Ügyleírások

Osztály: Kulcsszó:  

Építési Osztály
Igazgatási Osztály
Műszaki Osztály-Főépítészi Iroda
Pénzügyi és Adó Osztály

Építéshatósági Osztály tevékenységei

Tevékenység leírása:
1.Az építésügyi hatóság illetékessége

Az építésügyi hatósági jogkört a jegyző megbízásából az Építéshatósági Osztály látja el.
Az elsőfokú építésügyi hatósági ügyekben (a telekalakítási, az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben) a 343/2006.(XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbi településekre vonatkozóan látja el:
- Vác
- Csörög
- Vácrátót
- Váchartyán
- Vácduka
- Kisnémedi
- Püspökszilágy
- Rád
- Kosd
- Penc
- Sződ
- Sződliget
- Csővár
- Acsa
- Galgagyörk
- Püspökhatvan


2.Tájékoztató az építésügyi hatóság munkájáról

Az építésügyi hatóság, mint szakhatóság:

Nem az építésügyi hatóság engedélye szükséges az antennák, antennatartó szerkezetek és csatlakozó műtárgyak kivitelével az un. sajátos építményfajták (sajátos építményfajták meghatározása az Étv. 2. § 18. pontja szerint), - a víziállások kivételével - vízimunkák és vízi-, úszó-, és hajózási létesítményekkel, a robbanóanyagok tárolására szolgáló építményekkel, a földmérési jelek, földmérési célú műszerállások és észlelőpillérek, valamint barlangokban történő építési tevékenységekkel kapcsolatos eljárásban. Ezen építmények engedélyezése vonatkozásában az építésügyi hatóság szakhatóságként működik közre. Ezen közreműködés az engedélyező hatóság megkeresésére, vagy a kérelmező előzetes szakhatósági állásfoglalás kérésében valósul meg. Az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásában az általános és helyi építési valamint a településrendezési követelmények érvényre juttatása érdekében végzi hatósági (szakhatósági) tevékenységét. Az építésügyi hatóság közreműködik szakhatóságként a többnyire épületnek nem minősülő közlekedési, hírközlési, közmű-, és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási sajátos technológiájú építmények engedélyezési eljárásában.
Szakhatóságként működik közre továbbá az építésügyi hatóság a működési engedélyezési, valamit az I..és II. kategóriájú játéktermek engedélyezési eljárásában is.

Az építésügyi hatóság, mint engedélyező hatóság:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 34. § (1.) bek. alapján építési tevékenység végzéséhez jogszabályban meghatározott esetekben építésügyi hatósági eljárás lefolytatása szükséges.

Az építésügyi hatósági eljárásfajták:
- elvi építési,
- telekalakítási,
- építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási eljárás.

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet /Engr./1. mellékletében meghatározott építési tevékenység építési engedélyezési, egyszerűsített építési engedélyezési eljárás lefolytatását követő építési engedély, vagy bejelentés alapján végezhető.
Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szabályozza az építésügyi hatósági eljárások általános szabályait valamint az egyes építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat.

Az építésügyi hatóság engedélye és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek. Hatályos 2009.10.01.-től:

/ Az építési engedély és bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységet is csak: a szabályozási terv és helyi építési szabályzat, az általános érvényű kötelező építésügyi előírások,továbbá más hatósági (védőterületi, biztonsági, közegészségügyi, tűzvédelmi ,környezet-,természet-,táj- és kulturális örökségvédelmi,az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó stb.) előírások megtartásával szabad végezni /

- temető területén urnasírhely, (kettős) sírhely, sírjel és urnafülke építése, elhelyezése,

- megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló:
a). rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló
építmény ;
b). zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény ;
c). levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

- kerítés építése,

- meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása,korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése ,ha az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, nem kell átalakítani, nem kell elbontani, nem kell megerősíteni- elektronikus hírközlési építmény létesítése- kivétel műemléki területen - az alábbi feltételek
együttes teljesülése esetében:
a). antenna létesítése, ha bármely irányú teljes mérete 4 m vagy annál kisebb, és
b). műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha az antennával együtt mért bármely irányú mérete 6 m vagy annál kisebb, és
c). antenna, antennatartó szerkezet, csatlakozó műtárgy létesítése, ha építményen történő elhelyezése az építmény tartószerkezetének megerősítését nem igényli,

