Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2019. február 22., péntek]

Tájékoztató könyvtáros állás

Katona Lajos Városi Könyvtár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Katona Lajos Városi Könyvtár
tájékoztató könyvtáros
munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2600 Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári gyűjtemény gondozása, olvasószolgálati feladatok ellátása.Könyvajánlók, hírlevelek készítése. Könyvtári rendezvények szervezése, könyvtári közösségek létrehozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség,

• szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű internetes alkalmazások,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs készség, csapatmunka, rugalmasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Attila nyújt, a 0627/311-335 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Gál Attila részére a titkarsag@konyvtar.vac.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Katona Lajos Városi Könyvtár honlapja - 2019. február 19.

• Vác Város honlapja - 2019. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klvk.vac.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 19.

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. február 22., péntek]

Pályázati felhívás - tüzelőanyagok beszerzése

I. A pályáztató

A pályáztató: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

A pályáztató nevében kapcsolattartóként eljár: Mohácsiné Dim Rita osztályvezető (Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11., 40. sz. iroda, tel: 27/513-444).


II. A beszerzés tárgya

Az 1364/2018. (VII. 27.) és az 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatok tartalmazzák a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült – a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó – háztartások egyszeri támogatását, mely tételenként 12.000 Ft. Vác esetében, városi szinten a következők szerinti a tüzelőanyagigény:

tüzelőanyag megnevezése ellátandó háztartás (db)
1. tűzifa 466
2. fűtőolaj 1
3. brikett/pellet 14
4. szén 15
5. propán-bután palackos gáz 26
összes háztartás: 522

A pályázó a felsorolt tüzelőanyagok bármelyikének eladására tehet részajánlatot (vagy akár az összes részre is). Az ajánlattétel formája: a jelen felhívás 1. számú melléklete szerinti pályázati lap megfelelő részének kitöltése. (A pályázati lap elején lévő, a pályázó azonosítását jelentő adatok rögzítése kötelező, a további 1–5. részajánlati lehetőség közül – értelemszerűen – csak azt/azokat tölti ki a pályázó, melyre/melyekre ajánlatot tesz.)
A pályázó úgy alakítsa ki a pályázati lapon (1. sz. melléklet) megjelölt ajánlatát, hogy az számára fedezetet nyújtson a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett költségére és ráfordítására. Ez a szerződés időtartama alatt nem változhat, függetlenül bármely tényezőtől (beleértve természetesen az inflációt és az árfolyamváltozásokat is).

A tüzelőanyagok közül az előzőekben megjelölt öt részajánlati körből az 1–4. esetében a pályázó a pályázati lap megfelelő részében jelölje meg azt a kilogramm mennyiséget, melyet 12.000 Ft ellenében értékesíteni tud. Az 5. rész vonatkozásában pedig a kétfajta töltettömeg árát kell a pályázónak megadnia.

A tüzelőanyagokkal minőségével kapcsolatos paraméterek:
1. tűzifa: - fajtája: tölgy, gyertyán, bükk, csertölgy
- hasított, aprított állapotúnak (hosszúsága maximum: 33 cm, szélessége, átmérője maximum: 20 cm)
- nedvességtartalma maximum 20 %-os
2. fűtőolaj: a Magyar Szabvány szerinti előírások betartása
3. brikett/pellett: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy konkrétan milyen terméket ajánl meg
4. szén: e részajánlati körben a pályázó a pályázati lapon köteles megjelölni azt, hogy konkrétan milyen terméket ajánl meg.
5. propán-bután palackos gáz: e részajánlati körben a pályázónak a 11,5 és a 23 kg töltettömegű palackok árára is javaslatot kell tennie.

A teljes anyag a csatolmányban megtalálható!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
tuzeloanyagbeszerzes.pdf

A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. A levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk.

Nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk.

Részletek a csatolt dokumentumban.

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Futs_hosszu.pdf

Közélet [2019. február 18., hétfő]

Vác Város Helyi Választási Iroda vezetőjének 2/2019.(II.18.) határozata

Vác város területén a 2019. évi Európa Parlament tagjainak választásán alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdés alapján e határozat mellékleteként állapítom meg.

A Ve. 78. §-ának rendelkezése szerint Vác városában a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a Madách Imre Művelődési Központban, 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63. szám alatt kijelölt szavazókörben szavazhatnak.

Határozatomat a helyben szokásos módon a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (2600 Vác, Március 15. tér 11.), valamint a városi honlapon (www.vac.hu) tizenöt napra közzéteszem.

A határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetőjének címzett fellebbezés nyújtható be a Váci Helyi Választási Iroda vezetőjénél személyesen, levélben (2600 Vác, Március 15. tér 11.), telefaxon (27/513-414) vagy elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu).
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. február 18. napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. március 5-én 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.


