Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. március 18., hétfő]

Tisztelet a szabadságharc hőseinek

Az önkormányzat és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében az idén is a megszokott forgatókönyv szerint emlékezhettek meg a résztvevők Vácott az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, tiszteletet adva a hősöknek.

A forradalom kirobbanásának 171. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat ezúttal is a Báthori utcai Petőfi-emléktáblánál kezdődött, ahol a Váci Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adtak műsort.
A folytatásban a helyi sajtó képviselői ismét koszorúzásra várták a résztvevőket Deákváron, a Landerer-emléktáblánál.
Nem maradt el a szokásos történelmi játszóház sem: a művelődési központ rendezvényén csákókat, kokárdákat és más, az ünnephez illő jelkép értékű emlékeket készíthettek a gyerekek.
A nemzeti ünnep váci eseménysorozatának hagyományosan a kora délutáni Kossuth téri toborzó az egyik kiemelkedő állomása: ahogy már hosszú évek óta, ezúttal is a Váci Reménység Egyesület alkalmi szavalóversenyének győztese szavalhatta el itt a „Nemzeti dalt”, ezúttal Ősi Péter kapta a megtisztelő feladatot.
A folytatásban, a ligeti emlékhelyen tartott ünnepségen Steidl Levente, a Váci Madách Imre Gimnázium igazgatója mondott köszöntőt.
A szónok így kezdte beszédét: „1848 fénylő évszám, a negyvennyolcasság fénylő hagyomány. Fénye azóta sem halványul, tündöklése máig változatlanul erős”.
Steidl Levente feltette a költői kérdést, hogy vajon mi lehet ennek az oka, aztán válaszként megfogalmazta: bátor eleink azon a tavaszon olyan célt tűztek ki maguk elé, amire mindenki vágyott, a szabadságot.
„A szabadság, nemzet, haza fogalmi szentháromsága ekkor fonódott össze és vált szimbólummá. A piros-fehér-zöld, ami az erőt, a hűséget és a reményt jelképezi, törvény által is nemzeti trikolór lett” - folytatta Steidl Levente, majd a forradalom és szabadságharc néhány kiemelkedő váci vonatkozására emlékeztetett.
Megemlítette például, hogy az ország első vasútvonala biztosította összekapcsolódásnak köszönhetően március 15-e pesti eseményeinek híre még aznap eljutott Vácra lelkes utasok híradásával, egyikük magával hozta Petőfi: Nemzeti dalának egy kinyomtatott példányát. Továbbá említést tett arról, hogy a legnehezebb helyzetben a város felajánlotta a templomok harangjait, hogy azokból ágyúkat önthessenek, amiért maga Kossuth Lajos is köszönetet mondott a Honvédelmi Bizottmány elnökeként. Természetesen kiemelte ezen túlmenően a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik meghatározó ütközeteként számon tartott április 10-ei váci csatát, illetve a harcban magát különösen kitüntető Földváry Károly hősies vitézségét is. Megemlítette még: Vác azért is fontos helyszíne a forradalomnak és szabadságharcnak, mert itt állították fel az első honvéd emlékművet a magyar szabadságért áldozatot vállaló hősök tiszteletére.
- Emlékezzünk a forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire! Legyünk büszkék a városunkban történtekre, amely események, tettek örökre összeforrasztották Vác nevét a honvédő küzdelemmel. Tisztelet a forradalmároknak, vértanúinknak! - zárta szavait Steidl Levente.
A beszédet követően - Lakatos Ádám rendezésében - a Madách-gimnázium diákjai adtak dramatizált zenés-irodalmi műsort, illetve nagy sikert arattak a Váczi Néptáncegyüttes fiataljai is.

Feladó: Városháza

A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök megválasztását 2019. március 7. és 2019. április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök 2019. évi választásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást teszem közzé:


A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.), valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) szabályozza.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. Valamint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a 20.SZ/2019. (II.21.) számú határozatával megállapította az egyes bíróságokhoz megválasztandó ülnökök létszámát, mely szerint a Váci Járásbíróságra 5 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt, a Budapest Környéki Törvényszékre 7 fő általános és 6 fő fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnököt, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 30 fő ülnököt lehet megválasztani.

A Váci Járásbíróság ülnökeit Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Vác Város nemzetiségi önkormányzatainak képviselő-testületei, a Budapest Környéki Törvényszék, valamint a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg.

Jelöltet állíthatnak:

- általános ülnök esetén a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek (a pártok kivételével),

- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,

- a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek (kivéve a pártok), a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervek,

- a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei.

Jelöltet állítani 2019. április 10. napján (szerda) 16:00 óráig lehet!

A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a Bjt. 214.§ (1) bekezdésében felsorolt adatokat (jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását).

A jelöltnek a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét, amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnöknek megválasztani nem lehet!

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell továbbá a megválasztásához Be. 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

A szükséges nyomtatványok a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta jogi referensnél (2600 Vác, Március 15. tér 11., 31. iroda, tel.: 27/513-426) beszerezhetők, illetve letölthetők a www.vac.hu honlapról.

A jelöléseket - a jelölt elfogadó nyilatkozatával és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt - legkésőbb 2019. április 10. (szerda) 16:00 óráig lehet a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán leadni.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján megtekinthető, vagy letölthető a www.vac.hu honlapról.

Letölthető dokumentumok:
- Tájékoztató
- A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
- Bírósági ülnökké jelölés nyomtatvány
- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról


Vác, 2019. március 14.

