Vác.hu
  

Hírek

Dátum:

Típus:

Kulcsszó:

 

Közélet [2019. július 22., hétfő]

Nagy siker volt a Váci Világi Vigalom

Július harmadik hétvégéjén ismét rendkívül gazdag programmal várta az érdeklődőket a már hagyományos Váci Világi Vigalom.

Az esemény úgymond nulladik napján ünnepi eseménynek adott helyet a városháza díszterme, ahol Hana Večerková és Fördős Attila polgármesterek közös nyilatkozat aláírásával megerősítették a Vác és Otrokovice közötti, öt éve hivatalossá vált testvérvárosi kapcsolatot.
A diplomáciai találkozón városunk vezetője emlékeztetett: a mostani városvezetés a külkapcsolatok építése terén változtatott a korábbi irányvonalon, amennyiben elsősorban a közép-kelet európai térségben törekszenek minél szerteágazóbb kapcsolatrendszert kiépíteni és ápolni, a közös kulturális gyökerekből kiindulva, egymás kölcsönös tiszteletét erősítendő.
- Ebben a kapcsolatépítésben nagyon sok segítséget kaptunk és kapunk a Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzattól, amit ezúton is köszönök - mondta Fördős Attila.
A vigalom - már hagyományosan a székesegyházban tartott - hivatalos megnyitóján a polgármester köszöntőjében kiemelte: ennek a nagy múltú rendezvénynek lényeges eleme, hogy a programok révén a nagyközönség ízelítőt kapjon a már több mint ezeréves város jelenét is meghatározó egyházi-világi kulturális hagyományból, értékekből.
- Épített belvárosunk, környezetünk a középkorban alakult ki öt nagy városépítő püspöknek az irányításával, tisztelettel és hálával tartozunk ezért az egyedülálló örökségért Althann Mihály Frigyesnek, Althann Mihály Károlynak, Forgách Pálnak, Eszterházy Károlynak és Migazzi Kristófnak. A nekik köszönhető hagyaték az, amit megtekintésre ajánlunk minden ide érkező kedves vendégnek. És a város turisztikai kínálatába beletartoznak azok a programok, amelyek egész évben nagyon sok kulturális élményt tartogatnak a közönségnek, ezek között is a legjelentősebb a Váci Világi Vigalom, amely összművészeti fesztiválként három plusz egy napja alatt száznál több eseménnyel csábítja az érdeklődőket - fogalmazott Fördős Attila, majd zárszóként jó egészséget kívánva köszönetet mondott a társházigazda Beer Miklós megyéspüspöknek a Váci Egyházmegye irányításáért, a beruházásokért, az értékteremtő szolgálatért.
A megyéspüspök válaszában, köszöntőjében mindenekelőtt a közép-kelet európai testvérországok összefogásának jelentőségét hangsúlyozta, szavai szerint ezt a történelmi hagyományt híven folytatni kell a jövőben is a barátság, a kölcsönös tisztelet jegyében.
- Legyen ez a vigalom a reménységnek a bizonyítéka és egyben a jövő ígérete - fogalmazott jókívánságként Beer Miklós.
A rendezvénysorozat az idén különösen sok érdeklődőt vonzott, minden nap rengetegen vettek részt a különböző programokon, vegyültek el a vásári forgatagban.
***
Közös nyilatkozat
„Mi, Otrokovice és Vác polgármesterei a mai napon együttesen elfogadott és írásba foglalt nyilatkozattal erősítjük meg a városaink között 2014 óta fennálló testvérvárosi együttműködést.
Az ötödik évforduló alkalmából ünnepélyesen kinyilvánítjuk, hogy városaink polgárait örömmel és büszkeséggel tölti el az intézményeink között működő kapcsolatok eredményessége. Megerősítjük, hogy e folyamat fenntartása, jövőbeli fejlesztése az elkövetkező években is indokolt és kívánatos.
Örömmel állapítjuk meg, hogy a településeink között létesített testvérvárosi együttműködés keretében eltelt időszakban számos művészeti, tudományos és civil csoport képviselte értékeit a testvérvárosokban, ezzel sikeresen és eredménnyel járulva hozzá a polgáraink közötti egyetértéshez, egymás életének, kulturális és történelmi kincseinek megismeréséhez és kölcsönös elfogadásához.
Együttesen fejezzük ki azon szándékunkat, hogy az Otrokovice és Vác között élő és működő testvérvárosi egyezményt a következő évekre nézve is fenntartjuk, lehetőségeinkhez mérten az eddig együttműködéssel közvetlenül nem érintett szakterületek tekintetében legjobb tudásunk szerint, valamint polgáraink, nemzetünk érdekeinek szem előtt tartásával még tovább fejlesztjük.”

