Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Alulírott Deákné dr. Szarka Anita, mint a Váci Helyi Választási Iroda vezetője, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII.30.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés j) pontjába foglalt jogkörömben eljárva megállapítom, hogy Vác településen a(z)

Polgármesterjelölt állításához 300 fő,
1. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 31 fő,
2. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 29 fő,
3. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 27 fő,
4. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 25 fő,
5. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 25 fő,
6. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 28 fő,
7. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 27 fő,
8. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 31 fő,
9. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 29 fő,
10. sz. egyéni választókerületi jelölt állításához 30 fő

választópolgár ajánlása szükséges.
A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. határozata alapján Vácott a görög, német, roma, román, ruszin, szlovák települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 5 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint:
„(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.
(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.
(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. tv. 9. § (1), (3) bekezdése szerint:
„(1) Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.”
„(3) Polgármesterjelölt az, akit
a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár
jelöltnek ajánlott.”
A központi névjegyzék adatai alapján Vác településen 2019. augusztus 07.-én a választópolgárok száma 27648 fő volt.

Vác, 2019. augusztus 08.

Deákné dr. Szarka Anita
HVI vezető


Az eredeti dokumentum az alábbi csatolmányban megtekinthető!

Feladó: Városháza

Csatolt dokumentumok:
kozlemenykuszobszamokrol.pdf

Helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások 2019 [2019. július 8., hétfő]

Vác Város Helyi Választási Iroda vezetőjének 3/2019. (VII.08.) határozata

Vác város területén a 2019. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson alkalmazásra kerülő szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306/A § alapján e határozat mellékleteként állapítom meg.

A Ve. 307. §-ának, valamint a Ve. 78. §-nak rendelkezése szerint Vác városában a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a Fogyatékosok Napközi Otthona, 2600 Vác, Tabán utca 28. szám alatt kijelölt szavazókörben szavazhatnak.


Határozatomat a helyben szokásos módon a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (2600 Vác, Március 15. tér 11.), valamint a városi honlapon (www.vac.hu) tizenöt napra közzéteszem.


A határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, jogszabálysértésre hivatkozással. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Váci Helyi Választási Irodához személyesen (2600 Vác, Március 15. tér 11.), levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben (jegyzo@varoshaza.vac.hu), illetve olyan elektronikus dokumentumként lehet benyújtani, amelyet a kérelem benyújtójának jogi képviselője vagy a Ve. 224. § (5) bekezdésben meghatározott esetben a kérelem benyújtója minősített elektronikus aláírásával látott el. Ha a bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet elektronikus dokumentumként nyújtja be, annak mellékleteit a kérelmező oldalhű másolatban elektronikus okirati formába alakítja.
A bírósági felülvizsgálatot úgy kell benyújtani, hogy az a jelen határozat közzétételétől, 2019. július 08. napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb 2019. július 23-án 16.00 óráig megérkezzen. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
A bírósági felülvizsgálatnak tartalmaznia kell
- a kérelem hivatkozási alapját,
- a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
- a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
A bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A bírósági felülvizsgálatban új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezés tárgyi illetékmentes.
A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy - a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül eljárhat.

I N D O K L Á S

A szavazóköröket a Ve. 306/A – 306/D. §-ban, a 78. §-ban foglaltak figyelembe vételével alakítottam ki.

A Ve. 306/A. § (1) bekezdése alapján a tízezernél több lakosú településen az egyéni választókerületeket a helyi választási iroda vezetője alakítja ki. Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy azok összefüggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen.
Az egyéni választókerületek kialakításakor az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választásra jogosultak számtani átlagától – a településszerkezeti, földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel – legfeljebb tizenöt százalékkal térhet el.
A helyi választási iroda vezetője a választókerületek kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi.

A határozat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 78. §.-án, 306/A – 306/D. §-ban foglaltakon, valamint a 307. §-on alapul. A jogorvoslati lehetőséget a Ve. 307/Q. § határozza meg, az illetékmentességről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 1. pontja alapján adtam tájékoztatást.Vác, 2019. július 08.

Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző, HVI vezető
Záradék:
Jelen határozatot és a hozzátartozó mellékleteket a Ve. 306/B. §-ban előírtak alapján 2019. július 08.-án a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint Vác város honlapján közzétettem.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző, HVI vezető

<<   1 ...  15 16 17