Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Pályázatok [2003. április 5., szombat]

Első lakáshoz jutók támogatása

F E L H Í V Á S


első lakáshoz jutók támogatására
Vác Város Önkormányzata a 13/2000. /V.12./ számú önkormányzati rendeletben szabályozott jogosultsági feltételek mellett anyagilag támogatja a szociálisan arra rászoruló, váci állandó lakosú családokat a városban történő első lakás megszerzéséhez.


A helyi támogatás kamatmentes kölcsön nyújtásával történik.

-Támogatás iránti igényt a Vácon legalább két éve állandó bejelentett és életvitelszerűen itt tartózkodó családok nyújthatnak be.

-Kölcsön iránti kérelmet csak konkrét, megjelölt lakás megszerzéséhez lehet benyújtani.


Kölcsön nyújtható:

-lakásépítés esetén önálló lakás létrehozásához, jogerős építési engedély alapján a használatbavételi engedély kiadásáig.

-lakástulajdon vétellel történő megszerzéséhez érvényes adás-vételi szerződés alapján a vételár teljes összegének kifizetéséig, illetve a tulajdonjog ingatlannyilvántartás bejegyzéséig.

-a nem lakás céljára létesített épület lakás céljára történő átalakításáig jogerős építési engedély birtokában a használatbavételi engedély kiadásáig.


A kölcsön összegét a Lakásügyi Bizottság egyénenként állapítja meg, de annak összege pályázóként az 500 ezer forintot nem haladhatja meg.

A kölcsön az egyéb feltételek fennállása esetén is csak akkor adható, ha a pályázónak, házastársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának a pályázat benyújtásakor nincs és ezt megelőzően sem volt lakástulajdona.
< br>
A támogatás további jogosultsági feltételeiről ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán adnak felvilágosítást, ott szerezhető be a formanyomtatvány is.

A támogatások benyújtása folyamatosan történik.

Feladó: Lakásügyi Bizottság

Email: szervezes@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Pályázatok [2003. április 1., kedd]

PÁLYÁZAT FŐIGAZGATÓI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot ír ki a Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatói állás betöltésére az alábbi feltételekkel:

-egyetemi végzettség, amely: orvostudományi egyetem, vagy állam- és jogtudományi egyetem, vagy közgazdaságtudományi egyetem,

-egészségügyi menedzseri képesítés,

-egészségügyi intézményben szerzett minimum 10 éves szakmai gyakorlat,

-minimum 5 éves vezetői gyakorlat,

-büntetlen előélet (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)

-magyar állampolgárság,

-orvos pályázat esetén MOK tagság,

-részletes személyes és szakmai önéletrajz,

-az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

-a képesítést igazoló oklevél vagy annak másolata,

-angol vagy német nyelvismeret.


A pályázat benyújtásának határideje: 2003. április 7. hétfő

A pályázat benyújtásának helye: Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének címezve,
Vác Város Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Az álláshely a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

A vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázónak a magasabb vezetői pótlék nélküli bérigényét.


Egyéb tájékoztatás:

- az intézmény részt vesz az adósságenyhítési programban,

- rekonstrukció III. üteme folyamatban, nagyságrend 700.-millió forint.

Feladó: Vác Város Önkormányzata

Email: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Pályázatok [2003. április 1., kedd]

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, haszonbérbe adása

Vác Város Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Osztálya
pályázatot ír ki a megnevezett területek önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanjainak értékesítésére, haszonbérletbe adására:

Bácska dűlő - Papvölgy dűlő - Törökhegy dűlő - Derecske dűlő - Székhegy dűlő,
Sejce dűlő és környéke - Egyházmöge dűlő - Grónár dűlő - Körtvélyes dűlő - Sánc dűlő - Pincevölgy dűlő,
Diósvölgy dűlő - Hermány dűlő - Ispinyér dűlő - Nyulas dűlő - Patakvölgy dűlő.


Pályázatok elbírálása:

-haszonbérlet esetén: jelentkezés sorrendje,

-értékesítés esetén: a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján


Hasznosítás módja: növénytermesztés, állattenyésztés


További információ: Polgármesteri Hivatal fsz.15. sz. irodája
Tel: 27/513-468

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Kapcsolódó hír:

Pályázatok [2003. április 1., kedd]

A Szociális és Egészségyi Bizottság pályázata

Vác város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága pályázatot ír ki a városban tanuló ifjúságot érintő betegségmegelőző, egészségmegőrző /primer prevenciós/ programok támogatására.
Pályázhatnak a városban már korábban is ilyen tevékenységet folytató elsősorban váci székhelyű alapítványok, egyesületek, egyéb non profit civil szervezetek, amelyek városi költségvetési támogatásban nem részesülnek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
-a szervezet eddigi tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolót,
-a tervezett program részletes szakmai leírását,
-a program részletes költségvetési tervezetét, megjelölve benne a saját
forrást,
-a szervezet bejegyzését igazoló bírósági okmány fénymásolatát,
-a szervezet bankszámla számát.
Minden nyertes pályázó az elnyert összeg felhasználásáról köteles beszámolni a Szociális és Egészségügyi Bizottság felé.
Beszámolási kötelezettség határideje: a program befejezésétől számított 30 napon belül.
Az előző évi pályázaton nyertes civil szervezet, mely az összeg felhasználásáról a szakmai beszámolót elmulasztotta jelen pályázaton nem indulhat.
A pályázati összeg a tevékenység költségvetésének maximum 80 %-a lehet.
Benyújtás határideje: 2003. április 30. a Polgármesteri Hivatal /Vác, Március 15. tér 11./ címére a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke részére.
A pályázat elbírálásáról minden pályázót írásban értesítünk.

