Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2018. október 19., péntek]

Az októberi testületi ülésről jelentjük

Az októberi ülés egyik legfontosabb napirendi pontjaként a képviselők vázlatosan megismerhették a barokk belváros fejlesztésére és a múzeumnegyed kialakítására vonatkozó tanulmányterveket.

Az ülés elején a testület gratulált Manajló András festőművésznek, aki elnyerte a Pro Kultúra Minoritate kitüntetést.
Mint ismeretes, a kormány határozata alapján Vác négy milliárd forint forráshoz juthat a turisztikai attraktivitás, vagyis az idegenforgalmi vonzerő növelését célzó beruházásokhoz, az összegből három milliárd a barokk belváros fejlesztésére, egy milliárd múzeumnegyed kialakítására fordítható.
Az önkormányzat és a Magyar Turisztikai Ügynökség folyamatos egyeztetései révén jön létre a projekt támogatási szerződése.
Az önkormányzat 2016. áprilisában szerződést kötött az SOS Bt-vel, mely szervezetnek két átfogó tanulmány elkészítése volt a feladata annak érdekében, hogy megkezdődhessenek az érdemi tárgyalások az MTÜ-vel a kormányhatározatban megjelölt célok megvalósítása érdekében.
Nos, immár mindkét tanulmány a Magyar Turisztikai Ügynökség asztalán van, tehát elkezdődhet a tervezés-előkészítés következő szakasza.
Mint az ülésen megfogalmazódott, Vácott vannak attrakciók, most az a cél, hogy úgymond turisztikai termékké lehessen fejleszteni azokat.
Az alapvetés az, hogy a turisztikai vonzerő fejlesztésének középpontjába a Memento Mori kiállítást célszerű állítani mint nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló attrakciót, a múzeumi negyed és a barokk belváros fejlesztését e köré érdemes építeni.
Csak néhány elképzelés a tervezett fejlesztések közül: a múmiák és a hozzájuk kapcsolódó leletanyag kiállítóterének jelentős bővítése, a gyerekek érdeklődésére számot tartó élménymúzeum kialakítása, látogatóközpont létrehozása, a görög templom állagmegóvása úgy, hogy a torony kilátóként szolgálhasson, a börtönmúzeum bevonása a kínálatba.
A napirend tárgyalását lezárva a testület - köszönetét kifejezve a készítőknek - tudomásul vette a tanulmánytervekről szóló tájékoztatót.
A jelentősebb beruházásokról szóló tájékoztató tárgyalása során egyebek mellett kiderült: hosszas tárgyalások után úgy tűnik, hogy a város közútkezelői jogot kap a Kosdi út és a Telep utca kereszteződésére vonatkozóan, ami nagyban segítheti, hogy mielőbb megvalósulhasson az ide tervezett körforgalom.
A képviselő-testület elfogadta a város környezeti állapotáról szóló jelentést, mint ahogy a nemzetiségi önkormányzatok idei munkájáról szóló beszámolókat is.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség mielőbb szeretné megindítani a közbeszerzési eljárást a liget határába tervezett vizes sportok háza megvalósítása érdekében, és ehhez kapcsolódóan támogatásért folyamodtak a váci önkormányzathoz, mivel a beruházás kalkulált költsége jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a város - kerekítve - legfeljebb bruttó harmincegy és fél millió forint erejéig forrást biztosít a célra - sikeres közbeszerzés lefolytatását követően, a 2019-es költségvetés terhére.
A testület jóváhagyta a váci 7009/1, 7009/13, 7009/30, 7009/42 helyrajzi számú (természetben a Vác déli területén lévő) utak ingyenes ajándékozás keretében történő átvételét, továbbá felhatalmazták a polgármestert a szerződéstervezet végleges aláírására.
Zárt ülésen eldőlt, hogy az önkormányzat támogatja a jelenlegi intézményvezető, Szalárdi Attila pályázatát a Juhász Gyula Általános Iskola igazgatói posztjára, javasolják kinevezését a fenntartónak.

