címer
VÁC A DUNAKANYAR KAPUJA
2023. december 3. | vasárnap
Ferenc és Olívia napja
+17
°
C

Hírek

Keresés

 

Pályázat közterület-felügyelõ munkakör betöltésére


Váci Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelõ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. Közterület-felügyelõ feladatkör.

Ellátandó feladatok:
A közterületek jogszerû használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelõi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerûségének ellenõrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelõzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása.
Közremûködés a közterület az épített és a természeti környezet védelmében. Közremûködés a társadalmi bûnmegelõzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közremûködés a köztisztaságra vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenõrzésében. Közremûködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerû használatának és birtoklásának ellenõrzése.
A helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elõl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti jármûvel történõ várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenõrzése és a fizetés elmaradása esetére elõírt jogkövetkezmények alkalmazása.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Közterület-felügyelõ tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvõképesség,
- Büntetlen elõélet,
- Középiskola/gimnázium,

- B kategóriás jogosítvány,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A 29/2012. (III.7.) Kormány rendelet alapján:
Felsõoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsõoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés vagy közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga.

- Egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- Fõiskolai szintû rendészeti felsõoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervezõ szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatást folytató intézményben (jogelõd intézményben) szerzett határrendészeti és védelmi vezetõi, illetve azzal egyenértékû szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és a rendészeti felsõoktatásban szerzett szakképesítés; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség közterület-felügyelõi vizsga,
- azonos munkakörben szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
- a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.§, 85.§ szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:2017. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére történõ megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 110-164/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelõ.
vagy
- Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita részére a jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül vagy
- Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. földszint 33.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezésrõl személyes meghallgatást követõen a jegyzõ dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 31.

Feladó: Városháza

EU pályázatok