláshelyre vonatkozóan a 06-30-632-0938 telefonon lehet érdeklődni.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. június 4., csütörtök]

Pályázat szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása céljából szakképzett gondozó-ápoló munkakör betöltésére munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
- a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány
- büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony

Bérezés/pótlékok: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény alapján
- munkahelyi pótlék
- műszakpótlék
- ünnepnapon végzett munkáért pótlék
- szociális ágazati pótlék

Munkaidő: 7.oo-19.oo-ig, illetve 19.oo-7.oo-ig

Juttatások:
- munkábajárás utiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
- munkaruha juttatás
- munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron
- béren kívüli juttatás- fenntartó által megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2020.06.15. napjától

Jelentkezés:
Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@gmail.com
levélben: 2600 Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 29., péntek]

Pályázat szakképzett szociális gondozó munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja házisegítségnyújtás feladatainak elvégzésére szakképzett szociális gondozó munkatársat keres.

A munkakör betöltésének feltétele:
- a hatályos jogszabályokban foglalt képesítési előírásoknak megfelelő OKJ-s bizonyítvány
- büntetlen előélet

A jogviszony típus: Közalkalmazotti jogviszony

Bérezés/pótlékok:
- Kjt. alapján
- szociális ágazati pótlék

Munkaidő: 7.oo-15.oo-ig hétfőtől-péntekig

Juttatások:
- munkábajárás utiköltségének jogszabályban előírt %-os arányú térítése
- munkaruha juttatás
- munkahelyi meleg étkezés biztosítása kedvezményes áron
- béren kívüli juttatás- fenntartó által megszabott mértékben

A közalkalmazotti jogviszony betölthető: 2020.06.10. napjától

Jelentkezés:
Önéletrajz és iskolai végzettséget, továbbá szakképzettséget igazoló
bizonyítvány másolatának beküldésével
e-mailben: otthon911@ gmail.com
levélben: 2600. Vác, Burgundia u. 9.-11.

Feladó: Városháza

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege (székhely: Vác, Köztársaság út 34.) értékesítésre és bérbeadásra hirdeti a csatolt fájlban szereplő ingatlanokat.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft., Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104.

Részletek az alábbi csatolt fájlban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Ingatlan_hirdetes_20-06 ho_hosszu.pdf

Pályázatok [2020. május 26., kedd]

Pályázati felhívás - Központi rendszámfelismerő, térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Pályáztató
A pályázat kiírója (továbbiakban: pályáztató): Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.)
A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Szeri Mihály (telefon: 06-27/513-428, e-mail cím: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu

A beszerzés tárgya: Központi rendszámfelismerő, térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A teljes pályázati anyag a csatolt dokumentumban olvasható.

Pályázatok [2020. május 25., hétfő]

Pályázati felhívás óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Alsóvárosi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 1. napjától-2025. július 31. napjáig

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Vám utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményvezető képviseli az intézményt, gyakorolja az óvodapedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkört, kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, kiadmányozás. Az óvodavezető felel továbbá a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért és a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

• A 326/2013 Korm.r. 21/A. § ban előírt Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, felsőfokú végzettség, pedagógus szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• megfelelő – legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, vezetési program és fejlesztési elképzelések,
• iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
• szakmai gyakorlatot igazoló okirat,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
• az erkölcsi bizonyítvány igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (5) bekezdése szerinti foglakozástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntésnek nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalását kéri,
• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) és a Nkt. 67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 06-27/513-472 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/215/2020, valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”.
• Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: Dr. Zsidel Szilvia jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. fszt. 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Emberi Kapcsolatok Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. júliusi Kt. ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.vac.hu -.2020. május 22.
• www.kozigallas.hu – 2020. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

A Váci Városfejlesztő Kft. pályázati felhívást tett közzé Vác, Volt Esze Tamás laktanya portaszolgálati feladatainak ellátása tárgyban.