***

Hirdetmény

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. október 18.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 37/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.(II.23.) sz rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.499.209 eFt.
- 38/2018.(X.19.) sz. rendeletmódosítás – a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről
A „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím szabályainak pontosítása szükségessé vált.
- 39/2018.(X.19.) sz. rendeletalkotás – a váci 20919/1 hrsz-ú kivett, útból 2841 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről
A Grónár dűlőben lévő 20919/1 hrsz-ú földút felső szakaszának környező területei magántulajdonban vannak, így a földrészletek megközelítését szolgáló utat csak a
földtulajdonos tudja használni.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.

Vác, 2018. október 19.

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Országos Állat- és kirakodóvásár Vácon

2018. október 21-én országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 6-13 óráig.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
facebook.com/ váci vásár
e-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 18., csütörtök]

Lakossági tájékoztató forgalomelterelésről

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy október 23-án, a nemzeti ünnep városi megemlékezésének programjához igazodva a hatóság 10-12 óra között lezárja a gépjárműforgalom elől a fegyház és a Dózsa György út 54. közötti útszakaszt, 16.45-17.45 között a Március 15. teret, valamint 18.45-19.15 között a Konstantin teret a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, a Konstantin tér 1-5. és a püspöki palota előtt.
Az intézkedés miatt megértésüket és türelmeket kérjük!

Feladó: Városháza

Megjelent az LTP betéteket szabályozó törvényjavaslat, miszerint a törvény hatálybalépését követően

-az új LTP betéti szerződésekre megszűnik az állami támogatás,
-a meglévő szerződések nem hosszabbíthatóak meg, nem módosíthatóak, nem darabolhatóak.


A törvénymódosítást kivételes eljárásban holnap tárgyalják, a zárószavazás után Áder János aláírása után, leghamarabb akár már szerdán életbe léphet a módosítás.

https://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/holnap-dont-is-a-parlament-lehalt-a-fundamenta-honlapja.3.301312.html

Feladó: Városháza

Az afrikai sertéspestis (továbbiakban: ASP) hazai vaddisznókban történt megállapításai valamint az európai országok ASP járványhelyzetének gyors és drámai romlása miatt fokozott a veszélye annak, hogy a vírus átterjed a házisertés állományokra is.

A sertés állományokat kötelező bejelenteni az illetékes járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálynál. Kérem, amennyiben sertést tart, úgy szíveskedjék a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Osztálynál (továbbiakban: Osztály), mint az illetékes Hatóságnál bejelentkezni, hogy nyilvántartásba vehessük!

Amennyiben tudomása van a környezetében olyan sertéstartóról, aki esetleg nem szerepel nyilvántartásunkban kérem, hívja fel a figyelmét bejelentkezési kötelezettségére.

Mai naptól számított 14 napig lehetősége van jogkövetkezmények nélkül bejelenteni a sertéstartást Osztályunknál.

Felhívom a figyelmét, hogy annak a sertéstartónak az állománya, aki jogszabályi kötelezettségének nem tesz eleget, járványhelyzet esetén állami kártalanítás nélkül kerül leöletésre!

Elérhetőségeink: PMKH Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2600 Vác, Káptalan u. 1.-3.
06-27-502-676, 06-20-556-6411, vac-elelmiszer@pest.gov.hu
ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, péntek 09-12 óra

Amennyiben Osztályunkat nem tudja felkeresni, úgy települése Önkormányzatának Jegyzőjén keresztül szíveskedjék eljuttatni adatait (Név, cím, telefonszám) Osztályunkhoz.

Köszönöm szíves együttműködését!

Dr. Maruszki Gábor
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Dr. Kurucz Marianna
járási főállatorvos

Feladó: Városháza

A hidegebb időjárás miatt több háztartásban is befűtenek a napokban. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:

• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet.

• A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást.
A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprőipari ügyfélszolgálatot.

• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-utánpótlás.

• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek.

• Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.

• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

(Forrás: BM OKF)

Feladó: Városháza

Közélet [2018. október 12., péntek]

FELHÍVÁS - Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Névadományozási Munkacsoportja 2018. október 01-én megtartott ülésén megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a mellékletben csatolt közterületi névváltoztatásokat, illetve új közterület elnevezéseket.

A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012. (XI.23.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (9) bekezdése szerint: „A névadással, továbbá névváltoztatással érintett ingatlantulajdonosok véleményét minden esetben előzetesen ki kell kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell. Az ingatlantulajdonosok véleménye nem bír kötelező erővel a Képviselő-testület végleges döntésére.”