Feladó: Városháza

Pályázatok [2019. július 22., hétfő]

Pályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Deákvári Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. október 1.- 2024. szeptember 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Deákvári Főút 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az intézményvezető képviseli az intézményt, gyakorolja az óvodapedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkört, kizárólagos hatáskörébe tartozik az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, kiadmányozás. Az óvodavezető felel továbbá a takarékos gazdálkodásért, a pedagógiai munkáért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért és a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
• az Nkt. 67. § és a 326/2013 Korm.r. 25. § -nak megfelelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• intézményvezetői szakképzettség
• az intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony, vagy erre a pályázó a megbízással egyidejűleg kinevezhető legyen
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, vezetési program és fejlesztési elképzelések
• iskolai végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolata
• szakmai gyakorlatot igazoló okirat
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) alapján, vagy annak igénylését igazoló dokumentum másolata
• az erkölcsi bizonyítvány igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (5) bekezdése szerinti foglakozástól eltiltás hatálya alatt
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntésnek nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalását kéri
• a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) és a Nkt. 67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt, a 06-27/513-434 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/145/2019, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető,
• Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Jegyzője részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu e-mail címen keresztül.
• Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. fszt. 33.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a nevelőtestület, valamint Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottságának véleményezése és a pályázók személyes meghallgatása után Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Ennek eredményéről valamennyi pályázó írásbeli értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.vac.hu -.2019. július 22.
• www.kozigallas.hu – 2019. július 25.
• Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vac.hu honlapon szerezhet.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. július 22., hétfő]

Köszöntjük a szépkorú Rózsa Imrénét

Rózsa Imréné, született Galovics Rozália néhány napja betöltötte 90. életévét. A szépkorú ünnepeltet Mokánszky Zoltán alpolgármester és Nagy-Gödéné Draxler Anna, az intézményfelügyeleti és humán osztály munkatársa is felkereste, hogy átadják neki Orbán Viktor miniszterelnök írásos jókívánságát, valamint a városvezetés virágcsokrát.
Rózsika néni aktív évei nagy részében a Naszály áruházban dolgozott pénztárosként, onnan ment nyugdíjba.
Szűk családjával - fiáékkal, unokájáékkal - együtt él többgenerációs családi házukban, így nagy örömére naponta láthatja két dédunokáját is.
Ami a kedvelt időtöltéseit illeti, mivel a mozgás már nehezére esik, így a beszélgetés, a család aprajának pátyolgatása vidámítja elsősorban a mindennapjait, illetve szívesen nézi a televízió műsorait.

Feladó: Városháza

Közélet [2019. július 19., péntek]

Kowalsky meg a Vega az idei Váci Világi Vigalmon

Kowalsky meg a Vega 2003 óta hirdeti a pozitív életszemléletet, szövegcentrikus dalaik miatt rendkívüli népszerűségnek örvend a csapat, mindenkit megérintenek elgondolkodtató, lélekmelengető számaik. Ars poeticájuk az élet értelmének keresése, ezt a filozófiát próbálják közvetíteni 16 éve változatlan intenzitással. Az idei interjúsorozat utolsó interjúja a Vigalom zárónapján, a Duna-parti Nagyszínpadon fellépő Kowalsky meg a Vega zenekar alapító-basszusgítárosával, Szórád „Jimmy” Csabával készült.

A rajongóitok szerint dalaitok mindegyike olyan, hogy ha az ember hallgatja, úgy érzi, hogy személyesen neki szól, az ő feladatairól, az ő életéről, honnan jön ez az ihlet, honnan merítetek ezekhez a szövegekhez?