- telek természetes terepszintjének 1,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása

- szobor emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha
a.) annak talpazatával együttmért magassága 3,0 m-es vagy annál kisebb,
b.) a talapzatának magassága 3,0 m-nél kisebb

- a 2,0 m²-es vagy attól kisebb felületnagyságú reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám,hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése,

- a rendezett terepszinttől számított 1,0 m vagy attól alacsonyabb támfal építése,

- közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű-forgalommal nem terhelt út és 3,0 m fesztávú vagy annál kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése,

- az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható- csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m-nél kisebb kiállású és 30,0 m²-nél kisebb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése,

- az épület szerkezetével egybe-vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 2,0 m-nél nem nagyobb kiállású vagy 25,0 m²-nél nem nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése

- napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító- berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulladékgyűjtő, szőnyegporoló, sorompó, árnyékoló elhelyezése,

- növénytámasz, 10 m³ vagy annál kisebb űrtartalmú tartály elhelyezése. Magasles, vadetető,
erdei építmény építése.

- az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem
szolgáló üvegház építése:
a) beépítésre nem szánt területen méretkorlátozás nélkül
b) beépítésre szánt területen 100,0 m² vagy annál kisebb alapterülettel és 6,0 m vagy annál
kisebb építménymagassággal.

- 50,0 m³-nél nem nagyobb térfogatú 1,0 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése,

- e rendelet hatálya alá tartozó közmű becsatlakozási és közműpótló műtárgy építése,

- háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése,

- kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor stb.) , kerti épített tűzrakóhely, kerti lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény ( pl. lábon álló kerti tető, pavilon), kerti szabadlépcső, kerti tereplépcső és lejtő építése

- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem építése,

- zászlótartó oszlop (zászlórúd) és zászlótartó építése,

- geodéziai építmény építése,

- építmény építéséhez szükséges, annak használatbavételekor elbontandó állványzat, felvonulási épület építése mérethatár nélkül,

- fóliasátor építése
a). beépítésre nem szánt területen belül mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, egyéb övezetben idényjelleggel ( legfeljebb 180 napra felállított), méretkorlát nélkül,
b). beépítésre szánt területen
ba). idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) és bruttó 500 m² vagy annál kisebb alapterületű és 7,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal
bb). állandó jelleggel (nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre felállított) 3,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal és bruttó 500,0 m² vagy annál kisebb alapterülettel

- meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, a homlokzatfelület színezése, a felületképzés megváltoztatása.

- nem közterületen (nem közhasználatú) park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyéb építési tevékenység végzése,

- közterületen ( közhasználatú) park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval rendelkező műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges egyéb építési tevékenység végzése,

- az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési vagy többlet-elhelyezési kötelezettséggel nem járó és 10,0 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése,

- 6,0 m-nél kisebb építménymagasságú, vagy 60,0 m³-nél kisebb térfogatú épített siló,ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.

- közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű forgalommal nem terhelt út és 3,0 m fesztávú vagy annál kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése.

- építményben önálló rendeltetési egységek számának változtatása.


Bejelentés alapján végezhető építési tevékenység.
Hatályos 2009.10.01.-től.

/ A bejelentéssel egyidejűleg az építési tevékenység végzése megkezdhető.
Az építmény elkészültével a használatbavételt be kell jelenteni egyidejűleg az építmény használatba vehető /

Építési bejelentéshez - a tartalmától függően- mellékelni kell:
a.) Engr.-ben meghatározott egyszerűsített építészeti-műszaki dokumentációt 1. példányban
b.) tervezői nyilatkozatot
c.)- erdőterület igénybevétele esetén az erdészeti hatóság hozzájárulását,
- a közút kezelőjének hozzájárulását:
- közút területén, az alatt vagy felett építmény
- belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi, vendéglátó- ipari,
továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény,
- külterületen a közút tengelyétől számított 50 m-en, autópálya, autóút és főútvonal esetén 100 m-en belül építmény építése esetén.
- termőföld esetén a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló határozatot. /

- Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint bejelentéshez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni át, kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.