Feladó: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Kapcsolódó hír:

Pályázatok [2003. április 1., kedd]

Váci Polgárok Egészségéért

VÁCI POLGÁROK EGÉSZSÉGÉÉRT


Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége célkitűzéseivel összhangban a Váci Polgárok Egészségéért Egyesület Vác Város Önkormányzatának támogatásával, az ÁNTSZ Vác Városi Intézetének szakmai irányításával a városban tanuló fiatalok egészségmegőrzése, egészségfejlesztése érdekében a közeljövőben az alábbi programokat szervezi:

2003. március 31-április 1. Kortársképző tanfolyam alkohol prevenció témakörben, középiskolások
számára.


2003. április 2-3. Kortársképző tanfolyam egészséges táplálkozás, fittness témakörben,középiskolások részére.
A képzések helyszíne az Egészséges Közösség Központ, Vác, dr. Csányi L. krt. 47. I. emelet. A tanfolyamra a középiskoláknak megküldött tájékoztatók alapján az iskolaigazgatóknál lehet jelentkezni.

Feladó: Egészséges Közösség Központ

Csatolt dokumentumok:
none

Pályázatok [2003. március 31., hétfő]

VAGYONHASZNOSÍTÁSI OSZTÁLY ÉRTÉKESÍTÉSRE HIRDETI

Vác Város Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya,
ÉRTÉKESÍTÉSRE HIRDETI


a Vác Buki sor, Hajlék u., Elnök u., Kiskúti árok által határolt


1962/17 hrsz-ú 300 m2

1962/18 hrsz-ú 298 m2

1962/19 hrsz-ú 295 m2

1962/20 hrsz-ú 298 m2

1962/21 hrsz-ú 328 m2

építési telkeket - közműhálózatra kötési lehetőséggel.


Beépítésre vonatkozó előírások:

Beépítési mód: oldalhatáron álló
Beépítési százalék: max. 40%

5 éves beépítési kötelezettség

Induló vételár: 7.000.-Ft/ m2

Licitlépcső: 100.-Ft/ m2

Bánatpénz: 150.000.-Ft/ingatlan


A pályázat benyújtása: Az ingatlan helyrajzi számának megjelölésével Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályán


A pályázat beadási határideje: 2003. április 28. (hétfő) 18 óra


Versenytárgyalás helye: Polgármesteri Hivatal Vác Március 15. tér 11.


Versenytárgyalás időpontja: 2003. április 30. (szerda ) 9 óra

Versenytárgyaláson való részvétel feltétele: Bánatpénz befizetésének igazolása; Résztvevő személynek illetve társaságnak hitelt érdelmlő igazolása

Szerződéskötés feltétele: A vételár egyösszegű megfizetésének igazolása


További információ: Polgármesteri Hivatal fsz . 14., 15. sz. iroda Tel.: 27/513-439, 27/513-468

Feladó: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztálya

Kapcsolódó hír:

Vác Város Önkormányzata bérbeadásra hirdeti
(5 év határozott időre)
vendéglátás, kereskedelem vagy szolgáltatás céljáraa Vác, Nagymező u. 1-5. sz. alatti volt "Kis Kínai" Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás célú helyiséget.


A helyiség jellemzői:


Alapterület: 103m2 - üzlettér, kiszolgáló helyiségek, szociális részek hrsz.: 4518/11-A-46


Műszaki állapot:

- jelen állapotnak megfelelően


- közművekkel ellátott


- a tevékenység folytatásához szükséges kialakítás a bérlő költségeA bérleti jog megváltásának induló licitára: 700.000,-Ft + ÁFA


Licitlépcső: 50.000,-Ft + ÁFA


Bánatpénz: 70.000,-Ft

A bérleti díj mértéke: 9.500,-Ft/m2/év + ÁFA
A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik, először 2004. évben.


Megtekintés időpontja: 2003. február 18. 09-10 óráig.


A pályázatok benyújtásának módja: írásban, tevékenységi kör megnevezéssel a Polgármesteri Hivatal, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail címre.Pályázatok benyújtásának határideje: 2003. március 05. 16 óra; helye: Polgármesteri Hivatal


Versenytárgyalás időpontja: 2003. március 10. 09 óra.