Én is csak csodálkozni tudok azon, hogy Kowa milyen tempóban mennyi és milyen jó szöveget tud írni. Nyilván az nem titok, hogy Kowa elég vallásos ember és a zenekaron belül lassan ez mindenkiről elmondható, és mivel úgy gondoljuk, hogy a Kowalsky meg a Vegának az első számú feladata az életigenlés és az, hogy az emberek mosolyogva és feltöltődve térjenek haza egy koncertről, azt gondolom, hogy ez ebből fakad, ebből fakadhat. Igazából az életből merít, ezek a szövegek nagyon egyszerűen meg vannak fogalmazva, és ha a sorok mögé lát az ember, akkor, mindenki a saját életére is ráismer, amennyiben nyitott erre a szövegvilágra és erre a zenei műfajra.

Mikor jöttetek rá, hogy ezt a fajta dolgot, az élet értelmének keresését kell a zenétekkel és a szövegeitekkel közvetítenetek?

Már rögtön az első lemeznél. A zenekarnak volt egy tíz éves erőltetett menete, ami 2013-ra érett be, akkor sikerült a Kowalsky meg a Vegának az Amilyen hülye vagy című dallal átütő sikert elérnie. Azonban az első lemeztől megfigyelhető, hogy semmi különbség sincs a kezdetektől a szöveg világát tekintve. Talán az zenei hangzás valamelyest változott, nyilván mi is változtunk az elmúlt 16 évben, de azt gondolom, hogy a Kowalsky meg a Vegának az első lemeztől ez az ars poeticája.

Hogyan alakult ki hozzá a csapat, mindenki ugyanazokat a nézeteket vallja?

A mostani formáció egy nagyon hosszú úton alakult ki, igazából 2003-ban volt a Kowalsky meg a Vegának az első koncertje, decemberben. Én vagyok Kowával legrégebb óta, én 2005 májusában csatlakoztam a zenekarhoz és utána volt nagy jövés-menés, de 2012-ben ültünk le és beszéltük meg, hogy akkor komolyan elkezdünk a zenekarral dolgozni, ennek a gyümölcse tulajdonképpen az, ami az elmúlt években történik a zenekarral. Teljesen más embereket kell elképzelni, sok esetben teljesen más világnézeteket valló embereket, és a zenekar nem csak ebből a hat főből áll, hanem egy nagyon komoly team kíséri, úgy, hogy nálunk mindenféle ember megtalálható, nyitottak vagyunk mindenre, semmi elől nem zárkózik el a zenekar. Azt gondolom, talán ez is lehet a sikerének a titka.

Úgy tudom, hogy te 2010-ben elhagytad a bandát, de 2012-ben visszatértél. Mennyire viselték meg a lelkedet ennek a tagcserés időszaknak a konfliktusai?

2010-ben hagytuk el Socival, akkor bomlott fel az a Kowalsky meg a Vega, amibe Cha-Cha, Sóder, Kowa és én voltunk négyen, ott rengeteg meg nem beszélt probléma volt, amit meg kellett oldani, és fel kellett ehhez nőni. Azt gondolom, hogy ez megviselt mind a négyünket, aztán Cha-Cha kiköltözött Ausztráliába, de 2012-ben Soci, Kowa meg én leültünk és átbeszéltünk mindent. Nem tartott sokáig a megbeszélés, mind a hárman tudtuk, hogy együtt szeretnénk zenélni. Nem volt egy jó időszak, de szükség volt erre ahhoz, hogy most a Kowalsky meg a Vega itt tartson, ahol most tart.

Mit üzennek a dalaitok valójában, üzenetek egyáltalán?

Mindenkinek mást jelent, egy három éves gyerkőcnek is jelent valamit egy Kowalsky meg a Vega dal, és egy hetven éves idősebb embernek is, és nyilván nem ugyanazt fogják leszűrni abból a dalból. Azt lehet megfigyelni, hogy több generáció is jár a koncertjeinkre, azt lehet mondani, hogy családi programmá vált egy Kowalsky meg a Vega koncert, amiért nagyon hálásak vagyunk. Úgy gondolom, hogy mindenki másképp értelmezi, mindenkinél másképp csapódik le.

Az idén megjelent tizedik albumotok is nagy sikernek örvend, Vácon mire számítsunk, lemezbemutatóra vagy az elmúlt 16 év kivonatára?