I N D O K L Á S

A szavazóköröket a Ve. 77. § (1)-(2) bekezdésében, a 78. §-ában, a 165. § (1)-(2) bekezdésében, a 166. §-ában foglaltak figyelembe vételével alakítottam ki.

A Ve. 77. § (1) bekezdése előírja, hogy a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal úgy állapítja meg, hogy egy szavazókörre mintegy 600 legfeljebb 1500 a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A Ve. 77. § (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

A Ve. 78. § szerint a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak. A Ve. 165. § (1) bekezdésének a)-c) pontja szerint a szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a választópolgárok számára jól megközelíthető legyen, garantálja a választópolgárok befolyásolástól mentes joggyakorlását, biztosítsa a szavazatszámláló bizottság zavartalan működését.
A Ve. 165. § (2) bekezdése szerint a szavazóhelyiség nem lehet olyan épületben, amely – részben vagy egészében – jelölt vagy jelölő szervezet használatában van. A Ve. 166. § minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell.

Határozatom a hivatkozott jogszabályhelyeken alapul. A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 234 § (1)-(2) bekezdése, az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján adtam tájékoztatást.

A szavazókörök kialakításáról szóló határozatot a helyben szokásos módon Vác város honlapján a Ve. 80. §-ában előírtak alapján tettem közzé.

Vác, 2019. február 18.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző, HVI vezető


Záradék:
Jelen határozatot 2019. február 18. napján Vác város honlapján (www.vac.hu), valamint a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétettem.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző, HVI vezető

Közélet [2019. február 18., hétfő]

Te Szedd! akció – 2019. március 18-24.

2019-ben immár VIII. alkalommal kerül megszervezésre a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! akció. Magyarország legtöbb önkéntest mozgósító környezetvédelmi akciója 2019. március 18-24. között kerül megszervezésre, amely idén a Fenntarthatósági Témahét köré szerveződik.
Idén is hívunk és várunk a TeSzedd! akcióban való részvételre, amelyhez február 18-tól március 3-án éjfélig lehet – a www.teszedd.hu weboldalon – csatlakozni. Itt a jelentkezéssel, regisztrációval kapcsolatos valamennyi információ megtalálható.
Az idei akció előkészítése során is várjuk koordinátorok jelentkezését, valamint az általuk létrehozott találkozási pontokhoz önkéntesek csatlakozását! Idén is lehet létrehozni nyílt és zárt találkozási pontokat.
A környezetünkre való odafigyelés, összességében a felelős környezettudatos gondolkodás ma már természetes elvárásnak számít mindannyiunk felé. Ezért is szervezzük meg a TeSzedd! akciót évről évre és hívunk most is, hogy mutassunk jó példát ezzel is környezetünknek, mutassuk meg, hogy fontos számunkra a szép, tiszta környezet és hajlandóak is vagyunk tenni ezért! Természetesen idén is mi, a szervezők gondoskodunk az akció során összegyűjtött szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról.
Az akcióval kapcsolatban bővebb információ található a www.teszedd.hu weboldalon, a TeSzedd! lépésről lépésre oldalon, vagy a Gyakran Ismételt Kérdések között. Ha kérdésedre választ nem találsz, fordulj a TeSzedd! ügyfélszolgálatához, ahol munkatársaink az info@teszedd.hu e-mail címen, illetve a 06-80-900-372-es – ingyenesen hívható - telefonszámon az érdeklődők rendelkezésére állnak.

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2019. február 18., hétfő]

Vácott született váci lakosok

Farkas Ádám és Cserpán Beáta Ildikó gyermeke: Napsugár /Vác/
Berczki Károly és Kertesi Alexandra gyermeke: Olivér /Vác/
Holecz Péter és Gorcza Szandra gyermeke: Emili /Vác/

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2019. február 18., hétfő]

Házasságot kötött váciak

Talpas Norbert és Varga Dóra /Vác/
Csiri Károly és Molnár Anita /Vác/

Feladó: Városháza

Oláh Józsefné sz: Pásztor Erzsébet /1948/ Vác
Simák Pál /1944/ Vác
Kiss Botond /1994/ Vác
Sándor Ferencné sz: Dömény Mária /1925/ Vác
Gellai Zoltánné sz: Gáspár Katalin /1942/ Vác
Makra Andrásné sz: Papp Ilona /1938/ Vác

Feladó: Városháza

Közélet [2019. február 18., hétfő]

Lakossági tájékoztató – Avar és kerti hulladék hasznosítása

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 30/2006. (VI. 26.) sz. rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § -a alapján:

Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes avar és kerti hulladékot (a továbbiakban együtt: kerti hulladék) elsősorban vagy helyben történő komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató általi elszállítással hasznosítani kell.