Pályáztató neve, címe, telefonszáma, e-mail címe:
Váci Városfejlesztő Kft.
2600 Vác, Köztársaság út 34.
Telefon: +36-27/510-107/10 mellék
E-mail: ribai.klaudia@vacholding.hu

Nyertes ajánlattevő feladata, hogy az év minden napján 0-24 óra között lássa el a váci volt Esze Tamás laktanya portaszolgálati feladatait.

Teljesítés helye: 2600 Vác, Híradó tér 1. szám alatti terület 1620/29, 1620/30, 1620/31, 1620/32, 1620/33, 1620/34, 1620/35 hrsz-ú ingatlanai. Terület összesen: 264 705 m2


A teljes pályázati anyag a csatolt dokumentumban olvasható.

Pályázatok [2020. május 15., péntek]

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Váci Deákvári Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Váci Deákvári Óvoda

óvodapedagógus


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony-2 fő,

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony-2 fő.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Váci Deákvári Óvoda

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az nemzeti köznevelési törvényben meghatározottak, valamint az ONOAP és a helyi pedagógiai program alapján elvégzendő szakmai munka munkaköri leírásban foglaltak alapján. Fő feladata a rábízott gyermekek nevelése.

Illetmények és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, Óvodapedagógus,
- Büntetlen előélet és cselekvőképesség
- magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata és érvényes erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.06.15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terék Ágnes nyújt, a 06-30/870-2861- es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Deákvári Óvoda címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári főút 34.). Kérjük a borítékon feltüntetni az iktatószámot: 1158/2020, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
- Személyesen: Terék Ágnes, Pest megye, 2600 Vác, Deákvári főút 34.
- E-mailban: deakvari.ovoda.vac@gmail.com

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Vác Város honlapja - 2020. május 15.
- www.kozigallas.hu - 2020. május 15.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 11., hétfő]

Önkormányzati tulajdonú Vác, dr. Csányi L. krt. 45. sz. alatti, nem lakás célú helyiség hasznosítása - Okmányiroda büfé

Vác Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vác belterület, természetben Vác, dr. Csányi László krt. 45. szám alatti, ingatlan 12,19 m2 alapterületű helyiségcsoportot az alábbi feltételekkel, nyílt pályáztatással bérbeadásra hirdeti:

- a bérleti szerződés 5 év határozott időre szól

- tevékenységi kör: vendéglátás

- pályázati bérleti díjat: bruttó 121.900,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával az infláció mértékével módosul, legelőször 2021. január 1. napján

- pályáztatott közüzemi (víz, fűtés) egyéb költség bruttó: 7.120,- Ft/hó összegben határozza meg, mely ezt követően minden év január 1. napjával a közüzemi szolgáltatók által meghatározott éves árváltozás mértékével változhat, legelőször 2021. január 1. napján


Pályázat feltétele az induló pályázati bérleti díj összeg 121.900,- Ft mint biztosítéknak a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának számlájára történő befizetése.

Szerződéskötés feltétele, hogy bérlő a helyi rendeletben szabályozottak szerint – a kialakult bérleti díj (bruttó) összegének kétszeresét, mint biztosítékot a Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala számlájára megfizeti.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2020. május 8., péntek]

Pályázat szociális előadó munkakör betöltésére

Váci Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Váci Polgármesteri Hivatal

szociális előadó munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2600 Vác, Március 15. tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Váci Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

• a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. Szociális és gyámügyi feladatkörhöz kapcsolódó képesítések,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• kitűnő írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
• terhelhetőség, kitűnő problémamegoldó képesség, megbízhatóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási alap-, szakvizsga megléte,
• Polgármesteri Hivatalban eltöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz;
• A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány legkésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó);
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
• A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Zsidel Szilvia jegyző nyújt, a 27/513-472 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális előadó.
• Személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal jegyzői titkárság (2600 Vác, Március 15. tér 11.).
• Elektronikus úton Dr. Zsidel Szilvia jegyző részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• vac.hu
• kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

<<   1 2 3 4 5 ...  8   >>