Mindig is úgy koncertezett a zenekar, hogy fontosnak tartunk bizonyos dalokat eljátszani, amit nem lehet a setlist-ből kihúzni. Ez egy bő 90 perces koncert lesz, azért ebben lesznek bőséggel új dalok, de nyilván azokat a slágereket, amiket a közönség mindenféleképpen elvár a zenekartól, azt igyekszünk teljesíteni. Minden dalt nem tudunk eljátszani, amilyen igények bejönnek a zenekarhoz, de igyekszünk azért az elmúlt 16 év minden szegletéből meríteni.

Vácon már több ízben jártatok, mi a véleményed a Váci Világi Vigalomról, esetleg van valamilyen Váchoz köthető emléked vagy élményed?

Nekem a város nagyon tetszik, a Vigalomról pedig az a véleményem, hogy nagyon jó helyen van, jól megszervezett rendezvény, azokat a fesztiválokat kedvelem, amik a városban bent találhatók, azoknak sokkal jobb hangulata van, és könnyebben megközelíthető infrastruktúra szempontjából egy jobban felépíthető koncerthelyszín. Már régen játszottunk Vácon, már vagy három éve, úgyhogy jó lesz most vasárnap ott játszani, már nagyon várom.

A koncertre 2019. július 21-én 21:30 órakor kerül sor Vácon, a Duna-parti nagyszínpadon.

Az interjút készítette: Bodzás Szabolcs, a MIMK PR-és marketing munkatársa

Feladó: Városháza

Közélet [2019. július 19., péntek]

Tájékoztató táborozásokról, beruházások aktualitásairól

Az önkormányzat - részben más közreműködőkkel közösen szervezett - nyári gyermektáborairól, különböző tervezett beruházások aktualitásairól, az előkészítés fázisában tartó intézkedésekről volt szó elsősorban a július 17-én tartott városvezetői sajtótájékoztatón.

Fördős Attila polgármester elmondta: az elmúlt hetekben több nyári gyermektáborozást rendeztek különböző helyszíneken az önkormányzat támogatásával, Balatonszemesen például negyvenhat gyermek üdült, az idén hetedik alkalommal megszervezett Csattogó-völgyi táborozáson huszonöt kisiskolás vehetett részt, ezek mellett volt tehetség- és tanulmányi tábor, s harmadszor rendezték meg a városi kábítószer-egyeztető fórum és a rendőrkapitányság részvételével a témához kapcsolódó nyaralást.
- A város minden évben több millió forinttal támogatja ezeket a tábori programokat, de köszönettel tartozunk a költségek, a szükséges eszközök biztosításában segítséget nyújtó cégeknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek is, ők mindannyian példát adnak társadalmi felelősségvállalásból - emelte ki a városvezető.
A táborozások programjainak színesítésében közreműködőknek ugyancsak köszönetet mondott, külön kiemelte Garay Nagy Norbert festőművész, Karánsebessy Balázs néptánc-oktató, Ruzicska László színművész, Juhász András fafaragó áldozatos segítségét.
Külkapcsolati vonatkozásban a polgármester kiemelte, hogy nemrégiben huszonöt váci középiskolás tölthetett el egy tartalmas hetet Finnországban, Järvenpää testvérváros vendéglátását élvezve.
A beruházások aktualitásaira áttérve Fördős Attila bejelentette, hogy napokon belül sor kerül a Fürj utcai sportpark hivatalos átadására.
Elhangzott: a Damjanich téri, nagyon veszélyes közlekedési csomópont jelzőlámpás biztosítása kapcsán némi csúszásra kell számítani, de remélhetőleg napokon belül elkezdődhetnek a munkálatok.
Előrehaladás történt a Kosdi úti körforgalom esetében: a város előkészítette és elküldte az illetékes hivataloknak, hatóságoknak a szerződéseket, amelyek alapján minden becsatlakozó útszakaszt átvenne az önkormányzat, s ezzel, mint tulajdonos, megkezdhetné saját költségére a körforgalom kialakítását.
- Már javában dolgozik a városháza főépítészi osztálya egy új parkolási koncepción, amelynek fő célja, hogy rendezettebbek, ellenőrizhetőbbek és betarthatóbbak legyenek az önkormányzat által rendeletben meghatározott szabályok – emelte még ki Fördős Attila, kilátásba helyezve, hogy hamarosan beszerez a város öt darab kerékbilincset, illetve megteremtik a tartósan tilosban parkoló, a forgalmat akadályozó járművek elszállításának feltételeit is.
A városvezető arról is szót ejtett, hogy a testület korábbi döntésének megfelelően már megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolása, ezért párhuzamosan záros határidőn belül megkezdődik három nagy sziget kialakítása. Ezeket a területeket szigorúan ellenőrzik majd, kamerákat helyeznek ki és a szabálytalankodók esetében szigorú büntetés következik.
Az illegális hulladéklerakással kapcsolatban Fördős Attila kérte a polgárokat, hogy tartsák be a rendet és tartassák be másokkal is, például ha illegális lerakást tapasztalnak, azt jelentsék a városházán.
Kérdésre válaszolva a polgármester kiemelte: a szúnyoggyérítés kapcsán a város csak közreműködő szerepet játszik, hiszen ez központilag szervezett hatósági feladat, mindazonáltal örömteli, hogy az önkormányzat kérését méltányolva a vigalom előtt elvégezték az illetékesek ezt a beavatkozást.
- Most tehát következik városunk legjelentősebb kulturális, szórakoztató rendezvénye, a Váci Világi Vigalom, kívánom a helyieknek és a hozzánk látogató kedves vendégeknek, hogy mindenki bőven találjon kedvére való programot a rendkívül gazdag kínálatban - zárta a sajtótájékoztatót Fördős Attila.

