Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2018. október 19., péntek]

Pályázat diétás szakács munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

diétás szakács
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának Földváry K. Általános Iskola Konyhája, Vác, Nagymező út 14.

A munkakörbe tartozó feladatok: Gondoskodik étlap alapján a korcsoportonkénti diétás (pl.gluténmentes) ételek elkészítéséről, kiosztásáról. Az étkeztetéssel kapcsolatos adminisztráció, a diétás konyha szabályos működésének felügyelete.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• szakmunkásképző intézet, diétás szakács végzettség
• hasonló területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• MS Office programok (World, Exel) felhasználói szintű ismerete,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizheti

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• határozott fellépés, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, rugalmasság, terhelhetőség,
• kiváló együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz (kérjük a pályázat tárgyában megjelölni a megpályázott munkakört)
• iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Hornyák Szilvia nyújt, a 06-30-9319583-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton: a pályázatnak Vác város Önkormányzat Gazdasági Hivatala (2600 Vác, Sziréna köz 7.) Tóthné Hornyák Szilvia részére történő elküldésével és a betöltendő munkakör megnevezésének feltüntetésével
• Személyesen: Tóthné Hornyák Szilvia élelmezésszervező Vác, Sziréna köz 7.
• Elektronikus úton elelmszervezoghvac@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 19., péntek]

Az októberi testületi ülésről jelentjük

Az októberi ülés egyik legfontosabb napirendi pontjaként a képviselők vázlatosan megismerhették a barokk belváros fejlesztésére és a múzeumnegyed kialakítására vonatkozó tanulmányterveket.

Az ülés elején a testület gratulált Manajló András festőművésznek, aki elnyerte a Pro Kultúra Minoritate kitüntetést.
Mint ismeretes, a kormány határozata alapján Vác négy milliárd forint forráshoz juthat a turisztikai attraktivitás, vagyis az idegenforgalmi vonzerő növelését célzó beruházásokhoz, az összegből három milliárd a barokk belváros fejlesztésére, egy milliárd múzeumnegyed kialakítására fordítható.
Az önkormányzat és a Magyar Turisztikai Ügynökség folyamatos egyeztetései révén jön létre a projekt támogatási szerződése.
Az önkormányzat 2016. áprilisában szerződést kötött az SOS Bt-vel, mely szervezetnek két átfogó tanulmány elkészítése volt a feladata annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az érdemi tárgyalások az MTÜ-vel a kormányhatározatban megjelölt célok megvalósítása érdekében.
Nos, immár mindkét tanulmány a Magyar Turisztikai Ügynökség asztalán van, tehát elkezdődhet a tervezés-előkészítés következő szakasza.
Mint az ülésen megfogalmazódott, Vácott vannak attrakciók, most az a cél, hogy úgymond turisztikai termékké lehessen fejleszteni azokat.
Az alapvetés az, hogy a turisztikai vonzerő fejlesztésének középpontjába a Memento Mori kiállítást célszerű állítani mint nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló attrakciót, a múzeumi negyed és a barokk belváros fejlesztését e köré érdemes építeni.
Csak néhány elképzelés a tervezett fejlesztések közül: a múmiák és a hozzájuk kapcsolódó leletanyag kiállítóterének jelentős bővítése, a gyerekek érdeklődésére számot tartó élménymúzeum kialakítása, látogatóközpont létrehozása, a görög templom állagmegóvása úgy, hogy a torony kilátóként szolgálhasson, a börtönmúzeum bevonása a kínálatba.
A napirend tárgyalását lezárva a testület - köszönetét kifejezve a készítőknek - tudomásul vette a tanulmánytervekről szóló tájékoztatót.
A jelentősebb beruházásokról szóló tájékoztató tárgyalása során egyebek mellett kiderült: hosszas tárgyalások után úgy tűnik, hogy a város közútkezelői jogot kap a Kosdi út és a Telep utca kereszteződésére vonatkozóan, ami nagyban segítheti, hogy mielőbb megvalósulhasson az ide tervezett körforgalom.
A képviselő-testület elfogadta a város környezeti állapotáról szóló jelentést, mint ahogy a nemzetiségi önkormányzatok idei munkájáról szóló beszámolókat is.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség mielőbb szeretné megindítani a közbeszerzési eljárást a liget határába tervezett vizes sportok háza megvalósítása érdekében, és ehhez kapcsolódóan támogatásért folyamodtak a váci önkormányzathoz, mivel a beruházás kalkulált költsége jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a város - kerekítve - legfeljebb bruttó harmincegy és fél millió forint erejéig forrást biztosít a célra - sikeres közbeszerzés lefolytatását követően, a 2019-es költségvetés terhére.
A testület jóváhagyta a váci 7009/1, 7009/13, 7009/30, 7009/42 helyrajzi számú (természetben a Vác déli területén lévő) utak ingyenes ajándékozás keretében történő átvételét, továbbá felhatalmazták a polgármestert a szerződéstervezet végleges aláírására.
Zárt ülésen eldőlt, hogy az önkormányzat támogatja a jelenlegi intézményvezető, Szalárdi Attila pályázatát a Juhász Gyula Általános Iskola igazgatói posztjára, javasolják kinevezését a fenntartónak.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 18.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 37/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.499.209 eFt.
- 38/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről
A „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím szabályainak pontosítása szükségessé vált.
- 39/2018.(X.19.) sz. rendeletalkotás – a váci 20919/1 hrsz-ú kivett, útból 2841 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről
A Grónár dűlőben lévő 20919/1 hrsz-ú földút felső szakaszának környező területei magántulajdonban vannak, így a földrészletek megközelítését szolgáló utat csak a
földtulajdonos tudja használni.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. október 19.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Mission Possible – A lehetséges küldetés elnevezéssel bűnmegelőzési programot indított a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, amelynek fókuszában az ifjúságvédelem áll.