- Az e rendelet szerint bejelentéshez kötött, használatbavételi bejelentéssel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló épületek tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása.

- Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m² vagy annál kisebb és 3,0 m építménymagasságot nem meghaladó méretben.

- Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot maghaladóan fennálló
a). rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b). zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,
c). levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

- Építményben építésügyi hatósági engedélyezéshez nem kötött építési munkával járó, vagy építési munkával nem járó, a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása (egyesítés, leválasztás).

- Védetté nyilvánított területen lévő telken meglevő nem védett építmény
a). homlokzatán végzett átalakítási,felújítási,vakolási,színezési, felületképzés-módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere
b). homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna,antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése.
c). homlokzatán , tetőzetén, valamint műemléki területen hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények,
berendezések,szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.

- Műemléki területen
a). antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-nél kisebb
b). műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha - az antennával együtt mért- bármely irányú mérete 6,0 m-nél kisebb.

- A telek természetes terepszintjének 2,0 m vagy annál kisebb végleges jellegű megváltoztatása

- 6,0 m építménymagasságot nem meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése

- Meglevő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglevő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével.

- Az 50 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.

- Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha
a). annak talapzatával együttmért magassága 3,0 m-nél nagyobb vagy,
b). a talapzatának magassága 3,0 m-nél nagyobb

- Építményen vagy attól különállóan a 2,0 m²-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése.

- A rendezett terepszinttől számított 2,0 m vagy annál alacsonyabb támfal építése.

- Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű forgalommal terhelt út építése.

- Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m-nél nagyobb kiállású vagy 30,0 m²-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése.

- Az épület szerkezetével egybe-vagy összeépített fix, a homlokzati síktól 4,0 m, vagy annál nem nagyobb kiállású vagy 40,0 m²-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.

- Az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése
a). beépítésre nem szánt területen 100 m² vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m vagy annál
kisebb építménymagassággal
b). beépítésre szánt területen 50 m² vagy annál kisebb és 6,0 m vagy annál kisebb
építménymagassággal.

- Az 50 m³-nél nagyobb térfogatú 1,0 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése.

- Közterületen közhasználatú park, játszótér, sportpálya építőipari megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval nem rendelkező műtárgyainak építése.

- Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 30,0 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.

- Lakás rendeltetésének változása, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé módosításának bejelentése.


Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
Engr. 1. melléklet III. oszlop
Hatályos 2009.10.01.-től

/ a döntést 10. munkanapon belül kell meghozni, használatbavétel bejelentés a hsználatbavételellel egyidejűleg /

- Azon meglevő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér beépítése, mely építése e rendelet szerint építési engedélyhez, egyszerűsített építési engedélyhez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.

- Az e rendelet szerint építési engedélyezéshez vagy egyszerűsített építési engedélyhez kötött, használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló építmények tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása, megerősítése (módosított építési engedélyezés)

-Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m²-t és 3,0 m építménymagasságot meghaladó méretben.

- Önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított meglevő építmény
a). homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés módosítási építési tevékenység, vagy nyillászáró-csere.
b). homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető létesítése.
c). homlokzatán, tetőzetén, valamint műemléki területen hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.

- Polgári lőtér műtárgyainak építése

- Elektronikus hírközlési építmény esetében:
a). antenna elhelyezése, ha bármely irányú mérete 4 m-t meghaladja
b). műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha -az antennával együtt mért- bármely irányú teljes mérete 6 m-t meghaladja.
c). műemléken az a) és b) pontban meghatározott építési tevékenység végzése mérethatár nélkül.


- A telek természetes terepszintjének végleges jellegű megváltoztatása
a). beépítésre nem szánt, védett természeti területen, Natura 2000 területen, 1,0 m-t meghaladóan
b). egyéb területen 2,0 m-t meghaladóan.


- 6,0 m építménymagasságot meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése

- Meglevő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha emiatt az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.

- Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű,
a). rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
b). mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
c). levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
d). zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,

- Védett természeti területen és NATURA 2000 területén megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló,
a). rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b). levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
c). zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,

- A 100 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 6,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.

- Műemléki-, világörökség, védett természetvédelmi, NATURA 2000 területen az 50 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény, állatkifutó és trágyatároló építmény építése.

- Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése, ha:
a). annak talapzatával együttmért magassága 6,0 m-nél nagyobb, vagy
b). a talapzatának magassága 6,0 m-nél nagyobb

- Építménytől különállóan a 20,0 m²-es felületnagyságot, vagy a 3,0 m-es magasságot meghaladó, tartószerkezettel is rendelkező reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény kirakatszekrény építése, létesítése.

- A rendezett terepszinttől számított 2,0 m-nél magasabb támfal építése és legalább egy ilyen méretű támfal által határolt támfalgarázs építése.
- Telken belül 3,0 m fesztávnál nagyobb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése.

- Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4,0 m-nél nagyobb kiállású vagy 50,0 m²-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.

- 100 m² bruttó alapterületet meghaladó és 6,0 m-es építménymagasságnál nagyobb méretű,
a). az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjellegű, huzamos emberi tartózkodásra
nem szolgáló üvegház építése beépítésre szánt területen
b). az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi
tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése beépítésre nem szánt területen.

- Beépítésre szánt területen 50,0 m² bruttó alapterületet meghaladó és 6,0 m vagy annál nagyobb építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése.

- 100,0 m³-nél nagyobb térfogatú vagy 2,0 m-nél mélyebb magánhasználatú épített kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése.

- Fóliasátor építése:
a). beépítésre nem szánt területen- a mezőgazdasági területet kivéve- állandó ( nem idényjellegű, több mint 180 napra felállított ) méretkorlát nélkül.
b). beépítésre szánt területen
- idényjelleggel (legfeljebb 180 napra felállított) bruttó 500,0 m²-nél nagyobb alapterülettel és 7,0 m-nél nagyobb építménymagassággal.
- állandó jelleggel (180 napnál hosszabb időre felállított) 3,0 m-nél nagyobb építménymagassággal.

- Az OTÉK 4. számú mellékletében maghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 30,0 m²-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése.

- Műemléki területen építményben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának magváltoztatása.


Egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
Engr. 1. melléklet II. oszlop
Hatályos 2009.10.01.-től

/ a döntést 22. munkanapon belül kell meghozni, használatbavétel előtt használatbavételi engedélyt kell kérni./

- Akkreditált intézet által bevizsgált technológiával, szerkezeti elemekkel, rétegrenddel és kialakítással (ETA, ÉME) rendelkező könnyűszerkezetes épületek (kész-vagy gyorsház stb.)

- Műemléki vagy világörökség területén lévő telek közterület felőli telekhatáron kerítés

- Műemléki területen lévő telken meglévő nem védett építmény:
a). homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés módosítási építési tevékenység, vagy nyillászáró-csere.
b). homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető létesítése.
c). homlokzatán, tetőzetén, valamint műemléki területen hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.

- Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval nem rendelkező építményszerkezetű tömegtartózkodás céljára alkalmas
a). rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
b). mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
c). levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
d). zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,

- Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló, tömegtartózkodás céljára alkalmas
a). rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b). levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek)
c). zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése.

- 6,0 m-nél nagyobb építménymagasságú, vagy 60,0 m³-nél nagyobb térfogatú
épített siló,ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény építése.

- Műemlékben huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának magváltoztatása.


Építési engedélyezési eljárás
Engr. 1. melléklet I. oszlop
Hatályos 2009.10.01.-től

/ a döntést 45. munkanapon belül kell meghozni, használatbavétel előtt használatbavételi engedélyt kell kérni./

- Építmény építése, bővítése elmozdítása a II-V. oszlopokban foglalt kivételekkel.

- Műemlék építmény:
a). homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés módosítási építési tevékenység, vagy nyillászáró-csere.
b). homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető létesítése.
c). homlokzatán, tetőzetén, valamint műemléki területen hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.
Cégajánló
DunaWeb Szolgáltató Kft. 2007-2013. Impresszum Médiajánlat

WWW.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKANYAR.HU     APRO.DUNAKANYAR.HU     INGATLAN.DUNAKESZI.HU    
APRO.DUNAKESZI.HU     APRO.VAC.HU     INGATLAN.VAC.HU     INGATLAN.KISMAROS.HU     APRO.KISMAROS.HU