Feladó: Városháza

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 21113 j. Vácduka bekötő út 0+000 - 0+710 km sz. közötti szakaszán (a Rádi út felől) forgalomkorlátozás kerül bevezetésre burkolat felújítás miatt. A munkálatok ideje alatt sebesség korlátozás, félpályás útlezárás és jelzőőrös forgalom irányítás kerül bevezetésre. Az építési munka kezdete 2019. július 29., várható befejezés 2019. augusztus 2.
A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

A javítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának területileg illetékes Váci mérnöksége részéről kapcsolattartó:

Nagy Tibor
forgalomtechnikai művezető
Telefon: +36-30-436-8553
nagy.tibor@pest.kozut.hu

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Feladó: Városháza

A Váci Rendőrkapitányság a Váci Polgármesteri Hivatal részére egy fekete színű bőröndöt adott át, amelyet 2600 Vác, Nárcisz utca 10. szám előtt 2019. július 11-én találtak.

A talált tárggyal kapcsolatban érdeklődni lehet Vác Város Önkormányzatának honlapján szereplő telefonszámokon, vagy személyesen a Jogi, valamint a Szervezési és Tájékoztatási Osztályokon.

Vác, 2019. július 17.


Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Feladó: Városháza

Közélet [2019. július 17., szerda]

Nazareth a váci fesztivál nyitónapján

A XXVII. Váci Világi Vigalom nyitónapján, 2019. július 19-én egy igazi rock-legenda, a több mint 50 éves Nazareth együttes lép fel. A magukat a rock dinoszauruszainak nevező skót hard-rock banda a Duna-parti Nagyszínpadon este tíz órakor csap a húrok közé, hogy felcsendüljenek az elnyűhetetlen Nazareth számok. A Nazareth együttes alapító-basszusgitárosa Pete Agnew beszélt a váci fellépésük előtt.

A hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején a Nazareth, a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Black Sabbath és a Uriah Heep zenekarok alkották a hard-rock és a
heavy-metal zenekarok első generációját. Hogyan emlékszik vissza a kezdeti évekre?


Mi a hatvanas években robbantunk be, az igazi rock-generáció idején. Akkor még a zenekarok más stílust képviseltek, és tulajdonképpen olyan zenét csináltál, amilyet akartál, nem háromperces popvideók készültek, hanem termekben játszottunk, valódi közönségnek.

Az 1973-as Razamanaz című albumuk robbant be igazán a sikerlistákra, előtte a Deep Purple-lel együtt turnéztak. Mennyire hatott egymásra a két zenekar zenei stílusa?