A Mission Possible – A lehetséges küldetés elnevezésű bűnmegelőzési program nyitórendezvényét 2018. október 17-én tartotta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: Pest MRFK) Budapesten, a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központban.

A meghívott vendégeket és résztvevőket Pest megye rendőrfőkapitánya, dr. Mihály István r. dandártábornok köszöntötte, a projektmegnyitó keretében pedig dr. Hatala József ny. r. altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke szólt a jelenlévőkhöz.

A projekt részleteiről a Pest MRFK Bűnmegelőzési Osztályának vezetője, Szoboszlainé Schiller Zsuzsanna r.alezredes beszélt. Ismertette, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósuló hárommodulos program középpontjában az ifjúságvédelem áll, amelynek során a tanév végéig bűnmegelőzési tematikára épülő színdarabokat adnak elő az internet veszélyeiről Pest és Nógrád megye középiskolásainak, az előadások üzenetét szakértők bevonásával elemzik majd a gyerekekkel. A projekt egyes elemeinek színpadi megjelenítésében a Káva Kulturális Műhely és a Nézőpont Társulat működik közre, emellett tréningeket szerveznek majd a pedagógusok és a bűnmegelőzési szakemberek szakmai kapcsolatának javítása érdekében, amelynek célja viselkedés-módszertani segítség nyújtása a résztvevők számára.

A nyitórendezvényen felszólalt Dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány Kuratóriumi elnöke, Mokánszky Zoltán, Vác Város alpolgármestere, Gruber Andrea, a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány Közép- és Kelet-Európai Regionális igazgatója, továbbá Takács Gábor, a Káva Kulturális Műhely elnöke és művészeti vezetője.

A rendezvény zárásaként a Thália Színitanoda növendékei a „Hálozat-On” című színdarabot adták elő, amely az internet, azon belül is a közösségi média használatának veszélyeire hívta fel a figyelmet.

A küldetés megkezdődött.