Fentiek értelmében tisztelettel felkérem az érintetteket, hogy a mellékletben található közterületi új elnevezéseket, illetve közterület névváltozásokat véleményezzék. Kérem, hogy észrevételeiket személyes adataik és a névváltozással, illetve új elnevezéssel érintett ingatlan adatainak megadásával nyújtsák be 2018. november 10-ig a Főépítészi Osztály részére.

Vác, 2018. október 08.

Tisztelettel:
Breczné Zsigmond Jolán
főépítész

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

Közélet [2018. október 11., csütörtök]

Fördős Attila polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón a zöldhulladék elszállítással, a Kosdi útra tervezett körforgalommal, a Vásár téri épületorzók bontásával és a főtéri ideiglenes jégpálya építésének előkészítésével kapcsolatban is tájékoztatást adott.

A polgármester köszönetet mondott a Szervezési és Tájékoztatási Osztálynak és a közreműködőknek az Aradi Vértanúk Emléknapja városi megemlékezése méltó megrendezéséért.

- A testvérvárosi kapcsolat negyed százados jubileuma alkalmából népes delegációval képviseltük városunkat Donaueschingen kiemelkedő jelentőségű, vásárral és szórakoztató fesztivállal színesített hagyományos őszi eseményén. Öröm, hogy nagy sikerrel mutatkozhatott be a rendezvényen a Forte Fotóklub Vác. A látogatás váci termelők bemutatkozására is lehetőséget adott, öt standon mutathatták be portékáikat - emelte még ki Fördős Attila az utóbbi hetek eseményei közül.

Említést tett az erdélyi testvérvárosból, Székelyudvarhelyről érkezett kórus két koncertjéről is.

A polgármester a félreértések elkerülése végett megerősítette, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ütemterv szerint folytatja a zöldhulladék elszállítását.
- Miután a regionális feladatokat ellátó, nem váci társaság közleményt adott ki, miszerint felfüggeszti illetékességi területén a zöldhulladék elszállítást, sajnos számítanunk kell arra, hogy a környező településekről sokan hozzánk hozzák majd az ilyen jellegű hulladékot, ami új kihívást, nagy terhet jelenthet - mondta Fördős Attila.

A városvezető ismertette, hogy tovább folytatódnak az egyeztetések a Kosdi út - Telep utca kereszteződésébe tervezett körforgalom kiépítésének engedélyeztetése érdekében.

- Fontos előrelépés, hogy a Vásártér területéről eltűnnek az épülettorzók, amelyek egyrészt omlásveszéllyel fenyegettek, másrészt járványveszéllyel is számolni kellett. Előre kellett sorolni a terület rendezését, már csak a lakosság részéről jelzett igény alapján is - emelte ki a polgármester.

Fördős Attila elmondta még: a tervek szerint az előttünk álló téli időszakban is lesz ideiglenes jégpálya a főtéren, megkezdődtek az ezzel kapcsolatos egyeztetések.

Feladó: Városháza

Településrendezési eszközök módosítási eljárását folytatja az Önkormányzat - településrendezési szerződés keretében – a következő településrészen:

A Keszeg utca-Paduc utca-2. számú főút-Harcsa utca által határolt tömbben az előkerti építési határvonal módosítása

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Honlapján a „Hírek” menüpontban a Településrendezési tervmódosítások” cím alatt, és ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi irodán (emelet 114/B ajtó) a tárgyhoz kapcsolódóan a következő dokumentáció tekinthető meg 2018. október 08-tól; továbbá a város Honlapján a „Hírek” menüpontban a „Településrendezési tervmódosítások” cím alatt

„Helyi Építési Szabályzat módosítása – A Paduc utca - Keszeg utca - Harcsa utca - Sügér utca által határolt terület, építési mutatóira vonatkozóan”.

Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2018. október 19.-éig juttassák el az alábbiak szerint:
1. e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
2. postán, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályához.

Vác, 2018. október 08.

Tisztelettel:
Fördős Attila sk.
polgármester

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
Vac_mod_180924.pdf

<<   1 ...  5 6 7 8 9 ...  564   >>