Azt hiszem, ránk nagyobb hatással voltak, mint mi rájuk. Ezt követte együttműködésünk Roger Gloverrel, aki olyan daloknak volt a producere, mint a Broken Down Angel és a Bad bad boy. Szép idők voltak ezek, ezekkel a számokkal kerültünk a brit toplisták élére.

Számtalan kiváló dalt szerzett az együttes, de a feldolgozásokhoz is mindig jó érzékkel nyúltak, gondolok itt a Flight Tonight és a Love Hurts dalokra, melyek mindegyike óriási siker lett. Mi ennek a két feldolgozásnak a története?

Abban az időben Rogerrel folytattuk a produceri munkát. Kicsit kevesebb saját dalunk volt akkor, és gondoltuk, szerencsét próbálunk pár átdolgozással is. Fontosnak tartottuk, hogy valóban a saját arcunkra formáljuk a dalokat, így mindig ügyeltünk arra, hogy valami igazán különlegeset alkossunk, amikor feldolgozásokat csináltunk, gyakran nem csak a zenei világba, hanem a szövegbe is belenyúltunk.

A Hair of the Dog című fantasztikus Nazareth dalt viszont a Guns ’n Roses dolgozta fel, ennek is van története?

A Hair of the Dog egy gyönyörű lányról szól, aki minden férfit az ujja köré csavar, de az énekesben párjára akad, és az megmutatja neki, hogy mennyire hasonlóak belülről. A szöveg maga számos szóviccet és képet is rejt magában, pont emiatt ezt a számot gyakran “Son of a bitch”-ként is emlegetik.

Az 1999-es koncert turné közben elhunyt Darrell Sweet dobos pótlására rendkívül rövid idő állt rendelkezésre, míg a 2013-ban kényszerű okokból visszavonuló – ős nazareth-es, nagy öreg – Dan McCafferty énekes helyére hosszú időbe telt, amíg megtaláltátok az ideális frontembert Carl Sentance személyében Mennyire viseli meg a bandát egyes tagok kiesése vagy cseréje?

A legnehezebb az énekest pótolni, hiszen valójában a zenekar arca. Amikor Dan kilépett az együttesből, több száz embert meghallgattunk, mert itt azt akartuk, hogy egy kicsit se hasonlítson a hangja az előző énekesre. Carl-nak fantasztikus hangja van, nagyon jó skálán mozog, és megtaláltuk benne ezt a különbséget, amit kerestünk.

Milyen repertoárral jönnek Vácra, a tavalyi lemezük dalai mellett a régi nagy Nazareth nótákra is őrjönghet majd a közönség?

Persze, hiszen, ha turnézol, mindig hozod azokat a dalokat is, amiket mindenki hallani akar, valamint természetesen az új album dalai is felcsendülnek – bár a régiek kapcsán sem lesz könnyű dolgunk, hiszen 24 album közül válogathatunk.

A koncertre 2019. július 19-én 22:00 órakor kerül sor Vácon, a Duna-parti nagyszínpadon.

Az interjút készítette: Bodzás Szabolcs, a MIMK PR-és marketing munkatársa

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2019. július 16., kedd]

Vácott született váci lakosok

Helembai Zoltán és Nagy Marietta Renáta gyermeke: Dávid Balázs /Vác/
Némedi Attila Zoltán és Hanák Mária Anita gyermeke: Fanni /Vác/
Steinmetz István és Bogdán Barbara gyermeke: Emília /Vác/
Weinhardt László és Daróczi Rebeka Borbála gyermeke: László /Vác/
Beck Ottó és Seres Rózsa Mónika gyermeke: Richárd /Vác/
Csatári Endre és Bossányi Zsófia gyermeke: Nimród /Vác/

Feladó: Városháza

Anyakönyv [2019. július 16., kedd]

Házasságot kötött váciak

Szunyog József és Vigh Anita /Vác/
Homoki Ákos és Kucsera Andrea /Vác/
Czaudt Richárd János és Csiri Zsuzsanna /Vác/
Rózsa Balázs és Molnár Alexandra Kitti /Vác/
Schrick László és Kovács Alexandra /Vác/

Feladó: Városháza

<<   1 ...  4 5 6 7 8 ...  1539   >>