Versenytárgyaláson az vehet részt, aki
- a bánatpénz befizetést igazoló csekket a versenytárgyaláson bemutatja
- személyét illetve az általa képviselt társaságot hitelérdemlően igazolja


További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon.

A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
none

Pályázatok [2003. január 24., péntek]

Pályázat szociális bérlakásra

Vác Város Önkormányzat pályázatot hirdet az alábbi
Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakás
5 év határozott idejű bérbeadására


a Vác, Kölcsey F. u. 19. IV/1. sz. alatti 2 szoba (52m2) alapterületű lakást.

Jellemzői: összkomfortos, távfűtéses


Lakbér: 5.525,-Ft/hó


külön szolgáltatás: takarítás - 500,-Ft/hó; felvonó - 300,-Ft/hó; kaputelefon - 50,-Ft/hó; összesen: 6.375,-Ft/hó
Távhő díjak: fűtési alapdíj: 3.787,-Ft/hó (egész évben); fűtési díj: 8.167,-Ft/hó/idény (X.15-IV.15); melegvíz hődíja: 227,-Ft/lm3 + melegvíz vízfogyasztása Th-i képviselő számlája alapján


Lakás megtekintésének időpontja: 2003. február 13. 09 - 10- ig.


Műszaki állapot: rendeltetésszerű


A pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon (Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)Pályázat benyújtásának határideje: 2003. február 28. 12 óráig.
A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázó értesítést kap.


További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.

A hirdetés és a pályázati formanyomtatvány letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
Lakberny.doc

Pályázatok [2003. január 9., csütörtök]

Pályázat szociális bérlakásra

Vác Város Önkormányzat pályázatot hirdet az alábbi
Önkormányzat tulajdonában álló szociális bérlakások
5 év határozott idejű bérbeadására

1.) Vác, Kölcsey F. u. 19. VI/6. sz. alatti
2 szoba (52m2) alapterületű összkomfortos lakás.

Jellemzői: összkomfortos, távfűtéses

Lakbér: 5.525,-Ft/hó
külön szolgáltatás: takarítás - 500,-Ft/hó, felvonó - 300,-Ft/hó, kaputelefon- 50,-Ft/hó - összesen: 6.375,-Ft/hó

Távhő díjak: fűtési alapdíj: 3.787,-Ft/hó ( egész évben ); fűtési díj: 8.167,-Ft/hó/idény (X.15-IV.15); melegvíz hődíja: 227,-Ft/légm3 + melegvíz vízfogyasztása Th-i képviselő számlája alapján

Lakás megtekintésének időpontja: 2003. január 30. 09 - 10 ig.2.) Vác, Rádi út 14. III/2. sz. alatti
1 szoba (36m2) alapterületű komfortos lakás.
Jellemzői: komfortos, egyedi gázfűtéses
Lakbér: 3.420,-Ft/hó

Lakás megtekintésének időpontja: 2003. január 30. 10.30 - 11.30-ig.


Műszaki állapotuk: rendeltetésszerűA pályázat benyújtásának módja: Formanyomtatványon - lakásonként (Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában átvehető)


Pályázatok benyújtásának határideje: 2003. február 14. 16 óráig.


A pályázatokat a Lakásügyi Bizottság a határidőt követő ülésen bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő pályázók értesítést kapnak.


További információ a Polgármesteri Hivatal 11. sz. szobájában, vagy a (27) 513-461 sz. telefonszámon kérhető.


A hirdetés és a pályázati formanyomtatvány letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Vác Város Önkormányzat
pályázatot hirdet piaci alapon az alábbi felújított bérlakások
5 év határozott idejű bérbeadására, induló licitárralVác, Március 15. tér 27.:


fsz. 1. 1 szoba / 41m2 / 30.000,-Ft/hó;


fsz. 2. 2 szoba / 60m2 / 40.000,-Ft/hó;


fsz. 3. 1 szoba / 32m2 / 25.000,-Ft/hó;


fsz. 4. 2 szoba / 50m2 / 35.000,-Ft/hó.Licitlépcső: 1.000,-Ft/hó


Kaució: 3 havi bérleti díjat köteles megfizetni a bérleti jogot elnyerő.


Lakások megtekintésének időpontja: 2003. január 10. 09-10 óráig


Pályázat benyújtásának módja: írásban, a Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Osztályának címezve, név és lakcím megjelölésével, vagy a vho@varoshaza.vac.hu e-mail-re .


Pályázatot benyújthat: aki a pályázat kiírásakor váci lakos.


Pályázat ledási határideje: 2003. január 27. 18-óraVersenytárgyalás időpontja: 2003. január 29. 09-óra; helye: a Polgármesteri HivatalInformáció a (P.H.) 11. sz. szobában, Tel: (27) 513-461 sz.

A hirdetés letölthető a www.vac.hu honlapról.

Feladó: Városháza - Vagyonhasznosítási Osztály

Email: vho@varoshaza.vac.hu

Csatolt dokumentumok:
none

<<   1 ...  128 129 130 131 132 ...  133   >>