Vác.hu
  
Szervezetek, Intézmények  >>  Hivatal
 


Szervezet neve: Főépítészi Osztály
Vezető / Elnök: Taskovics Andrea mb. főépitész
Cim: 2600 Vác, Március 15. tér 11.
Telefon: 06-27-513-462
Fax:
Email: foepitesz@varoshaza.vac.hu
Honlap: -
Ismertető: - figyelemmel kíséri a területi és települési szintű fejlesztési koncepciókat,
területrendezési terveket, programokat, szükség esetén elkészíti ezek alapján a
szükséges bizottsági és testületi előterjesztéseket,
- részt vesz a városfejlesztési stratégia, koncepció és programkészítésben,
valamint figyelemmel kíséri ezek hatályosulását,
- ellátja a Névadományozási munkacsoport előkészítő és adminisztratív
feladatait,
- előkészíti és bonyolítja a településrendezési és településképi eljárásokat,
illetve tájékoztatást ad,
- előkészíti a Képviselő-testület és bizottság által meghatározott, illetve az
operatív programban szereplő terveket,
- véleményezi az Építésügyi Hatóság részére a telekalakítás, továbbá épületek,
építmények és nyomvonal jellegű létesítmények engedélyezését,
- szakmai tanácsadást nyújt az építtetőknek, illetve a beruházási programok
kialakításához,
- kapcsolatot tart a műemlékvédelmi hatósággal, és érvényre juttatja a
műemlékvédelemmel kapcsolatos helyi érdekeket,
- ellátja a helyi értékvédelmi feladatokat (feltárás, szabályozás,
nyilvántartás),
- figyelemmel kíséri a helyi védett épített környezet (szobrok, emlékművek,
építmények, stb.) fenntartását, karbantartását és helyreállítását,
- gondoskodik a közterületek névadásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- előkészíti és bonyolítja a közterületek fenntartásával, kiépítésével
kapcsolatos eljárásokat,
- koordinálja a településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos
jogintézményeket (tilalmak, telekalakítás, elővásárlási jog, településképi
véleményezési eljárás, stb.),
- megtervezi az osztály költségvetését, és folyamatosan figyelemmel kíséri
azt,
- nyomon követi az osztály munkáját érintő jogszabályi változásokat, és
gondoskodik azoknak helyi szintű alkalmazásáról,
- kapcsolatot tart az osztály feladataiból fakadóan a területi és helyi
szakmai és civil szervezetekkel,
- működteti a Tervtanácsot,
- állásfoglalást ad az Igazgatási és Szociális Osztály részére, hogy a helyi
építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a kérelemben feltüntetett
telepen az adott tevékenység végezhető-e.