Feladó: Váci Rendőrkapitányság

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

2018. október 21-én országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 6-13 óráig.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
facebook.com/ váci vásár
e-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Lakossági tájékoztató forgalomelterelésről

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy október 23-án, a nemzeti ünnep városi megemlékezésének programjához igazodva a hatóság 10-12 óra között lezárja a gépjárműforgalom elől a fegyház és a Dózsa György út 54. közötti útszakaszt, 16.45-17.45 között a Március 15. teret, valamint 18.45-19.15 között a Konstantin teret a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, a Konstantin tér 1-5. és a püspöki palota előtt.
Az intézkedés miatt megértésüket és türelmeket kérjük!

Feladó: Városháza

Pályázatok [2018. október 17., szerda]

Pályázat jogász munkakör betöltésére

Az önkormányzati tulajdonban álló Váci Városfejlesztő Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 34.) álláslehetőséget kínál jogász munkakör betöltésére.

A jelentkezéshez kérjük küldje el fényképes önéletrajzát a hr@vacholding.hu email-címre.

Elvárások:
- felsőfokú jogi végzettség (egyetem);
- legalább 3 éves releváns tapasztalat;
- fizetési meghagyásos, végrehajtási és felszámolási eljárások alapos ismerete;
- kiemelkedő írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség;
- MS Word és Excel ismerete;
- rendszerszemlélet;
- pontos, precíz, önálló munkavégzés;
- együttműködési készség, rugalmas, nyitott személyiség;
- kiváló problémamegoldó készség;
- megbízhatóság, terhelhetőség

Feladatok:
- vagyonhasznosítással kapcsolatos jogi feladatok ellátása;
- hasznosítási és egyéb szerződések készítése, véleményezése;
- előterjesztések készítése, jogi szempontú véleményezése, részvétel a döntéshozatali eljárásban;
- jogi állásfoglalások készítése, jogszabálykutatás;
- kintlévőségkezelés;
- együttműködés a társaság ügyvédjeivel

Előny:
- több éves szakmai tapasztalat;
- ingatlanjogi ismeretek;
- önkormányzatnál betöltött munkaviszony;
- szakma iránti elhivatottság

Amit nyújtunk:
- családias légkörű munkahely;
- teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony;
- komplex feladatok;
- szakmai fejlődési lehetőség;
- változatos, értékteremtő munka;
- fejlesztő, támogató szakmai környezet

Bér: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2018. november 30.

Feladó: Városháza

Sport [2018. október 16., kedd]

Kiss Ádám ifjúsági olimpiai bajnok

Kiemelkedően jól szerepeltek-szerepelnek a magyar fiatalok a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián, az "éremgyártásból" a kajakos Kiss Ádám is kivette részét.
A váci sportoló az időmérő futamban az ötödik helyen végzett. Így reményfutamra kényszerült. Onnan viszont a legjobb idővel került a nyolc közé.
Kiss Ádám a negyeddöntőbe jutást követően a cseh Hradil Tomas ellen kvalifikálta magát az elődöntőbe, ahol a hazai pályán versenyző argentin Valentin Rossit is legyőzte, a fináléban a belga Jules Vangeellel kellett megküzdenie az aranyéremért, és ellenfelét több mint egy másodperccel megelőzve olimpiai bajnoki címet szerzett.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2018. október 15., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Kalla László Gyula és Dobó Katalin /Vác/

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2018. október 15., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Dobisz Árpád és Fábián Mónika gyermeke: Olivér Botond /Vác/
Turai Kristóf Gábor és Toldi Dorottya gyermeke: Sebestyén /Vác/
Bertók Péter Krisztián és Kőhalmi Vivien gyermeke: Rebeka Eszter /Vác/

Feladó: Városháza

Rixer Géza /1940/ Vác
Horváth János Ferencné sz: Ürmös Ibolya /1954/ Vác
Cserni Péter /1974/ Vác
Horváth Józsefné sz: Mézi Erzsébet /1936/ Vác
Bera József /1948/ Vác
Harsányi Antalné sz: Czellahó Mária Terézia /Vác/
Plichta Lajos Géza /1936/ Vác
Debreczeni Nándor Mártonné sz: Halmos Ildikó /1933/ Vác

Feladó: Városháza