Utóbbi keretében háztartásonként legfeljebb 10 db zöldhulladékos zsákot, valamint legfeljebb 1 köbméternyi, kötegelt gallyat szállítanak el (a kötegelt ágak átmérője max. 6 cm, hossza max. 150 cm lehet).

Fentiektől eltérően a kerti hulladék kivételesen indokolt esetben a rendeletben foglaltak szerint égetéssel semmisíthető meg a rendelet 5. § bekezdéseinek betartásával:
(1) Nyílt téren csak kiskerti, növényi eredetű hulladékot lehet égetni.
(2) A kerti hulladékok égetése kizárólag október 15. és november 30., valamint március 15. és április 30. közötti időszakokban, hetente kétszer, szerdai és szombati napokon (amennyiben nem ünnepnap) délelőtt 9-12 óra és délután 14-17 óra között engedélyezett. Ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter távolságra legyen.
(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről (pl. oltóvíz, homok, stb.).
(5) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
(6) Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves kerti hulladék) égetni nem szabad. Túlzott füst, illetve koromképződés esetén a tüzet el kell eloltani és a levegőszennyezést meg kell szüntetni.
(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a (2) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél esetén.
(8) A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető.
(9) A kommunális és ipari hulladékok nyílttéri égetése szigorúan tilos. A zárt térben történő hulladékégetés csak a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével lehetséges a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet határértékeinek betartásával.
(10) A kommunális és ipari eredetű hulladékokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. előírásai szerint kell kezelni, hasznosítani illetve ártalmatlanítani, figyelembe véve a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat.
(11) Az égetés végén meg kell győződni róla, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 30/2006. (VI. 26.) sz. rendelete az alábbi linken érhető el:
http://www.vac.hu/docs/30._avar__kerti_hulladekok_nyilt_egeteserol.pdf

Feladó: Városháza

Közélet [2019. február 18., hétfő]

A februári testületi ülésről jelentjük

A februári képviselő-testületi ülés legfontosabb napirendi feladataként a döntéshozók elfogadták a város 2019-es költségvetését.

Az ülés előtt a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek a többek között a Vác és Vidéke Ipartestület újjáélesztésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett, hosszú időn át a szervezet ügyvezető titkáraként, majd elnökségi tagjaként tevékenykedő, közelmúltban elhunyt Késhegyi László emléke előtt.
A város 2019-es költségvetéséről szóló határozat értelmében a bevételi- és kiadási főösszeg kerekítve 11,3 milliárd forint.
Felújítási célokra saját forrásból valamivel több mint 193 millió forintot irányoz elő a költségvetési rendelet. Néhány kiemelkedő tétel: Gombási út Szederfa sor - Kiszsobrák utca közötti szakaszának félpályás felújítása beszakadás miatt (48 millió forint), Deákvári főtér, Naszály utca - Negyvennyolcasok utca közötti útfelújítása (40 millió forint), Althann M. utca útfelújítása (26 millió forint), önkormányzati intézmények rendkívüli gépészeti felújításai (20 millió forint), kerékpárút felújítás (15 millió forint), Görgey utca 13. alatti ingatlan épületfelújítása (11,5 millió forint), óvodák tetőfelújítása, útfelújításokat szolgáló tartalékkeret (egyaránt 10 millió forint).
Beruházási kiadásokra - a nagyrészt állami forrású kiemelt fejlesztésekre elnyert összegekkel együtt - valamivel több mint négy és fél milliárd forint keretösszeg szerepel a költségvetésben. Az elsősorban önkormányzati pénzkeretből tervezett munkák közül kiemelkedő tételek: Damjanich téren lámpás gyalogos-átkelőhely létesítése (26 millió forint), Felső Törökhegyi út közvilágítása két ütemben (5 + 5 millió forint), Kosdi úti körforgalom kialakítása, a terület tulajdonba vétele függvényében (8 millió forint), az Árpád-fejedelem iskolánál parkoló építése (7,5 millió forint), Ambró F. utca közvilágítása (6,5 millió forint), kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesítése és közvilágítással történő ellátása a Köztársaság úton, a Liszt Ferenc sétányon és a Zeke utcában (6 millió forint), csapadékcsatorna, víznyelők átkötése szennyvíz hálózatról (6 millió forint), Halász-köz egyesített csatorna szétválasztása (5,5 millió forint).
Pető Tibor alpolgármester előterjesztése alapján a grémium döntést hozott a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a határozat értelmében törlik a gépi eszközök parkolási tilalmát egy kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánított belvárosi területen.
Elfogadta a testület a Váci Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Ugyancsak jóváhagyta a grémium a Madách Imre Művelődési Központ múlt évi munkáját összegző tájékoztatót.

Feladó: Városháza