Fördős Attila
polgármester

Közélet [2019. március 18., hétfő]

Fröccsöntő üzemet kíván létesíteni egy gazdasági társaság

Március 11-ére rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze Fördős Attila polgármester.
A rendkívüliség indoka: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tv. 2019. március 15.-ei hatályba lépésével sokkal
szigorúbb feltételekhez köti az új beépítésre szánt területek kijelölését, mint az eddig hatályos Országos Területrendezési Törvény.
A testület elsőként a Hekk terasz fennmaradási engedélyezésével összefüggően a településrendezési eszközök módosítási eljárásának megindítására vonatkozó előterjesztésről tárgyalt.
Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20038 hrsz.-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja be a rendezési terv módosítási tervezetét a megyei állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás lefolytatására.
A Roth Műanyagfeldolgozó Kft. fröccsöntő üzemet kíván létesíteni a város északi határterületén a tulajdonában lévő 20049/43 helyrajzi számú telken, az ezzel beruházási tervvel összefüggő feladatok meghatározása volt a második napirendi téma.
Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20049/43 hrsz.-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja be a rendezési terv módosítási tervezetét a megyei állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás lefolytatására.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 14., csütörtök]

Újítás, könnyítés az adóbefizetésben

Március 6-án megkezdte a Magyar Posta a Vác Város Önkormányzatához fizetendő adókról szóló, közel 21 ezer db egyenlegközlő és a hozzá tartozó csekkek kézbesítését.

A posta ígérete szerint fizetési határidő előtt, március 14-ig minden adózóhoz eljutnak a küldemények. Ebben az évben -tekintettel arra, hogy március 15. péntekre esik - március 18., hétfő a csekkek befizetésének a határideje. A rövid határidőre való tekintettel, amennyiben a csekkek fizetési határidőt követően kerülnek befizetésre, késedelmi pótlék nem kerül felszámításra.

Ettől az évtől három adónem -magánszemélyek kommunális adója, gépjármű adó, iparűzési adó -esetében a kipostázott csekkek már QR kódot is tartalmaznak, mely lehetőséget nyújt arra, hogy az adózók átutalással, illetve postai befizetéssel történő teljesítésen kívül okostelefon segítségével, sorban állás nélkül tudják teljesíteni adóbefizetési kötelezettségeiket.

Mivel az új csekkek előállítása miatt idén a megszokotthoz képest később kezdődött meg a küldemények kézbesítése, az ezzel okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

Feladó: Városháza

Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.

Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A részletes tájékoztató a csatolmányban olvasható!

A köztársasági elnök kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választását.

A szavazás napja: 2019. május 26.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.


Névjegyzék
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára - ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik - 2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi választási iroda vezetőjétől (jegyző).

Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Szavazni egy listára lehet.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy

2019. március 18. – 2019. április 05. között
(az időjárás függvényében) Vác város közterületein
Díszfák permetezését végezzük.


Munkavégzés helye: Vác város közterületein

Alkalmazott szer: Vektafid A rovarölő
Champ DP gombaölő


Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap
A szerek méhekre veszélyességi kategóriája: nem veszélyes
A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: kifejezetten veszélyes

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 13., szerda]

Országos állat- és kirakodóvásár

Vác, Vásártér területén 2019. március 17-én 7-13 óráig országos állat- és kirakodóvásárt rendezünk.

Szeretettel várjuk a vásárlókat és az árusítókat is.

Vác Piac KFT
Telefon: 0627/316-212
E-mail: vacpiackft@invitel.hu

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 12., kedd]

Készülődés a nemzeti ünnepre

Az önkormányzat és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében az idén is a megszokott forgatókönyv szerint emlékezhetünk meg Vácott az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeiről.

A forradalom kirobbanásának 171. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat - a hagyományos menetrend szerint - ezúttal is a Báthori utcai Petőfi-emléktáblánál kezdődik délelőtt 9 órakor, ahol a Váci Juhász Gyula Általános Iskola diákjai adnak műsort.
A folytatásban a helyi sajtó képviselői 10 órakor koszorúznak Deákváron, a Landerer-emléktáblánál, és ugyanebben az időpontban történelmi játszóház kezdődik a művelődési központban.
A városi ünnepség délután 15.30 órakor folytatódik a Kossuth téri toborzóval, majd lovas huszáros felvezetésű menet indul a honvéd hősök ligeti emlékhelyéhez, ahol Steidl Levente, a Váci Madách Imre Gimnázium igazgatója mond beszédet, illetve az ünnepi műsorban közreműködnek a Váci Madách Imre Gimnázium tanulói és a Váczi Néptáncegyüttes.
Az ünnepség koszorúzással és tiszteletadással zárul.

***
A város nemzeti ünnepi megemlékezéséhez igazodva március 15-én némi változás lesz a helyi járatú buszközlekedésben.
A 364-es és 365-ös vonalszámú helyi autóbuszok 8.45 és 9.45 között a Báthori utca lezárása miatt terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Konstantin téri, a Március 15. téri és a Köztársaság út 40. alatti megállóhelyeket.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. március 12., kedd]

Köszöntjük a szépkorú Szűcs Jánosnét

Szűcs Jánosné március 10-én betöltötte 90. életévét.

Anna néni a Burgundia utcai idősek otthonában él, ahol a jeles születésnap alkalmából kedden Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felkereste, hogy a köszöntésére szervezett ünnepségen átadják neki az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város ajándékát.
Az ünnepelt aktív éveiben zömmel egy acsai üzemben dolgozott, onnan ment nyugdíjba.
Ami a családot illeti, két gyermekük született, két unokája van, s szűkebb családja négy dédunokával teljes.

Feladó: Városháza

<<   1 ...  2 3 4 5 6 ...  571   >>